Rentetarieven

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het begrip rente is gedefinieerd in artikel 374 van het wetboek inzake verplichtingen (Obligacijski zakonik; hierna "OZ" genoemd) (Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 97/07 – officiële geconsolideerde tekst, en nr. 64/16 – beslissing van het Grondwettelijk Hof), waarin staat dat de schuldenaar rentes dient te betalen bovenop de hoofdvordering indien de wet hierin voorziet of indien de schuldeiser en de schuldenaar dit hebben afgesproken.

Indien de schuldenaar zijn geldelijke verplichtingen met vertraging voldoet, dient hij overeenkomstig artikel 378, lid 1, OZ, bovenop de hoofdvordering vertragingsrente te betalen.

De contractuele rentes zijn geregeld in artikel 382 OZ, krachtens hetwelk de contracterende partijen kunnen overeenkomen dat de schuldenaar voor de periode van het ontstaan van de geldelijke verplichting tot het verval hiervan contractuele rentes dient te betalen bovenop de hoofdvordering.

In Slovenië zijn samengestelde interesten niet toegestaan, wat betekent dat de achterstallige, niet-betaalde rentes geen vertragingsrente opleveren, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen. Dientengevolge is iedere bepaling waarin staat dat achterstallige, niet-betaalde rentes rente opleveren nietig. Er kan in een overeenkomst echter een hogere rentevoet worden overeengekomen, als de schuldenaar de vervallen rentes niet tijdig betaalt.

Artikel 27 bis van de wet inzake consumentenbescherming [Zakon o varstvu potrošnikov, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 98/04 – officiële geconsolideerde tekst, 114/06 – wet inzake de invoering van de euro (zakon o uvedbi eura, ZUE), 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 en 19/15] bepaalt daarentegen dat de toepassing van rentevoeten die hoger zijn dan die welke zijn vastgesteld in het OZ niet is toegestaan in geval van vertraagde betaling door een consument als contracterende partij, niettegenstaande de algemeen geldende regels voor contractuele relaties.

Indien de overeengekomen rentevoet voor vertragings- of contractuele rentes de vastgestelde vertragingsrente met meer dan 50% overschrijdt, wordt dit conform het OZ als een woekerovereenkomst beschouwd, behoudens indien de schuldeiser aantoont dat hij niet heeft geprofiteerd van de tegenspoed of de slechte financiële situatie van de schuldenaar, noch van zijn gebrek aan ervaring, zijn onbezonnenheid of afhankelijkheid, of dat het voordeel dat hij zichzelf of een derde heeft toegekend niet onevenredig is aan het voordeel dat hij zelf heeft gegeven of waartoe hij zich heeft verplicht om dat te geven of te realiseren. Deze bepaling is niet van toepassing op handelsovereenkomsten, dat wil zeggen overeenkomsten die zijn gesloten tussen ondernemers (van handelsondernemingen of andere rechtspersonen met een winstoogmerk, evenals individuele ondernemers).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Artikel 378, lid 2, OZ bepaalt dat de vertragingsrente 8% per jaar bedraagt, tenzij anders bepaald in de wet. Overeenkomstig artikel 379 OZ kunnen een schuldeiser en een schuldenaar een rentevoet overeenkomen die hoger of lager is dan de wettelijke vertragingsrente (een contractueel overeengekomen rentevoet). Zoals hierboven is benadrukt, is het niet mogelijk om een vertragingsrente overeen te komen die hoger is dan de wettelijke rentevoet in geval van vertraagde betaling door een consument als contracterende partij.

De bijzondere wet die de vertragingsrente regelt, is de wet inzake de vaststelling van de vertragingsrente (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 11/07 – officiële geconsolideerde tekst, hierna te noemen de ZPOMZO-1). Artikel 2 van deze wet bepaalt dat de vertragingsrente met inachtneming van artikel 3, lid 1, onder d), van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 200 van 8.8.2000, blz. 35) gelijk is aan de referentievoet vermeerderd met acht procentpunt. De vastgestelde rentevoet is geldig voor een periode van zes maanden die begint op 1 januari of op 1 juli. De referentievoet is de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor de basisherfinancieringstransacties die zij heeft uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van de desbetreffende periode van zes maanden. De minister die belast is met financiën publiceert de aldus vastgestelde vertragingsrente en alle wijzigingen in de Staatscourant van de Republiek Slovenië. De vertragingsrente die van toepassing is vanaf 1 januari 2017 en gedurende zes maanden geldt, bedraagt 8 %.

De contractuele rentevoet is vastgesteld in artikel 382 OZ, waarin wordt bepaald dat de rentevoet 6% bedraagt en de rente opeisbaar is op de vervaldatum van de hoofdvordering, mits er contractuele rentes zijn overeengekomen zonder vaststelling van de rentevoet en de vervaldatum. Indien het bedrag van de vervallen, maar niet-betaalde rentes het bedrag van de hoofdvordering bereikt, loopt de contractuele rente niet verder.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Informatie over de basis- en vertragingsrente is eveneens te raadplegen op de website van de Bank van Slovenië

De indicatieve berekening van de rentevoet kan worden gedaan met behulp van de rekentool op de website van het Hoogste Gerechtshof van de Republiek Slovenië

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Wetboek inzake verplichtingen van de Republiek Slovenië

Wet inzake de vaststelling van de vertragingsrente

Wet inzake consumentenbescherming

Laatste update: 04/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.