Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rentetarieven

Engeland en Wales
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Engeland en Wales voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien geen andere wettelijke of contractuele rente van toepassing is, kan een schuldeiser rente vorderen tegen een percentage op jaarbasis van 8 %.

Sectie 17 van de Judgments Act 1838

Sectie 35A van de Senior (voorheen Supreme) Court Act 1981 in het High Court (“sectie 35A”) “… enkelvoudige rente tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht of die in de regels van het gerecht zijn vastgelegd, over de gehele of een deel van de schuld voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond en de datum van betaling …”

Sectie 69 van de County Courts Act 1984 in het County Court (“sectie 69”)

“… in procedures (ongeacht wanneer die worden ingeleid) voor een County Court betreffende de betaling van een schuld of schadevergoeding kan bij elk bedrag waarvoor een beslissing is gegeven, de enkelvoudige rente worden opgeteld tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht of die is vastgelegd, over de gehele of een deel van de schuld of schadevergoeding waarvoor een beslissing is gegeven, dan wel indien de betaling wordt verricht alvorens een beslissing wordt gegeven, voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond …”

Sectie 3 van de Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 voor andere courts of record (rechtscheppende gerechten) dan het High Court en de county courts, bv. het Court of Appeal (Civil Division) wanneer de zaak wordt afgedaan.

“In alle procedures voor elk court of record betreffende de betaling van een schuld of schadevergoeding kan het court, voor zover het dit toepasselijk acht, gelasten dat bij het bedrag waarvoor een beslissing is gegeven, de rente wordt opgeteld tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht, over de gehele of een deel van de schuld of vergoeding voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond en de datum van de beslissing …”

Sectie 57, lid 1, onder b), van de Bills of Exchange Act 1882 betreffende niet betaalde wisselbrieven na vertoon, indien onmiddellijk opeisbaar dan wel op vervaldatum.

Secties 86 tot en met 92 van de Taxes Management Act 1970 betreffende achterstallige belastingen

Artikel 14 of the Solicitors (Non Contentious Business) Remuneration Order 1994 betreffende onbetaalde facturen van advocaten voor niet-contentieuze werkzaamheden, met inbegrip van uitgaven en btw; de rentevoet mag echter niet hoger zijn dan de bij wege van beslissing erkende rente voor schulden, te weten 8 % op jaarbasis.

Sectie 49 van de Arbitration Act 1996, die het gerecht de bevoegdheid verleent om enkelvoudige of samengestelde rente toe te kennen “vanaf de data, tegen de rentevoeten en met de termijnen die naar zijn oordeel recht doen aan de zaak”.

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (“the 1998 Act”).

Het is raadzaam de procedureregels (Civil Procedure Rules – CPR) te raadplegen. Uit hoofde van Rule 16.4, lid 1, onder b), en lid 2, van de CPR moet de verzoeker in de gedinginleidende stukken (of reconventionele vordering) aangeven dat hij rente wil vorderen en vermelden of hij de rente vordert op grond van een contract of wettelijke bepaling, en zo ja welke, of op een andere basis, en zo ja welke.

Als het bij de vordering gaat om een specifiek bedrag moet de verzoeker het volgende vermelden:

het percentage van de rente die wordt gevorderd;

vanaf welke datum de rente wordt gevorderd;

de rekendatum, niet later dan de datum van afgifte van het vorderingsformulier;

het totale rentebedrag gevorderd bij de rekendatum;

het dagelijkse rentetarief waarmee de rente na de rekendatum ingaat.

8 % boven de basisrente van de Bank of England. De referentierente van de Bank wordt om de zes maanden vastgesteld (op 30 juni en 31 december).

Ondernemingen en overheidsorganen hebben wettelijk het recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden die voortvloeien uit contracten die op of na 7 augustus 2002 zijn gesloten.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Rente kan worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar werd, tot de datum waarop een vordering wordt ingesteld, en ook tegen hetzelfde percentage tot de dag van de beslissing. Rente kan ook worden gevorderd vanaf de dag van de beslissing tegen dezelfde rentevoet voor beslissingen van het High Court, ongeacht de waarde ervan, en voor beslissingen van het county court met een waarde van meer dan 5 000 GBP. Alleen enkelvoudige rente is van toepassing. Rule 44.2, lid 6, onder g), van de CPR verleent het gerecht de bevoegdheid om te bepalen dat er rente moet worden betaald over de kosten die zijn gemaakt vóór de beslissing.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

Judgments Act 1838

Supreme Court Act (renamed as the Senior Courts Act) 1981

County Courts Act 1984

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The County Courts (Interest on Judgment Debts) Order 1991 gewijzigd bij the County Courts (Interest on Judgment Debts) (Amendment) Order 1996

Laatste update: 16/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.