Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Fins) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Rentetarieven

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Volgens de Finse wetgeving verwijst de “wettelijke rentevoet” zowel naar de rentevoet die tot de vervaldatum geldt voor een schuld, als naar de vertragingsrente. Deze zijn beide geregeld in Wet nr. 633/1982 ter vaststelling van de rentevoeten. De verplichting tot het betalen van renten en vertragingsrenten is neergelegd in de Wet ter vaststelling van de rentevoeten, onder voorbehoud van de verplichtingen van de schuldenaar, de handelspraktijken of andere bepalingen van de wet (artikel 2, lid 1, van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Rente over de schuld: de schuldenaar hoeft geen rente te betalen over de periode voorafgaand aan de vervaldatum van een schuld (artikel 3, lid 1, van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten). De betaling van rente kan desalniettemin worden overeengekomen. Indien er is overeengekomen om rente over de schuld te betalen zonder dat er een rentevoet is vastgesteld, wordt de rentevoet bepaald op basis van de referentievoet als bedoeld in artikel 12 van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten (artikel 3, lid 2).

Bovendien zijn consumentenkredietovereenkomsten, die het consumenten mogelijk maken om over geld te beschikken, onderworpen aan artikel 17 bis van hoofdstuk 7 van Wet nr. 38/1978 inzake consumentenbescherming; volgens dit artikel mag het jaarlijkse kostenpercentage van het krediet niet hoger zijn dan de referentievoet die is vastgesteld in artikel 12 van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten vermeerderd met vijftig procentpunt, als het bedrag van het krediet of de limiet van het krediet lager is dan 2 000 EUR.

Vertragingsrente: wat betreft overeenkomsten die onder Wet nr. 30/2013 inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is de wettelijke vertragingsrente acht procentpunt hoger dan de geldende referentievoet (artikel 4 bis, lid 1, van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten). Deze bedraagt derhalve momenteel 8,0 % (cijfer voor najaar 2017). Voor andere overeenkomsten is de wettelijke vertragingsrente zeven procentpunt hoger dan de geldende referentievoet (artikel 4 van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten). Deze bedraagt derhalve momenteel 7,0 % (cijfer voor najaar 2017).

Voor consumentenschulden zijn de bepalingen van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten bindend in verband met de vertragingsrente; er kan niet worden overeengekomen om een hogere vertragingsrente toe te passen (artikel 2, lid 2, van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten). Voor andere schulden is het mogelijk om een vertragingsrente overeen te komen. Voor overeenkomsten die onder de Wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is het echter niet mogelijk om overeen te komen dat de schuldeiser geen recht op vertragingsrente heeft en, ingeval de schuldenaar een aanbestedende dienst is, dat de vertragingsrente lager is dan de rentevoet die is bepaald op grond van artikel 4 bis, lid 1, van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten (artikel 8 van de Wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De referentievoet als bedoeld in de Wet ter vaststelling van de rentevoeten is de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor haar basisherfinancieringstransactie die het recentst is uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van ieder semester, naar boven afgerond op een half procentpunt (artikel 12 van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De onofficiële Engelse vertaling van de Wet ter vaststelling van de rentevoeten kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

De Finse en Zweedse versie van de wet kunnen worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

De Wet inzake de betalingsvoorwaarden op handelsgebied kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

De Wet inzake consumentenbescherming kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Laatste update: 06/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.