Rentetarieven

Luxemburg
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rentevoet is de rentevoet die jaarlijks wettelijk wordt vastgesteld en die wordt toegepast in het geval van betalingsachterstand, voor zover de partijen voorafgaandelijk geen andere rentevoet hebben afgesproken.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Sinds de wet van 18 april 2004 tot omzetting van Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 wordt de rentevoet in het geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten: tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheden aangegane transacties die leiden tot het leveren van artikelen of het verlenen van diensten tegen een vergoeding) afzonderlijk vastgesteld, met verwijzing naar de marginale rentevoet die in het kader van aanbestedingsprocedures door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar. In het geval van betalingsachterstand dient deze rentevoet te worden verhoogd met de marge (behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst, conform afdeling 3 van de gewijzigde wet van 18 april 2004 inzake betalingstermijnen en rentevoeten in het geval van betalingsachterstand).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

LEGILUX

Ministerie van Justitie

Laatste update: 08/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.