Rentetarieven

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In Zweden is de wettelijke rente geregeld bij wet nr. 1975:635 inzake rentes. Deze wet is van toepassing voor zover er niets anders is overeengekomen, vastgesteld of voorgesteld. In deze wet wordt desalniettemin vastgesteld welke contractuele bepalingen nietig zijn.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Vordering in verband met de terugbetaling van een bedrag

Voor een vordering in verband met de terugbetaling van een bedrag, bijv. wegens contractbreuk, loopt de rente aanvankelijk tegen de referentievoet (0% in februari 2016) vermeerderd met twee procentpunt. De rente loopt vanaf de datum waarop het bedrag is betaald en tot de datum waarop de terugbetaling plaatsvindt (inclusief de dag van terugbetaling) of, indien de terugbetaling niet tijdig plaatsvindt, tot de datum waarop de rente opeisbaar worden (inclusief deze dag) krachtens de regels die van toepassing zijn op achterstallige vorderingen.

Achterstallige vorderingen

Voor achterstallige vorderingen loopt de rente aanvankelijk tegen de referentievoet (0% in februari 2016) vermeerderd met acht procentpunt. Over het algemeen gelden in dit geval de onderstaande regels.

a) Voor een vordering waarvan de vervaldatum van tevoren is vastgesteld, loopt de rente vanaf de vastgestelde vervaldatum.

b) Voor een vordering op basis van de verplichting om verantwoording af te leggen over gelden die een persoon heeft ontvangen van een volmachtgever of een derde, loopt de rente vanaf de datum van de indiening van de verantwoording of, indien deze niet tijdig wordt ingediend, vanaf de datum waarop deze had moeten worden ingediend.

c) Voor overige achterstallige vorderingen is de algemeen geldende regel dat de rente loopt vanaf de dertigste dag na het versturen van de factuur door de schuldeiser of het op een andere wijze indienen van de eis tot betaling van een bepaald bedrag door laatstbedoelde, waarbij is aangegeven dat niet-betaling de verplichting tot het betalen van rente met zich meebrengt. De schuldenaar is echter niet verplicht rente te betalen voor de periode die voorafgaat aan de factuur of voordat hij de eis tot betaling heeft ontvangen.

In geval van een vordering tussen handelaren in het kader van hun professionele activiteit, dient de rente te worden betaald zonder dat het nodig is om in de eis tot betaling aan te geven dat niet-betaling de verplichting tot het betalen van rente met zich meebrengt. Deze voorwaarde geldt eveneens als een handelaar in het kader van zijn professionele activiteit een vordering met betrekking tot artikelen of diensten heeft op een bestuurlijke autoriteit of een andere overheidsinstantie.

Voor een vordering met betrekking tot een schadevergoeding of een vergelijkbare vergoeding die niet zonder verder onderzoek kan worden vastgesteld, dient de rente voor het verschuldigde bedrag te worden betaald vanaf de dertigste dag nadat de schuldeiser de eis tot betaling en een verklaring over wat hij redelijkerwijs kan verlangen, heeft ingediend. De schuldenaar is echter niet verplicht om te betalen voordat hij de eis tot betaling en de desbetreffende verklaring heeft ontvangen.

Los van elke andere geldende bepaling, dient er voor een achterstallige vordering bovendien rente te worden betaald uiterlijk vanaf de datum van de betekening van het verzoek om een bevel tot betaling of de dagvaarding voor de betaling van de vordering.

Indien de vordering betrekking heeft op een vergoeding naar aanleiding van een opzettelijke overtreding en indien de vordering niet wordt betaald in de vorm van lijfrente, dient de rente te worden betaald vanaf de datum waarop de schade zich heeft voorgedaan.

Vordering met rente vóór de vervaldatum

Indien een vordering rente opbrengt als de vervaldatum is bereikt en indien de vordering niet tijdig wordt betaald, blijft het op de vervaldatum geldende rentepercentage van toepassing. De te betalen rente kan echter nooit lager zijn dan het percentage dat van toepassing zou zijn geweest voor een achterstallige vordering die geen rente opbrengt vóór de vervaldatum.

Aanpassing van de rente

Indien een schuldenaar niet tijdig heeft kunnen betalen wegens ziekte, verlies van betrekking of andere vergelijkbare omstandigheden die buiten zijn macht liggen, en indien de verplichting tot het betalen van de volledige rente wegens vertraging onrechtvaardig zou zijn, dient de rente te worden aangepast.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nee.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Er bestaat een niet-officiële versie van de wet inzake rentes.

Laatste update: 23/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.