Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rentetarieven

Gibraltar
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Gibraltar voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien er geen ander wettelijk of contractueel rentepercentage van toepassing is, kan een schuldeiser de rente vorderen die in het High Court in England voor dergelijke schulden geregeld wordt vastgesteld – momenteel 8 % op jaarbasis.

Sectie 36 van de Supreme Court Act 1960 Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

8 % boven de basisrente die door de Gibraltar Savings Bank is vastgesteld voor spaartegoeden op de dag waarop de schuld opeisbaar werd.

Ondernemingen en overheidsorganen hebben het wettelijk recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Voor bepaalde schulden kan rente worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar werd, tot de datum waarop een vordering wordt ingesteld, en ook tegen hetzelfde percentage tot de dag van de beslissing. Rente kan ook worden gevorderd vanaf de datum waarop de beslissing wordt gegeven tegen het percentage dat in het High Court in England voor dergelijke schulden geregeld wordt vastgesteld – momenteel 8 % op jaarbasis. Alleen enkelvoudige rente is van toepassing.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

Supreme Court Act 1960

Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

Laatste update: 11/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.