Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Rentetarieven

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In Spanje dient de wettelijke rente als subsidiair rechtsmiddel om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen die wordt betaald als de partijen niets hebben afgesproken en als de schuldenaar in gebreke blijft. Deze wordt vermeld in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek (Código Civil). Dit vereist dat de onbetaalde vordering wordt terugbetaald of wordt omgezet in liquide middelen.

De wettelijke rente wordt niet uitdrukkelijk gedefinieerd.

Er bestaan desalniettemin meerdere soorten wettelijke rentes. De meest gangbare is die waarnaar in het Burgerlijk Wetboek wordt verwezen. Voor andere gebieden voorziet de wet echter in specifieke rentevoeten, die vaak bestaan uit de toepassing van een vastgesteld percentage van de wettelijke rente. Als deze rentes van toepassing zijn, kunnen deze eveneens worden beschouwd als “wettelijke rentes” voor zover de wet hierin voorziet. Enkele voorbeelden:

- op hypothecair gebied is bij Wet nr. 1/2013 van 14 mei 2013 artikel 114 van de Hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes, in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op driemaal de wettelijke rentevoet (momenteel 9 %).

Bij de Wet inzake hypothecaire leenovereenkomsten (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) is de tekst van artikel 114 gewijzigd, die in zijn nieuwe formulering op 16 juni 2019 van kracht werd. Daarin wordt de vertragingsrente vastgesteld als de hoogte van de gewone rente plus drie procentpunt gedurende de periode waarover de betaling uitstaat. Het artikel is van toepassing op leningen van natuurlijke personen die gedekt worden door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. Vertragingsrente kan onder geen enkele omstandigheid worden gekapitaliseerd. Er mogen geen overeenkomsten worden gesloten die met deze regel over vertragingsrente in strijd zijn;

- artikel 20, lid 4, van Wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten (Contratos de Crédito al Consumo) voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- tenzij anders is overeengekomen, wordt in artikel 7 van Wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) de wettelijke vertragingsrente die de schuldenaar moet betalen, vastgesteld als het bedrag van de rente die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester, plus acht procentpunt.

De rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, wordt beschouwd als de rente die wordt toegepast wanneer het bij deze transacties om vaste-rentetenders gaat. Als een basisherfinancieringstransactie als een variabele-rentetender moet worden uitgevoerd, heeft deze rente betrekking op de marginale rente die het gevolg van deze tender is.

De wettelijke vertragingsrente, die in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 7, lid 2, van Wet nr. 3/2004 wordt vastgesteld, wordt gedurende zes maanden vanaf de dag van de vaststelling toegepast;

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten worden in artikel 20, lid 4, van Wet nr. 50/1980 van 8 oktober 1980 inzake verzekeringsovereenkomsten (Ley del Contrato de Seguro) sancties vastgesteld voor de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die zij hebben afgesloten, en dit artikel verplicht tot de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze betaling verschuldigd is, vermeerderd met 50 %. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat het schadegeval zich voordeed en gedurende welke de vergoeding niet is betaald, moet de rechter de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente opleggen die niet lager is dan 20 %;

- de “procedurele rentes” (interés procesal); artikel 576 van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 inzake civiele procedures (Ley de Enjuiciamiento Civil): iedere uitspraak of beslissing tot betaling van een geldbedrag brengt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich mee die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt, of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet van de geldmarkt wordt ieder jaar in de begrotingswetten vermeld.

Voor het jaar 2017 is in de rentevoet voorzien in Wet nr. 3/2017 van 27 oktober 2017 ter uiteenzetting van de algemene begroting van de Staat (Ley de Presupuestos Generales del Estado), en wel in de vierendertigste aanvullende bepaling:

- 3,00 % zolang die begroting van kracht blijft;

- in dezelfde periode bedraagt de vertragingsrente als bedoeld in artikel 26 van Algemene Wet nr. 58/2003 van 17 december 2003 inzake belastingen (Ley General Tributaria) 3,75 %;

- in dezelfde periode bedraagt de vertragingsrente als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Algemene Wet nr. 38/2003 van 17 november 2003 inzake subsidies (Ley General de Subvenciones) 3,75 %.

U kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op de website van de Banco de España:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Zoals in het voorgaande antwoord is aangegeven, bestaan er meerdere wettelijke rentes naast de wettelijke rente waarin is voorzien in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek ter vaststelling van het bedrag dat moet worden overgemaakt in geval van de vergoeding van schulden. Enkele voorbeelden:

op hypothecair gebied is bij Wet nr. 1/2013 van 14 mei 2013 artikel 114 van de Hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes, in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op driemaal de wettelijke rentevoet.

Bij de Wet inzake hypothecaire leenovereenkomsten (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) is de tekst van artikel 114 gewijzigd, die in zijn nieuwe formulering op 16 juni 2019 van kracht werd. Daarin wordt de vertragingsrente vastgesteld als de hoogte van de gewone rente plus drie procentpunt gedurende de periode waarover de betaling uitstaat. Het artikel is van toepassing op leningen van natuurlijke personen die gedekt worden door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. Vertragingsrente kan onder geen enkele omstandigheid worden gekapitaliseerd. Er mogen geen overeenkomsten worden gesloten die met deze regel over vertragingsrente in strijd zijn;

- artikel 20, lid 4, van Wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten (Contratos de Crédito al Consumo) voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- tenzij er een vertragingsrente is overeengekomen, wordt in artikel 7 van Wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) de wettelijke vertragingsrente die de schuldenaar moet betalen, vastgesteld als het bedrag van de rente die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester, plus acht procentpunt.

De rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, wordt beschouwd als de rente die wordt toegepast wanneer het bij deze transacties om vaste-rentetenders gaat. Als een basisherfinancieringstransactie als een variabele-rentetender moet worden uitgevoerd, heeft deze rente betrekking op de marginale rente die het gevolg van deze tender is.

De wettelijke vertragingsrente, die in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 7, lid 2, van Wet nr. 3/2004 wordt vastgesteld, wordt gedurende zes maanden vanaf de dag van de vaststelling toegepast;

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten worden in artikel 20, lid 4, van Wet nr. 50/1980 van 8 oktober 1980 inzake verzekeringsovereenkomsten (Ley del Contrato de Seguro) sancties vastgesteld voor de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die zij hebben afgesloten, en dit artikel verplicht tot de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze betaling verschuldigd is, vermeerderd met 50 %. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat het schadegeval zich voordeed en gedurende welke de vergoeding niet is betaald, moet de rechter de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente opleggen die niet lager is dan 20 %;

- de “procedurele rentes” (interés procesal); artikel 576 van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 inzake civiele procedures (Ley de Enjuiciamiento Civil): iedere uitspraak of beslissing tot betaling van een geldbedrag brengt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich mee die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt, of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Ja, u kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op het adres dat in het voorgaande antwoord is aangegeven.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, op het volgende adres:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Laatste update: 19/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.