Rentetarieven

Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In de wetgeving wordt bepaald dat er in verschillende omstandigheden een rentevoet wordt toegepast, zoals bij achterstallige betaling in handelstransacties, bij vonnis erkende vorderingen en achterstallige of onbetaalde belastingen.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rentevoeten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel zijn relevant voor geschillen in burgerlijke en handelszaken:

Bedrag/voet van de wettelijke rente

Criteria voor toepassing van rentes tegen de wettelijke voet

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst etc.)

Rechtsgrondslag

8%

Toepasselijke rente voor een bij vonnis erkende vordering vanaf de datum van inschrijving van het vonnis

Artikel 26 van de Debtors (Ireland) Act 1840

en

Artikel 20 van de Courts Act 1981

en

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8%

Als een rechter gelast dat een persoon een geldbedrag betaalt, kan hij onder bepaalde omstandigheden eveneens de betaling van rente over het gehele bedrag of een deel daarvan gelasten dat verschuldigd is voor de gehele periode of een deel daarvan vanaf het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot de datum waarop de uitspraak wordt gedaan

Artikel 22, lid 1 van de Courts Act 1981

en

Artikel 50 van de Courts and Courts Officers Act 1995

en

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8%

De rente is van toepassing op de gerechtskosten die de rechter heeft toegekend vanaf de datum waarop de hoogte van deze gerechtskosten is vastgesteld (middels een overeenkomst tussen de partijen of middels de beoordeling van deze kosten door een medewerker van het gerecht).

Artikel 30 van de Courts Officers Act 2002, zoals gewijzigd door artikel 41 van de Civil Liability and Courts Act 2004

en

S.I. 544/2004 (commencement order)

Rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (op 1 januari en 1 juli van ieder jaar) vermeerderd met 8 procentpunt

Recht van de schuldeiser om wettelijke rentes te vorderen in geval van achterstallige betaling krachtens een handelsovereenkomst die is gesloten na 16 maart 2013

Statutory Instrument (S.I.) nr. 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012

Rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (op 1 januari en 1 juli van ieder jaar) vermeerderd met 7 procentpunt

Recht van de schuldeiser om vertragingsrentes te vorderen in geval van achterstallige betaling krachtens een handelsovereenkomst die is gesloten tussen 7 augustus 2002 en 15 maart 2013 en als de gevorderde rentes meer dan 5 euro bedragen

S.I. nr. 388/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2002

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

N.v.t. Zie de bovenstaande tabel.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De wetgeving kan online worden geraadpleegd op het volgende adres: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Laatste update: 12/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.