Rentetarieven

Litouwen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Via de volgende wetgeving wordt voorzien in wettelijke rente en rente wegens late betaling:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Republiek Litouwen, Deel 6,

Wet van de Republiek Litouwen inzake het voorkomen van late betaling in handelsovereenkomsten.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Uit hoofde van artikel 6.37 van het Burgerlijk Wetboek kan rente worden vastgesteld bij de wet dan wel op grond van de verplichtingen in een overeenkomst tussen de partijen. De schuldenaar is ook verplicht de wettelijke rente te betalen over een toegekend bedrag, en wel vanaf de datum waarop de zaak bij de rechtbank is ingediend tot de datum waarop de gerechtelijke uitspraak volledig ten uitvoer is gelegd.

Uit hoofde van artikel 6.71 of van het Burgerlijk Wetboek van de Republiek Litouwen wordt onder “boete” verstaan een op grond van de wet, een overeenkomst of gerechtelijke uitspraak vastgesteld geldbedrag dat de schuldenaar moet betalen als hij een verplichting niet of niet naar behoren heeft vervuld (een boete, rente wegens late betaling). Een boete kan worden vastgesteld als een specifiek geldbedrag of als een percentage van de onderliggende verplichting. Een boete kan worden vastgesteld wanneer er niet tijdig aan een verplichting is voldaan. De boete wordt berekend op basis van het aantal dagen, weken, maanden enz. sinds het verstrijken van de uiterste termijn.

Overeenkomstig artikel 6.210 van het Burgerlijk Wetboek is een schuldenaar die een geldelijke verplichting bij het verstrijken van de uiterste termijn niet heeft voldaan, rente verschuldigd tegen een tarief van 5 % op jaarbasis over het bedrag van de vordering, tenzij op grond van de wet of een overeenkomst een ander rentepercentage is vastgesteld. Zijn beide contracterende partijen ondernemer of particulier rechtspersoon, dan is rente tegen een tarief van 6 % op jaarbasis van de vordering verschuldigd, tenzij op grond van de wet of een overeenkomst een ander rentepercentage is vastgesteld.

De Litouwse Wet inzake de preventie van late betaling in handelstransacties is bedoeld voor het vaststellen van de uiterste termijn voor de betaling voor goederen, diensten of werkzaamheden die ingevolge een handelsovereenkomst zijn verkocht, verleend respectievelijk uitgevoerd, van het bedrag van de verschuldigde rente bij late betaling en de wijze waarop dat bedrag moet worden berekend, en van de rechten van de schuldeiser bij late betaling. Deze wet is van toepassing op alle handelsovereenkomsten tussen ondernemers of tussen ondernemers en publieke entiteiten uit hoofde waarvan goederen, diensten of werkzaamheden tegen betaling worden geleverd, verleend respectievelijk uitgevoerd en uit hoofde waarvan betaling wordt verricht. Ingevolge deze wet ligt de rente voor late betaling 8 procentpunt hoger dan de vaste rentevoet zoals die van toepassing is op de meest recente herfinancieringstransactie door de Europese Centrale Bank indien die transactie conform de vaste-rentetenderprocedure is verricht, dan wel de marginale rente indien de meest recente herfinancieringstransactie door de Europese Centrale Bank conform de variabele‑rentetenderprocedure is verricht.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Zo nodig wordt die informatie verstrekt door de personen die rechtshulp verschaffen.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja.

Laatste update: 16/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.