Rentetarieven

Finland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Volgens de Finse wetgeving verwijst de “wettelijke rentevoet” zowel naar de rentevoet die tot de vervaldatum geldt voor een schuld, als naar de vertragingsrente. Deze zijn beide geregeld in Wet nr. 633/1982 inzake rentevoeten. De verplichting tot het betalen van renten en vertragingsrenten is neergelegd in de wet inzake rentevoeten, onder voorbehoud van de verplichtingen van de schuldenaar, de handelspraktijken of andere wettelijke bepalingen (artikel 2, lid 1, van de wet inzake rentevoeten).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Rente over de schuld: de schuldenaar hoeft geen rente te betalen over de periode voorafgaand aan de vervaldatum van een schuld (artikel 3, lid 1, van de wet inzake rentevoeten). Er kan desalniettemin betaling van rente worden overeengekomen. Indien er is overeengekomen om rente over de schuld te betalen zonder dat er een rentevoet is vastgesteld, wordt de rentevoet bepaald op basis van de referentievoet als bedoeld in artikel 12 van de wet inzake rentevoeten (artikel 3, lid 2).

Wet nr. 38/1978 inzake consumentenbescherming bevat bepalingen betreffende de wettelijke rente voor consumentenschuldenaren, in het bijzonder met betrekking tot financiële schulden op basis van consumentenkrediet.

Volgens een wetswijziging die op 1 september 2019 in werking is getreden, mag de debetrentevoet op het krediet dat door een consumentenschuldenaar wordt aangegaan, niet hoger zijn dan 20 % (hoofdstuk 7, artikel 17 bis, van de wet inzake consumentenbescherming). Deze bepaling is van toepassing op kredietovereenkomsten die op of na 1 september 2019 zijn gesloten, behoudens enkele uitzonderingen. Vóór de inwerkingtreding van deze bepaling was er een plafond voor de rentevoet gekoppeld aan het voor kredieten geldende jaarpercentage (het referentiepercentage vermeerderd met 50 procentpunt overeenkomstig artikel 12 van de wet inzake rentevoeten), maar daarbij waren onder meer leningen van 2 000 EUR of meer uitgesloten.

In verband met de coronacrisis is er ook een wijziging aangebracht in de wet inzake consumentenbescherming waarbij de maximale rentevoet voor bepaalde vormen van consumentenkrediet tijdelijk op 10 % wordt vastgesteld (hoofdstuk 7, artikel 17 quater, van de wet inzake consumentenbescherming). Deze bepaling is van kracht van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021.

De bovengenoemde rentevoeten kunnen naast elkaar worden toegepast, afhankelijk van factoren zoals het soort krediet (vast bedrag of onbepaalde looptijd) en van het tijdstip waarop het krediet is verleend of de datum waarop het krediet met onbepaalde looptijd wordt opgenomen.

Vertragingsrente: wat betreft overeenkomsten die onder Wet nr. 30/2013 inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is de wettelijke vertragingsrente acht procentpunt hoger dan de op het betrokken tijdstip geldende referentievoet (artikel 4 bis, lid 1, van de wet inzake rentevoeten); deze bedraagt momenteel dus 8,0 % (cijfer voor het najaar 2020). Voor andere overeenkomsten is de wettelijke vertragingsrente zeven procentpunt hoger dan de op het betrokken tijdstip geldende referentievoet (artikel 4 van de wet inzake rentevoeten); deze bedraagt momenteel dus 7,0 % (cijfer voor het najaar 2020).

Voor consumentenschulden zijn de bepalingen van de wet inzake rentevoeten bindend in verband met de vertragingsrente; er kan niet worden overeengekomen om een hogere vertragingsrente toe te passen (artikel 2, lid 2, van de wet inzake rentevoeten). Er zij echter op gewezen dat indien de vertragingsrente lager is dan de rente die over de periode vóór de vervaldatum verschuldigd was over de schuld, de vertragingsrente op dezelfde basis verschuldigd is als vóór de vervaldatum. Wanneer de verbintenis van de schuldenaar echter betrekking heeft op een consumentenkredietovereenkomst, is de vertragingsrente verschuldigd op dezelfde basis als vóór de vervaldatum gedurende een periode van maximaal 180 dagen vanaf de datum waarop de schuld volledig opeisbaar is geworden. Indien de rechterlijke beslissing over de schuld wordt gegeven vóór het verstrijken van deze termijn, moet rente worden betaald op dezelfde basis als vóór de vervaldatum van de beslissing (artikel 4, lid 2, van de wet inzake consumentenbescherming).

Voor andere schulden dan consumentenschulden is het mogelijk om een vertragingsrente overeen te komen. Voor overeenkomsten die onder de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is het echter niet mogelijk om overeen te komen dat de schuldeiser geen recht op vertragingsrente heeft en, ingeval de schuldenaar een aanbestedende dienst is, dat de vertragingsrente lager is dan de rentevoet die is bepaald op grond van artikel 4 bis, lid 1, van de wet inzake rentevoeten (artikel 8 van de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten). Bij betalingen die onder het toepassingsgebied van de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is ook vertragingsrente verschuldigd op dezelfde basis als vóór de vervaldatum, indien de vertragingsrente lager is dan de rente die over de periode vóór de vervaldatum verschuldigd was over de schuld (artikel 4 bis, lid 2, van de wet inzake rentevoeten).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De referentievoet als bedoeld in de wet inzake rentevoeten is de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor haar basisherfinancieringstransactie die het recentst is uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van ieder semester, naar boven afgerond op een half procentpunt (artikel 12 van de wet inzake rentevoeten).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De niet-officiële Engelse vertaling van de wet inzake rentevoeten kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

De Finse en Zweedse versie van de wet kunnen worden geraadpleegd op het volgende internetadres: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

De wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten kan in het Fins en het Zweeds worden geraadpleegd op het volgende internetadres:https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

De wet inzake consumentenbescherming kan in het Fins en het Zweeds worden geraadpleegd op het volgende internetadres:https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Laatste update: 19/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.