Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Rentetarieven

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Schotland voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien geen andere wettelijke of contractuele rente van toepassing is, kan een schuldeiser op het in een rechterlijke beslissing of uittreksel daarvan vermelde bedrag rente vorderen tegen een percentage op jaarbasis van 8 %.

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892, sectie 9, als vervangen door artikel 1 van de Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948) en gewijzigd door artikel 2 van de Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769) – hierin is de wettelijke rente vastgesteld op 8 % op jaarbasis.

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994 (SI 1994/1443) Rule 7.7 – hierin is de wettelijke rente vastgesteld op 8 %.

Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479), artikelen 3-4 – hierin wordt de “42-dagenregel” toegepast alsmede een rentevoet in de zin van sectie 17 van de Judgments Act 1838 (die, als gewijzigd door artikel 2 van de Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564), 8 % bedraagt).

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803), artikel 8 – de rente is vanaf de dag na de datum van de beslissing van toepassing tegen de rentevoet die thans is vastgesteld bij sectie 9 van de Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892.

8 % boven de basisrente van de Bank of England.

Wat handelsschulden betreft, bepaalt de Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 dat over schulden rente moet worden betaald ter bescherming van leveranciers wier financiële positie hen kwetsbaar maakt als hun in aanmerking komende schulden te laat worden betaald, en om in algemene zin te ontmoedigen dat in aanmerking komende schulden laattijdig worden betaald.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (rente vastgesteld bij artikel 4 van de Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336)).

Door het gerecht te bepalen rentevoet.


Court of Session Act 1988 sectie 42 – rente kan worden toegekend indien een beroep bij het House of Lords wordt afgewezen wegens verval van instantie. Er wordt een enkelvoudige of samengestelde rentevoet vastgesteld die het Inner House of the Court of Session passend acht.

Interest on Damages (Scotland)
Act 1958.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Rente kan worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd werd. In het algemeen is enkelvoudige rente van toepassing. Het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk kan bij de behandeling van een beroepszaak van het Inner House of the Court of Session een beslissing geven over enkelvoudige of samengestelde rente die naar zijn oordeel passend is.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993

Court of Session Act 1988

Employment Tribunals (Interest) Order 1990

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996

Interest on Damages (Scotland) Act 1958

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002

Laatste update: 13/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.