Rentetarieven

Duitsland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. Het basisprincipe dat van toepassing is op de rentevoeten staat in artikel 246 van het Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB): Indien een schuld onderworpen is aan rentes die wettelijk of krachtens een rechtshandeling vereist zijn, dient vier procent per jaar te worden betaald, tenzij anders is bepaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Hoogte van de wettelijke rentevoet

Toepassingscriteria

(indien nodig)

Rechtsgrondslag

4%

Algemene bepaling, behoudens specifieke bepaling of andere overeengekomen afspraak

Artikel 246 van het Burgerlijk Wetboek (BGB)

5%

In geval van bilaterale transacties, met uitzondering van vertragingsrentes en voor zover er geen specifieke bepalingen gelden

Artikel 352 van het Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 procentpunt

boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraging bij de betaling van een schuld

Artikel 288, lid 1, van het BGB

9 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraagde betaling van een vordering en indien er geen consument deelneemt aan de onderliggende rechtshandeling

Artikel 288, lid 2, van het BGB

5 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraagde betaling van de consument in het kader van consumentenkredietovereenkomsten, indien het niet gaat om een leningovereenkomst voor onroerend goed

Artikel 497, lid 1, eerste alinea, van het BGB

5 procentpunt of

9 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

Schulden in een procedure (betekening van het verzoekschrift/de beschikking met het bevel tot betaling), ten vroegste op de vervaldatum

Artikel 291 van het BGB

5 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

Voor de gerechtskosten vanaf de ontvangst van het verzoek om begroting van de kosten en tot de vervaldatum; als er geen verzoek om begroting vereist is, vanaf de uitspraak van het vonnis

Artikel 104, lid 1, tweede alinea, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung, ZPO)

2% boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*), maar minimaal 6%

Voor transacties door middel van cheques of wissels, waarbij een wettelijke rentevoet van meer dan 6% alleen geldt voor wissels/transacties op de nationale markt t

De artikelen 45 en 46 van de wet inzake cheques (Scheckgesetz);

De artikelen 28, 48 en 49 van de wet inzake wissels en orderbriefjes (Wechselgesetz)

(*) De discontovoet waarin de wet voorziet komt NIET overeen met de basisrente van de ECB. Zie punt 3 voor de berekening.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De basisrente waarin de wet voorziet is niet vergelijkbaar met de basisrente van de ECB. Zij wordt berekend op basis van artikel 247 van het BGB en wordt op 1 januari en 1 juli van ieder jaar gewijzigd. Een overzicht van de discontovoet volgens de periodes conform artikel 247 van het BGB kan in het Duits en in het Engels worden geraadpleegd via de volgende link:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Krachtens artikel 289 van het BGB is er geen rente verschuldigd in geval van vertragingrentes (verbod om samengestelde interesten toe te passen).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het Burgerlijk Wetboek (BGB) kan in het Duits en Engels worden geraadpleegd via de volgende link:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

De overige vermelde wettelijke bepalingen kunnen in het Duits worden geraadpleegd via de volgende links:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Wetboek van Koophandel)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (wet inzake cheques)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (wet inzake wissels en orderbriefjes)

Laatste update: 18/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.