Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rentetarieven

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Net als in Engeland en Wales is de wettelijke rente de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op openstaande geldvorderingen die voortvloeien uit handelsschulden. Wettelijke rente kan worden gevorderd uit hoofde van de Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998. Wettelijke rente is niet van toepassing bij verkoop aan het publiek. Verkoper en koper moeten handelen in het kader van een commerciële activiteit.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

Ten hoogste 8 % rente bij vergoeding van algemene en bijzondere schade.

N.B. Het gaat hier technisch gezien niet zozeer om een “wettelijke rentevoet” maar eerder om rentevoeten waarvan de toepassing buiten de werkingssfeer valt van de Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998, d.w.z. een niet-commerciële, enkelvoudige rente.

In de afgelopen jaren hebben de gerechten doorgaans, binnen hun discretionaire bevoegdheid, een rente van 2 % toegekend voor algemene schade (vanaf de datum van betekening van de dagvaarding) en 6 % voor bijzondere schade (vanaf de datum waarop de schade is geleden).

Dit werd bevestigd in de zaak McDowell tegen Smyth en MIB (1996)

De bevoegdheden van de gerechten om hun beoordelingsvrijheid te gebruiken en enkelvoudige rente op schulden en schade toe te kennen, zijn opgenomen in:

artikel 45A van de County Courts (Northern Ireland) Order 1980; en

sectie 33A van The Judicature (Northern Ireland) Act 1978.

8 % boven de basisrente van de Bank of England.

De referentierente van de Bank wordt om de zes maanden vastgesteld (op 30 juni en 31 december).

De basisrente op 31 december wordt toegepast voor betalingen die tussen 1 januari en 30 juni achterstallig worden. De op 30 juni vastgestelde rente geldt van 1 juli tot en met 31 december.

Ondernemingen en overheidsorganen hebben wettelijk het recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden die voortvloeien uit contracten die op of na 7 augustus 2002 zijn gesloten.

Wettelijke rente kan worden gevorderd na ontvangst van een laattijdige betaling. In Noord-Ierland geldt een limiet van zes jaar. Gewoonlijk is de rente betaalbaar vanaf dertig dagen nadat de rente verschuldigd en gevorderd werd. De wettelijke rente kan in een contract niet worden uitgesloten, maar het is niet verplicht deze rente te vorderen.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De verschuldigde rente kan eenvoudig worden berekend. Bereken eerst wat de rente zou zijn voor een heel jaar door het verschuldigde bedrag te vermenigvuldigen met de totale rentevoet (basisrente plus 8 %). Bereken vervolgens de dagelijkse rente door de jaarlijkse rente te delen door 365. Door de dagelijkse rente te vermenigvuldigen met het aantal dagen achterstand wordt de verschuldigde rente verkregen. U berekent de rente over het brutobedrag van de schuld, met inbegrip van btw-elementen, maar u betaalt geen btw over de rente.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

The County Courts (Northern Ireland) Order 1980

The Judicature (Northern Ireland) Act 1978

Laatste update: 13/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.