Rentetarieven

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector is de wettelijke regeling vastgesteld voor:

- de wettelijke vergoedingsrente (zijnde de rente die de schuldenaar verschuldigd is over een geldsom die hij verplicht is binnen een bepaalde termijn te betalen, berekend over de periode voorafgaand aan de vervaldatum van de verplichting), en

- de wettelijke boeterente (zijnde de rente die de schuldenaar verschuldigd is over een geldsom die hij verplicht is te betalen, wegens het verzuimen van die verplichting op de vervaldatum).

Artikel 2 van regeringsbesluit nr. 13/2011: indien, afhankelijk van het geval, een vergoedings- en/of boeterente over de betalingsverplichting verschuldigd is op grond van wettelijke bepalingen of contractuele clausules, en de partijen geen uitdrukkelijke bepaling hebben opgenomen over de hoogte van de rente, moet het wettelijke tarief dat geldt voor beide soorten rente worden betaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

In de artikelen 3, 4 en 5 van regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen is de rechtsregeling van de wettelijke/contractuele vergoedings-/boeterente vastgelegd, evenals de regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector:

Artikel 3. — (1) Het wettelijke tarief van de vergoedingsrente is gelijk aan het referentietarief van de Nationale Bank van Roemenië, zijnde het basisrentetarief dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nationale Bank van Roemenië.

(2) Het wettelijke tarief van de boeterente is gelijk aan het basisrentetarief vermeerderd met 4 procentpunten.

(2 noot 1) In het geval van transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsinstellingen, is het wettelijke tarief van de boeterente gelijk aan het basisrentetarief vermeerderd met 8 procentpunten.

(3) In het geval van rechtsbetrekkingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een bedrijf met winstoogmerk, in de zin van artikel 3, lid 3, van wet nr. 287/2009 betreffende het burgerlijk wetboek, heruitgave, wordt het wettelijke rentetarief vastgesteld overeenkomstig de leden 1 en 2, verminderd met 20 %.

(4) Het basisrentetarief van de Nationale Bank van Roemenië wordt door de Nationale Bank van Roemenië gepubliceerd in de Roemeense staatscourant, Deel I, na iedere wijziging van het basisrentetarief.

Artikel 4. — In het geval van rechtsbetrekkingen met een buitenlands aanknopingspunt, waarbij het Roemeense recht van toepassing is en de betaling in vreemde valuta moet worden verricht, bedraagt de wettelijke rente 6 % per jaar.

Artikel 5. — (1) In het geval van rechtsbetrekkingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een bedrijf met winstoogmerk, in de zin van artikel 3, lid 3, van wet nr. 287/2009 betreffende het burgerlijk wetboek, heruitgave, mag het wettelijke rentetarief niet meer dan 50 % per jaar bedragen.

(2) Clausules die in strijd zijn met de bepalingen van lid 1 zijn ongeldig en nietig. In dat geval vervalt het recht van de schuldeiser om wettelijke rente te vorderen.

(3) De geldigheid van het contractuele rentetarief wordt vastgesteld met verwijzing naar het wettelijke rentetarief dat geldt op de dag van waarop de bepaling is opgesteld."

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

In artikel 3, lid 1, van regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector is bepaald dat het wettelijke tarief van de boeterente gelijk is aan het referentie-rentetarief van de Nationale Bank van Roemenië, zijnde het basisrentetarief dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nationale Bank van Roemenië. Dit wordt bekendgemaakt op de website van de Nationale Bank van Roemenië https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Zie het antwoord hierboven over de methode voor de berekening van het wettelijke rentetarief.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, er kan, in het Roemeens, toegang gekregen worden tot regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector. Zie de website van de Nationale Bank van Roemenië http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Ja, er kan, in het Engels, toegang worden gekregen tot het referentie-rentetarief van de Nationale Bank van Roemenië. Zie de website van de Nationale Bank van Roemenië https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Laatste update: 08/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.