Rentetarieven

Hongarije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. In artikel 6:47 van wet nr. V van 2013 inzake het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het “Burgerlijk Wetboek”) wordt de wettelijke rentevoet bepaald door te verwijzen naar de regelgeving met betrekking tot de rentevoet van de centrale bank. Voor schulden die zijn uitgedrukt in Hongaarse forint komt de wettelijke rentevoet overeen met de basisrente van de centrale bank zoals vastgesteld door de monetaire raad van de Nationale Bank van Hongarije. Voor schulden die zijn uitgedrukt in buitenlandse valuta komt deze rentevoet overeen met de basisrente die is vastgesteld door de centrale bank die de desbetreffende valuta uitgeeft of bij gebreke daarvan met de rentevoet van de geldmarkt.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Deze rentes hebben een wettelijke rechtsgrondslag (het Burgerlijk Wetboek), waarbij het principe is dat deze de kosten van het geleende geld vormen die iedere schuldenaar van geldbedragen verschuldigd is, behoudens indien de partijen anders zijn overeengekomen (bijv. kosteloos gebruik van geld, vrijstelling van rente). De wettelijke rentevoet die van toepassing is op schulden blijft gedurende een semester gelijk: de geldende rentevoet van de eerste dag van een bepaald semester geldt gedurende het gehele semester, onafhankelijk van de ontwikkeling van de basisrente van de centrale bank tijdens dit semester.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nee.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, het Burgerlijk Wetboek kan worden geraadpleegd in de Nationale wettenverzameling. De informatie met betrekking tot de basisrente van de centrale bank kan worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van Hongarije.

Laatste update: 15/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.