Rentetarieven

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het Maltese recht kent de term “wettelijke interest” niet; de term die wordt gebruikt in plaats van wettelijke interest is die van “wettelijke interest voor betalingsachterstand”. Deze uitdrukking is te vinden in het Maltese wetboek van koophandel, waarin de term gedefinieerd wordt als “de enkelvoudige interest voor betalingsachterstand, overeenkomend met de referentie-interestvoet, vermeerderd met ten minste acht procentpunten (8%)”.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Het Maltese recht kent slechts een enkele rentevoet, die van acht procentpunten (8%). De rechtsgrondslag van dit percentage is het wetboek van koophandel, hoofdstuk 13 van de wetten van Malta, meer bepaald titel II, subtitel IA van dat wetboek.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De schuldeiser heeft recht op interest voor betalingsachterstand vanaf de dag na de datum van betaling of het einde van de betalingstermijn zoals in de overeenkomst vastgesteld. Wanneer de betalingsdatum of -termijn niet in de overeenkomst vastgesteld is, heeft de schuldeiser recht op interest voor betalingsachterstand na het verstrijken van een van de volgende termijnen:

  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur door de schuldenaar;
  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of diensten, wanneer de ontvangstdatum van de factuur onzeker is;
  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of diensten, wanneer de schuldenaar de factuur voor de goederen of diensten ontvangt;
  • dertig kalenderdagen na de datum waarop wettelijk of contractueel het product moet worden gecontroleerd of geverifieerd, en wanneer de schuldenaar de factuur ontvangt vóór de datum of op de datum waarop deze ontvangst of verificatie plaatsvindt.

De toegepaste referentievoet voor het eerste semester van het desbetreffende jaar is het geldende tarief op 1 januari van dat jaar en die voor het tweede semester van het desbetreffende jaar is het geldende tarief op 1 juli van dat jaar.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het Maltese wetboek van koophandel, hoofdstuk 13 van de wetten van Malta, is online gratis beschikbaar.

Laatste update: 22/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.