Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Rentetarieven

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In Spanje dienen de wettelijke rentes als subsidiair rechtsmiddel om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen die wordt betaald als de partijen niets hebben afgesproken en als de schuldenaar in gebreke blijft. Deze worden vermeld in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek. Dit vereist dat de onbetaalde vordering wordt terugbetaald of wordt omgezet in liquide middelen.

De wettelijke rentes worden niet uitdrukkelijk gedefinieerd.

Er bestaan desalniettemin meerdere wettelijke rentes. De meest gangbare is de bovenbedoelde rente, waarnaar in het Burgerlijk Wetboek wordt verwezen. Voor andere gebieden voorziet de wet echter in specifieke rentevoeten, die vaak bestaan uit de toepassing van een vastgesteld percentage van de wettelijke rentes. Als deze rentes van toepassing zijn, kunnen deze eveneens worden beschouwd als “wettelijke rentes” voor zover de wet hierin voorziet. Enkele voorbeelden:

- op hypothecair gebied heeft wet nr. 1/2013 van 14 mei artikel 114 van de hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf, als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op drie maal de wettelijke rentevoet (momenteel 11,5%);

- artikel 20, lid 4, van wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- artikel 7 van wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voegt aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester (momenteel 0,250%) een marge van acht procentpunt toe (tot 2013 bedroeg deze marge zeven procentpunt);

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten bestraft artikel 20, lid 4, van wet nr. 50/1980 van 8 oktober inzake verzekeringsovereenkomsten de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die zij hebben afgesloten en dit artikel verplicht de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze verschuldigd zijn, vermeerderd met 50%. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat het schadegeval zich voordeed en gedurende welke de vergoeding niet is betaald, kan de rechter de verzekeringsmaatschappij niet een jaarlijkse rente opleggen die lager is dan 20%;

- de “procedurele rentes” waarin is voorzien in artikel 576 van wet nr. 1/200 van 7 januari inzake civiele procedures, dat erin voorziet dat iedere uitspraak of beslissing die de betaling van een geldbedrag oplegt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich meebrengt die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet van de geldmarkt wordt ieder jaar vermeld door de wet inzake financiën.

Voor het jaar 2016 is in de rentevoet voorzien in wet nr. 48/2015 van 29 oktober ter uiteenzetting van het algemene budget van de Staat voor het jaar 2016, en wel in de vierendertigste aanvullende bepaling:

- 3,00 procent t/m 31 december 2016.

U kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op de website van de Banco de España:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Zoals in het voorgaande antwoord is aangegeven, bestaan er meerdere wettelijke rentes naast de wettelijke rentes waarin is voorzien in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek ter vaststelling van het bedrag dat dient te worden overgemaakt in geval van de vergoeding van schulden. Enkele voorbeelden:

- op hypothecair gebied heeft wet nr. 1/2013 van 14 mei artikel 114 van de hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf, als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op drie maal de wettelijke rentevoet (momenteel 11,5%);

- artikel 20, lid 4, van wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- artikel 7 van wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voegt aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor haar basisherfinancieringstransactie die het recentst is voltooid voor de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester (momenteel 0,250%) een marge van acht procentpunt toe (tot 2013 bedroeg deze marge zeven procentpunt);

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten bestraft artikel 20, lid 4, van wet nr. 50/1980 van 8 oktober inzake verzekeringsovereenkomsten de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die deze hebben afgesloten; dit artikel verplicht de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze verschuldigd zijn, vermeerderd met 50%. Wanneer de vergoeding nog niet is betaald na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat de aanspraak op vergoeding is ontstaan, moet de rechter een jaarlijkse rente toepassen van 20% of meer;

- de “procedurele rentes”; artikel 576 van wet nr. 1/2000 van 7 januari inzake civiele procedures: iedere uitspraak of beslissing tot betaling van een geldbedrag brengt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich mee die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Ja, u kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op het adres dat in het voorgaande antwoord is aangegeven.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, op het volgende adres:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Laatste update: 20/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.