Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rentetarieven

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht heeft een schuldeiser in het geval van vertraging bij de betaling van een verschuldigd bedrag, het recht om de schuldenaar om vertragingsrente te vragen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden tot het moment dat deze correct is betaald.

Indien de rentevoet niet contractueel is vastgesteld, kan de schuldeiser vragen om de betaling van rente volgens de wettelijke rentevoet. In artikel 113, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt bepaald dat de wettelijke rentevoet overeenkomt met de rentevoet die is vastgesteld conform artikel 94 van die wet, vermeerderd met 8 procentpunt per jaar. De conform artikel 94, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht vastgestelde rentevoet komt, voor perioden van zes maanden, overeen met de laatste rentevoet die de Europese Centrale Bank vóór 1 januari en 1 juli van elk jaar heeft gehanteerd voor de basisherfinancieringstransacties.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet die is vastgesteld overeenkomstig artikel 94 van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Eesti Pank (Bank van Estland) en in Ametlikud Teadaanded (officieel publicatieblad). Conform artikel 113, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt deze rentevoet voor de berekening van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 8 procentpunt.

In het tweede semester van 2019 bedraagt de rentevoet die is vastgesteld overeenkomstig artikel 94 van de wet 0,00 % en is de wettelijke rentevoet derhalve als volgt: 0,00 %+8 %=8,00 %.

In Estland zijn er geen verschillende wettelijke rentevoeten. Artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht is bij elke te late betaling op dezelfde wijze van toepassing.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nadere informatie over de berekeningswijze van de wettelijke rentes kan in het Ests worden geraadpleegd op bijvoorbeeld de consumentenwebsite Tarbijaveeb en op het rechtshulpportal Jurist Aitab.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De wet inzake het verbintenissenrecht kan worden geraadpleegd op de website van het staatsblad en de Engelse vertaling ervan kan hier worden geraadpleegd.

De informatie met betrekking tot de laatste referentievoet van de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties kan worden geraadpleegd op de website van de Bank van Estland.

Laatste update: 18/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.