Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Rentetarieven

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 359, lid 1, van het burgerlijk wetboek (wetgevingsblad (Dziennik Ustaw) 2014, akte 121, zoals gewijzigd) is rente tegen de wettelijke rentevoet uitsluitend verschuldigd als deze voortkomt uit een rechtsvordering, de wet, een beschikking van de rechtbank of een besluit van een andere bevoegde autoriteit. Indien de rente niet anderszins is vastgesteld, wordt zij tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank (Narodowy Bank Polski), vermeerderd met 3,5 procentpunt.

Voor vertragingstrente daarentegen komt de wettelijke rentevoet, als er geen rentevoet is vastgesteld, conform artikel 481, lid 2, van het burgerlijk wetboek overeen met de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank, vermeerderd met 5,5 procentpunt. Als een vordering een hogere rentevoet heeft, kan de schuldeiser echter verzoeken om vertragingsrente op basis van deze hogere rentevoet.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 359, lid 2, van het burgerlijk wetboek wordt de rente tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank, vermeerderd met 3,5 procentpunt. De wettelijke rentevoet wordt gepubliceerd door de minister van Justitie, door middel van een kennisgeving in de staatscourant (Monitor Polski) van de Republiek Polen. De wettelijke rentevoet is krachtens de kennisgeving van de minister van Justitie van 7 januari 2016 met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld op 5 % per jaar, terwijl de vertragingsrente is vastgesteld op 7 % per jaar.

De vertragingsrente voor handelstransacties is geregeld in de wet van 8 maart 2013 inzake de betalingstermijnen bij handelstransacties (wetgevingsblad 2019, akte 118) en wordt regelmatig vastgesteld door middel van een kennisgeving van de minister van Ondernemingen en Technologie. Momenteel bedraagt de vertragingsrente voor handelstransacties krachtens de kennisgeving van 14 januari 2019, die van toepassing is van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, 9,50 % per jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Informatie over de geldende wettelijke rentevoeten die zijn vastgesteld door de Poolse centrale bank, met inbegrip van de referentierentevoet, kan worden geraadpleegd op de website van de Poolse centrale bank: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De kennisgevingen van de minister van Justitie en van de minister van Ontwikkeling (voor handelstransacties) met betrekking tot de wettelijke rentevoeten kunnen worden geraadpleegd op de website van het overheidsbureau voor wetgeving (Rządowe Centrum Legislacji): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Laatste update: 17/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.