Interest rates

National information on how each EU country calculates statutory interest rates.

Calculation of statutory interest on judicial cooperation in civil and commercial matters can be relevant under several European Union law instruments. However, these instruments do not regulate details on statutory interest and therefore it is national law which stipulates how and on which basis statutory interest rates are to be calculated.

In a cross-border case, such information can be relevant and access to such information necessary. Therefore, the European Judicial Network in civil and commercial matters established factsheets which provide information on how statutory interest is defined by the Member States, whether national law provides for statutory interest and if so, on which legal basis and at which rate/amount. Information can also be found on the circumstances and conditions under which these rates apply and how they are calculated.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rentetarieven - België

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is een percentage dat client om het bijkomend bedrag te berekenen dat dient betaald te worden door de schuldenaar die zijn schuldeiser niet tijdig heeft betaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente in burgerlijke zaken (tussen particulieren of tussen een particulier en een handelaar) wordt berekend door de 12-maandse EURIBOR (Euro Interbank offered rate)-retevoet te verhogen met 2%.

Bij handelstransacties (transacties tussen handelaars en/of ondernemingen) wordt de wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toegepast. Die interstvoet wordt toegepast tenzij de handelspartijen anders zijn overeengekomen (conventionele rente).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De halfjaarlijkse aanpassing van de interestvoet bij handelstransacties wordt meegedeeld via het Belgische Staatsblad (website Belgisch staatsblad - Moniteur belge : De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ejustice.just.fgov.be)

Aanvullende informatie is te vinden op de website van Federale Overheidsdienst Economie (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://economie.fgov.be)

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Aanvullende informatie vindt men kosteloos oop de website van Federale Overheids dienst Economie (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://economie.fgov.be)

Laatste update: 10/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Bulgarije

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In de Republiek Bulgarije wordt voorzien in wettelijke rente, maar het Bulgaarse recht bevat geen definitie van de term.

Volgens de rechtsleer is “wettelijke rente” rente die niet is overeengekomen, maar die wel verschuldigd is uit hoofde van de wet. Wettelijke rente voor betalingsachterstand (vertragingsrente, achterstandsrente, moratoire rente) is verschuldigd bij te late betaling van een geldschuld. In geval van wanbetaling bij een geldschuld heeft de schuldeiser te allen tijde recht op vergoeding tegen de wettelijke rente, berekend vanaf de dag waarop de betaling te laat is (zie artikel 86, lid 1, eerste zin, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten (Zakon za zadalzheniata i dogovorite)). Het Bulgaarse hooggerechtshof (Varhoven kasatsionen sad) heeft uniforme rechtspraak ontwikkeld die inhoudt dat wanbetaling bij een geldschuld gelijkstaat aan late betaling en de schuldeiser het recht geeft om een vergoeding te vorderen, die volgens de algemene regel van artikel 86, lid 1, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten bestaat uit wettelijke rente vanaf de datum dat de betaling achterstallig werd. Bij een verplichting met een vaste betalingstermijn is de schuldenaar in gebreke na het verstrijken van de betalingstermijn, en wanneer er geen vaste termijn is, is de schuldenaar in gebreke nadat hij een kennisgeving heeft ontvangen van de schuldeiser, in overeenstemming met artikel 84, lid 2, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten. Een vordering tot betaling van wettelijke rente vindt haar grond derhalve in een aantal omstandigheden, waaronder: er is een hoofdsom geleend, deze schuld is verschuldigd en de betalingsverplichting is niet nagekomen. Het voorwerp van de vordering is vergoeding van de objectieve schade die de schuldeiser logischerwijs heeft geleden als gevolg van de niet-betaling. De vordering tot betaling van wettelijke rente is bijkomend aan, maar tot op zekere hoogte ook autonoom van de hoofdvordering, en een van de essentiële elementen die de schuldeiser het recht verlenen om een dergelijke vordering in te stellen is verzuim (d.w.z. het in gebreke blijven door de schuldenaar ten aanzien van de aflossing van de verschuldigde hoofdsom).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Op grond van artikel 86, lid 1, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten is een schuldenaar die een geldelijke verplichting niet nakomt een schadevergoeding verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rente vanaf de dag waarop de betaling achterstallig wordt. De wettelijke rente wordt door de ministerraad vastgesteld.

Op grond van artikel 86, lid 2, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, en met het oog op de omzetting van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 48 van 23 februari 2011, blz. 1), heeft de ministerraad besluit nr. 100 van 29 mei 2012 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen in lev en in vreemde valuta (dit besluit is op 1 juli 2012 in werking getreden en is later ingetrokken) en besluit nr. 426 van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen (van kracht sinds 1 januari 2015) aangenomen, waarin de wettelijke rente gelijk is gesteld aan het basisrentetarief van de Bulgaarse nationale bank voor de periode na het achterstallig worden van de betaling, vermeerderd met 10 procentpunten. De wettelijke rente per jaar op achterstallige betalingen is de basisrente van de Bulgaarse nationale bank die van toepassing is vanaf 1 januari of 1 juli van het lopende jaar plus 10 procentpunten. De wettelijke rente per dag op achterstallige betalingen bedraagt 1/360 van de jaarlijkse rente. De rente die met ingang van 1 januari van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de eerste helft van het jaar. De rente die met ingang van 1 juli van het lopende jaar van toepassing is, geldt voor de tweede helft van het jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De Bulgaarse nationale bank bepaalt de basisrente voor de betrokken periode volgens een door de raad van bestuur vastgestelde methode en publiceert de basisrente in het staatsblad. De basisrente en wijzigingen daarvan worden gepubliceerd op de website van de Bulgaarse nationale bank: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bnb.bg/. Op deze website wordt ook de methode voor de vaststelling van de basisrente beschreven.

In artikel 10, lid 3, van de wet inzake verplichtingen en overeenkomsten wordt bepaald dat rente op achterstallige rente (samengestelde rente) verschuldigd is overeenkomstig de regels van de Bulgaarse nationale bank. Deze regels zijn echter niet gepubliceerd.

Volgens artikel 294, lid 2, van de handelswet (Targovski zakon) kan rente verschuldigd worden wanneer de partijen bij een handelstransactie dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Wanneer een vordering tot betaling van wettelijke rente wordt ingesteld in een handelsgeschil, moet de vordering vergezeld gaan van een verklaring met de berekening van de gevorderde rente. Deze verklaring, waarin wordt voorzien in artikel 366 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Grazhdanski protsesualen kodeks), is een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering, en als de eiser deze verklaring niet heeft bijgevoegd, wordt hij gelast dit binnen een week na ontvangst van de kennisgeving daarvan te corrigeren. Indien deze instructie niet wordt opgevolgd, heeft de rechtbank gronden om de vordering niet-ontvankelijk te verklaren.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Informatie over de basisrente en de wijzigingen daarvan is beschikbaar in het Engels en het Bulgaars op de website van de Bulgaarse nationale bank: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bnb.bg/.

De wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de handelswet en de andere bovengenoemde wetteksten zijn in het Bulgaars beschikbaar op de website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://lex.bg.

De wet inzake verplichtingen en overeenkomsten, de handelswet en besluit nr. 426 van de ministerraad van 18 december 2014 tot vaststelling van de wettelijke rente op achterstallige betalingen zijn in het Bulgaars ook beschikbaar op de website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.tita.bg/.

Het bedrag van de wettelijke rente kan kosteloos worden berekend door het bedrag van de achterstallige hoofdsom en de periode van achterstalligheid in te voeren in een van de volgende online-rentecalculators: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html of De link wordt in een nieuw venster geopend.http://balans.bg.

Laatste update: 16/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Tsjechië

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja, de rentes zijn op algemene wijze vastgelegd in de artikelen 1802 t/m 1806 van wet nr. 89/2012 Rec., Burgerlijk Wetboek. Zij worden gedefinieerd als een financiële sanctie om een debiteur te straffen voor vertraging bij het voldoen van een geldvordering. De boete in de vorm van rente wordt automatisch en van rechtswege opgelegd als gevolg van de vertraging bij het voldoen van een geldvordering door de debiteur. In dit geval is de wettelijke rentevoet vastgesteld middels een besluit van afgeleid recht, momenteel regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De berekening van de wettelijke rentevoet is vastgelegd in het besluit dat van kracht is op de eerste dag van de vertraging.

Sinds 1 januari 2014 is regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec. van de Tsjechische Republiek van 16 oktober 2013 het geldende besluit waarin de rentevoet voor betalingsachterstand en de kosten in verband met het opeisen van een vordering worden vastgesteld, evenals de vergoeding van de vereffenaar, de bewindvoerder en van het lid van het orgaan van de rechtspersoon dat door de rechtbank benoemd is en waarin bepaalde kwesties in verband met het Publicatieblad van vennootschappen en de openbare registers van natuurlijke en rechtspersonen zijn geregeld. Conform het voornoemde besluit is de jaarlijkse rentevoet voor betalingsachterstand gelijk aan het herdiscontotarief dat de Tsjechische nationale bank heeft vastgesteld voor de eerste dag van de kalenderperiode waarin de vertraging zich voordeed, vermeerderd met acht procentpunten. Deze rentevoet blijft vervolgens ongewijzigd tijdens de gehele vertragingsperiode.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De vertragingsrentes die zijn ingegaan vóór de inwerkingtreding van regeringsbesluit nr. 351/2013 Rec. zijn vastgesteld in het besluit dat voordien van kracht was, te weten regeringsbesluit nr. 142/1994 Rec.; er dient altijd te worden gekeken naar de versie die van kracht is op de eerste dag van de vertraging.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Laatste update: 31/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Duitsland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. Het basisprincipe dat van toepassing is op de rentevoeten staat in artikel 246 van het Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB): Indien een schuld onderworpen is aan rentes die wettelijk of krachtens een rechtshandeling vereist zijn, dient vier procent per jaar te worden betaald, tenzij anders is bepaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Hoogte van de wettelijke rentevoet

Toepassingscriteria

(indien nodig)

Rechtsgrondslag

4%

Algemene bepaling, behoudens specifieke bepaling of andere overeengekomen afspraak

Artikel 246 van het Burgerlijk Wetboek (BGB)

5%

In geval van bilaterale transacties, met uitzondering van vertragingsrentes en voor zover er geen specifieke bepalingen gelden

Artikel 352 van het Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB)

5 procentpunt

boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraging bij de betaling van een schuld

Artikel 288, lid 1, van het BGB

9 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraagde betaling van een vordering en indien er geen consument deelneemt aan de onderliggende rechtshandeling

Artikel 288, lid 2, van het BGB

5 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

In geval van vertraagde betaling van de consument in het kader van consumentenkredietovereenkomsten, indien het niet gaat om een leningovereenkomst voor onroerend goed

Artikel 497, lid 1, eerste alinea, van het BGB

5 procentpunt of

9 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

Schulden in een procedure (betekening van het verzoekschrift/de beschikking met het bevel tot betaling), ten vroegste op de vervaldatum

Artikel 291 van het BGB

5 procentpunt boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*)

Voor de gerechtskosten vanaf de ontvangst van het verzoek om begroting van de kosten en tot de vervaldatum; als er geen verzoek om begroting vereist is, vanaf de uitspraak van het vonnis

Artikel 104, lid 1, tweede alinea, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung, ZPO)

2% boven de discontovoet waarin de wet voorziet (*), maar minimaal 6%

Voor transacties door middel van cheques of wissels, waarbij een wettelijke rentevoet van meer dan 6% alleen geldt voor wissels/transacties op de nationale markt t

De artikelen 45 en 46 van de wet inzake cheques (Scheckgesetz);

De artikelen 28, 48 en 49 van de wet inzake wissels en orderbriefjes (Wechselgesetz)

(*) De discontovoet waarin de wet voorziet komt NIET overeen met de basisrente van de ECB. Zie punt 3 voor de berekening.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De basisrente waarin de wet voorziet is niet vergelijkbaar met de basisrente van de ECB. Zij wordt berekend op basis van artikel 247 van het BGB en wordt op 1 januari en 1 juli van ieder jaar gewijzigd. Een overzicht van de discontovoet volgens de periodes conform artikel 247 van het BGB kan in het Duits en in het Engels worden geraadpleegd via de volgende link:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Krachtens artikel 289 van het BGB is er geen rente verschuldigd in geval van vertragingrentes (verbod om samengestelde interesten toe te passen).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het Burgerlijk Wetboek (BGB) kan in het Duits en Engels worden geraadpleegd via de volgende link:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

De overige vermelde wettelijke bepalingen kunnen in het Duits worden geraadpleegd via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (Wetboek van Koophandel)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (wet inzake cheques)

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (wet inzake wissels en orderbriefjes)

Laatste update: 17/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Estland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht heeft een schuldeiser in het geval van vertraging bij de betaling van een verschuldigd bedrag, het recht om de schuldenaar om vertragingsrente te vragen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden tot het moment dat deze correct is betaald.

Indien de rentevoet niet contractueel is vastgesteld, kan de schuldeiser vragen om de betaling van rente volgens de wettelijke rentevoet. In artikel 113, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt bepaald dat de wettelijke rentevoet overeenkomt met de rentevoet die is vastgesteld conform artikel 94 van die wet, vermeerderd met 8 procentpunt per jaar. De conform artikel 94, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht vastgestelde rentevoet komt, voor perioden van zes maanden, overeen met de laatste rentevoet die de Europese Centrale Bank vóór 1 januari en 1 juli van elk jaar heeft gehanteerd voor de basisherfinancieringstransacties.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet die is vastgesteld overeenkomstig artikel 94 van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt tweemaal per jaar gepubliceerd op de website van de Eesti Pank (Bank van Estland) en in Ametlikud Teadaanded (officieel publicatieblad). Conform artikel 113, lid 1, van de wet inzake het verbintenissenrecht wordt deze rentevoet voor de berekening van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 8 procentpunt.

In het tweede semester van 2019 bedraagt de rentevoet die is vastgesteld overeenkomstig artikel 94 van de wet 0,00 % en is de wettelijke rentevoet derhalve als volgt: 0,00 %+8 %=8,00 %.

In Estland zijn er geen verschillende wettelijke rentevoeten. Artikel 113 van de wet inzake het verbintenissenrecht is bij elke te late betaling op dezelfde wijze van toepassing.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nadere informatie over de berekeningswijze van de wettelijke rentes kan in het Ests worden geraadpleegd op bijvoorbeeld de consumentenwebsite De link wordt in een nieuw venster geopend.Tarbijaveeb en op het rechtshulpportal De link wordt in een nieuw venster geopend.Jurist Aitab.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De wet inzake het verbintenissenrecht kan worden geraadpleegd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het staatsblad en de Engelse vertaling ervan kan De link wordt in een nieuw venster geopend.hier worden geraadpleegd.

De informatie met betrekking tot de laatste referentievoet van de Europese Centrale Bank voor de basisherfinancieringstransacties kan worden geraadpleegd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Bank van Estland.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Ierland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In de wetgeving wordt bepaald dat er in verschillende omstandigheden een rentevoet wordt toegepast, zoals bij achterstallige betaling in handelstransacties, bij vonnis erkende vorderingen en achterstallige of onbetaalde belastingen.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rentevoeten die zijn aangegeven in de onderstaande tabel zijn relevant voor geschillen in burgerlijke en handelszaken:

Bedrag/voet van de wettelijke rente

Criteria voor toepassing van rentes tegen de wettelijke voet

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst etc.)

Rechtsgrondslag

8%

Toepasselijke rente voor een bij vonnis erkende vordering vanaf de datum van inschrijving van het vonnis

Artikel 26 van de Debtors (Ireland) Act 1840

en

Artikel 20 van de Courts Act 1981

en

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8%

Als een rechter gelast dat een persoon een geldbedrag betaalt, kan hij onder bepaalde omstandigheden eveneens de betaling van rente over het gehele bedrag of een deel daarvan gelasten dat verschuldigd is voor de gehele periode of een deel daarvan vanaf het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot de datum waarop de uitspraak wordt gedaan

Artikel 22, lid 1 van de Courts Act 1981

en

Artikel 50 van de Courts and Courts Officers Act 1995

en

S.I. 12/1989 - Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8%

De rente is van toepassing op de gerechtskosten die de rechter heeft toegekend vanaf de datum waarop de hoogte van deze gerechtskosten is vastgesteld (middels een overeenkomst tussen de partijen of middels de beoordeling van deze kosten door een medewerker van het gerecht).

Artikel 30 van de Courts Officers Act 2002, zoals gewijzigd door artikel 41 van de Civil Liability and Courts Act 2004

en

S.I. 544/2004 (commencement order)

Rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (op 1 januari en 1 juli van ieder jaar) vermeerderd met 8 procentpunt

Recht van de schuldeiser om wettelijke rentes te vorderen in geval van achterstallige betaling krachtens een handelsovereenkomst die is gesloten na 16 maart 2013

Statutory Instrument (S.I.) nr. 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012

Rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (op 1 januari en 1 juli van ieder jaar) vermeerderd met 7 procentpunt

Recht van de schuldeiser om vertragingsrentes te vorderen in geval van achterstallige betaling krachtens een handelsovereenkomst die is gesloten tussen 7 augustus 2002 en 15 maart 2013 en als de gevorderde rentes meer dan 5 euro bedragen

S.I. nr. 388/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2002

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

N.v.t. Zie de bovenstaande tabel.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De wetgeving kan online worden geraadpleegd op het volgende adres: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Laatste update: 08/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Griekenland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het Griekse rechtsstelsel voorziet in wettelijke rentes. Onder wettelijke rente wordt verstaan de rentevoet (het percentage van het kapitaal voor een bepaalde tijd) die direct bij wet is vastgesteld. Meestal zijn wettelijke rentes vertragingsrentes, dat wil zeggen rente die de debiteur is verschuldigd vanaf het moment dat er een betalingsachterstand is. Andere gevallen van wettelijke rentes zijn neergelegd in de artikelen 301, 346, 529, 720 etc. van het Burgerlijk Wetboek.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rentevoet (en het bedrag dat is verschuldigd als gevolg van de vertraging) wordt over het algemeen vastgesteld op twee procentpunten boven de maximale contractuele rentevoet die op voorhand is vastgesteld bij een besluit van de president van de Bank van Griekenland. Sinds 2001 is deze rentevoet geharmoniseerd met de overeenkomstige rentevoet van de Europese Centrale Bank (Raad van het monetair beleid 47/2000, artikel 3, lid 2, van wet 2842/2000). Ter informatie is het nuttig om te vermelden dat het niet-bancaire percentage wegens niet‑betaling tussen de 12% (van kracht van 1946 tot 1979) en 44% (in 1992, waarna deze geleidelijk verlaagd is) lag. Op dit moment bedraagt het 7,30%.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Er staat een overzicht met geldende niet-bancaire rentes (sinds 1946) op de website van de Bank van Griekenland (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx). Hier staat echter geen tool voor de automatische berekening van de wettelijke rentes, anders dan op andere websites, zoals NOMOS of ISOCRATIS (dsanet).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Bij de Bank van Griekenland, ja. In andere gevallen, nee: het gaat om diensten tegen betaling.

Laatste update: 13/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Rentetarieven - Spanje

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In Spanje dient de wettelijke rente als subsidiair rechtsmiddel om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen die wordt betaald als de partijen niets hebben afgesproken en als de schuldenaar in gebreke blijft. Deze wordt vermeld in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek (Código Civil). Dit vereist dat de onbetaalde vordering wordt terugbetaald of wordt omgezet in liquide middelen.

De wettelijke rente wordt niet uitdrukkelijk gedefinieerd.

Er bestaan desalniettemin meerdere soorten wettelijke rentes. De meest gangbare is die waarnaar in het Burgerlijk Wetboek wordt verwezen. Voor andere gebieden voorziet de wet echter in specifieke rentevoeten, die vaak bestaan uit de toepassing van een vastgesteld percentage van de wettelijke rente. Als deze rentes van toepassing zijn, kunnen deze eveneens worden beschouwd als “wettelijke rentes” voor zover de wet hierin voorziet. Enkele voorbeelden:

- op hypothecair gebied is bij Wet nr. 1/2013 van 14 mei 2013 artikel 114 van de Hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes, in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op driemaal de wettelijke rentevoet (momenteel 9 %).

Bij de Wet inzake hypothecaire leenovereenkomsten (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) is de tekst van artikel 114 gewijzigd, die in zijn nieuwe formulering op 16 juni 2019 van kracht werd. Daarin wordt de vertragingsrente vastgesteld als de hoogte van de gewone rente plus drie procentpunt gedurende de periode waarover de betaling uitstaat. Het artikel is van toepassing op leningen van natuurlijke personen die gedekt worden door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. Vertragingsrente kan onder geen enkele omstandigheid worden gekapitaliseerd. Er mogen geen overeenkomsten worden gesloten die met deze regel over vertragingsrente in strijd zijn;

- artikel 20, lid 4, van Wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten (Contratos de Crédito al Consumo) voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- tenzij anders is overeengekomen, wordt in artikel 7 van Wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) de wettelijke vertragingsrente die de schuldenaar moet betalen, vastgesteld als het bedrag van de rente die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester, plus acht procentpunt.

De rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, wordt beschouwd als de rente die wordt toegepast wanneer het bij deze transacties om vaste-rentetenders gaat. Als een basisherfinancieringstransactie als een variabele-rentetender moet worden uitgevoerd, heeft deze rente betrekking op de marginale rente die het gevolg van deze tender is.

De wettelijke vertragingsrente, die in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 7, lid 2, van Wet nr. 3/2004 wordt vastgesteld, wordt gedurende zes maanden vanaf de dag van de vaststelling toegepast;

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten worden in artikel 20, lid 4, van Wet nr. 50/1980 van 8 oktober 1980 inzake verzekeringsovereenkomsten (Ley del Contrato de Seguro) sancties vastgesteld voor de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die zij hebben afgesloten, en dit artikel verplicht tot de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze betaling verschuldigd is, vermeerderd met 50 %. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat het schadegeval zich voordeed en gedurende welke de vergoeding niet is betaald, moet de rechter de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente opleggen die niet lager is dan 20 %;

- de “procedurele rentes” (interés procesal); artikel 576 van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 inzake civiele procedures (Ley de Enjuiciamiento Civil): iedere uitspraak of beslissing tot betaling van een geldbedrag brengt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich mee die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt, of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De rentevoet van de geldmarkt wordt ieder jaar in de begrotingswetten vermeld.

Voor het jaar 2017 is in de rentevoet voorzien in Wet nr. 3/2017 van 27 oktober 2017 ter uiteenzetting van de algemene begroting van de Staat (Ley de Presupuestos Generales del Estado), en wel in de vierendertigste aanvullende bepaling:

- 3,00 % zolang die begroting van kracht blijft;

- in dezelfde periode bedraagt de vertragingsrente als bedoeld in artikel 26 van Algemene Wet nr. 58/2003 van 17 december 2003 inzake belastingen (Ley General Tributaria) 3,75 %;

- in dezelfde periode bedraagt de vertragingsrente als bedoeld in artikel 38, lid 2, van Algemene Wet nr. 38/2003 van 17 november 2003 inzake subsidies (Ley General de Subvenciones) 3,75 %.

U kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op de website van de Banco de España:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Zoals in het voorgaande antwoord is aangegeven, bestaan er meerdere wettelijke rentes naast de wettelijke rente waarin is voorzien in artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek ter vaststelling van het bedrag dat moet worden overgemaakt in geval van de vergoeding van schulden. Enkele voorbeelden:

op hypothecair gebied is bij Wet nr. 1/2013 van 14 mei 2013 artikel 114 van de Hypotheekwet (Ley Hipotecaria) gewijzigd en de maximaal toepasselijke rentevoet voor vertragingsrentes, in geval van leningen die zijn bestemd voor de aankoop van een hoofdverblijf als de hypotheekgarantie het desbetreffende verblijf dekt, vastgesteld op driemaal de wettelijke rentevoet.

Bij de Wet inzake hypothecaire leenovereenkomsten (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) is de tekst van artikel 114 gewijzigd, die in zijn nieuwe formulering op 16 juni 2019 van kracht werd. Daarin wordt de vertragingsrente vastgesteld als de hoogte van de gewone rente plus drie procentpunt gedurende de periode waarover de betaling uitstaat. Het artikel is van toepassing op leningen van natuurlijke personen die gedekt worden door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed. Vertragingsrente kan onder geen enkele omstandigheid worden gekapitaliseerd. Er mogen geen overeenkomsten worden gesloten die met deze regel over vertragingsrente in strijd zijn;

- artikel 20, lid 4, van Wet nr. 16/2011 inzake consumentenkredietovereenkomsten (Contratos de Crédito al Consumo) voorziet in een limiet van 2,5 maal de wettelijke rentevoet voor dit soort transacties;

- tenzij er een vertragingsrente is overeengekomen, wordt in artikel 7 van Wet nr. 3/2004 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) de wettelijke vertragingsrente die de schuldenaar moet betalen, vastgesteld als het bedrag van de rente die de Europese Centrale Bank heeft gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het desbetreffende semester, plus acht procentpunt.

De rente die de Europese Centrale Bank voor haar basisherfinancieringstransacties hanteert, wordt beschouwd als de rente die wordt toegepast wanneer het bij deze transacties om vaste-rentetenders gaat. Als een basisherfinancieringstransactie als een variabele-rentetender moet worden uitgevoerd, heeft deze rente betrekking op de marginale rente die het gevolg van deze tender is.

De wettelijke vertragingsrente, die in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 7, lid 2, van Wet nr. 3/2004 wordt vastgesteld, wordt gedurende zes maanden vanaf de dag van de vaststelling toegepast;

- op het gebied van verzekeringsovereenkomsten worden in artikel 20, lid 4, van Wet nr. 50/1980 van 8 oktober 1980 inzake verzekeringsovereenkomsten (Ley del Contrato de Seguro) sancties vastgesteld voor de ongerechtvaardigde vertraging van de betaling van vergoedingen door de verzekeringsmaatschappijen aan slachtoffers voor schadegevallen die worden gedekt door de verzekeringsovereenkomsten die zij hebben afgesloten, en dit artikel verplicht tot de betaling van jaarlijkse rentes die overeenkomen met de geldende wettelijke rentevoet op de datum waarop deze betaling verschuldigd is, vermeerderd met 50 %. Na het verstrijken van een termijn van twee jaar vanaf het moment dat het schadegeval zich voordeed en gedurende welke de vergoeding niet is betaald, moet de rechter de verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse rente opleggen die niet lager is dan 20 %;

- de “procedurele rentes” (interés procesal); artikel 576 van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 inzake civiele procedures (Ley de Enjuiciamiento Civil): iedere uitspraak of beslissing tot betaling van een geldbedrag brengt, zodra deze is gedaan, eveneens de betaling van een jaarlijkse rente aan de schuldeiser met zich mee die gelijk is aan de wettelijke rentevoet van de geldmarkt vermeerderd met twee procentpunt, of aan de rentevoet die is vastgesteld door de partijen of bij een bijzondere wettelijke bepaling.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Ja, u kunt de informatie over de ontwikkeling van de rentevoet vinden op het adres dat in het voorgaande antwoord is aangegeven.

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, op het volgende adres:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Laatste update: 19/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Kroatië

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. Wettelijke rente (zakonska kamata) is de rente die de schuldenaar van een geldelijke verplichting moet betalen op een openstaande vordering voor een geldsom. Een schuldenaar die derhalve niet voldoet aan een geldelijke verplichting, is bovenop de hoofdsom eveneens wettelijke rente verschuldigd.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De algemene wet betreffende wettelijke rente is de wet op de burgerrechtelijke verplichtingen [Zakon o obveznim odnosima, gepubliceerd in het staatsblad van de Republiek Kroatië (Narodne novine) nr. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 en 29/18] (artikelen 29-31). Deze wet is van toepassing, tenzij voor specifieke personen en betrekkingen anderszins wordt bepaald in bijzondere wetgeving. De moratoire rente op schulden die voortvloeien uit handelscontracten en contracten tussen een handelaar en een publiekrechtelijke persoon wordt ingevolge deze wet halfjaarlijks vastgesteld door de gemiddelde rentevoet op goedgekeurde leningen aan niet-financiële vennootschappen met een looptijd van meer dan één jaar die wordt berekend voor de referentieperiode die voorafgaat aan de lopende halfjaarlijkse periode, te laten stijgen met vijf procentpunten, en met drie procentpunten voor andere betrekkingen.

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië (Hrvatska narodna banka), die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

De gemiddelde rentevoet die wordt gebruikt om de wettelijke rentevoet te bepalen voor de lopende halfjaarlijkse periode (van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020), bedraagt 3,11 %. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 bedraagt de wettelijke rente op schulden die voortvloeien uit handelscontracten en contracten tussen een handelaar en een publiekrechtelijke persoon, derhalve 8,11 %. Voor andere betrekkingen (bv. betrekkingen uit hoofde van kredietovereenkomsten en andere civielrechtelijke contracten, buitencontractuele betrekkingen – compensaties, ongegronde verrijking) bedraagt de wettelijke rente 6,11 %.

De bijzondere regeling die de wettelijke rentevoet voor bepaalde schulden voorschrijft, is de wet inzake financiële activiteiten en schikkingsregelingen bij faillissementen (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, gepubliceerd in het staatsblad van de Republiek Kroatië, nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 en 78/15). Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is middels deze wet in het nationale recht omgezet. De wet is van toepassing op achterstallige betalingen bij commerciële transacties tussen ondernemers en publiekrechtelijke ondernemers en personen waarbij de publiekrechtelijke persoon de schuldenaar is en waarbij goederen of diensten worden geleverd in ruil voor een financiële tegenprestatie. Ingevolge deze wet is de wettelijke rente voor achterstallige betalingen de rentevoet die gelijk is aan de basisrentevoet, vermeerderd met acht procentpunten. De basisrentevoet is gelijk aan de gemiddelde rentevoet op goedgekeurde leningen aan niet-financiële vennootschappen met een looptijd van meer dan één jaar die wordt berekend voor de referentieperiode die voorafgaat aan de lopende halfjaarlijkse periode en die wordt verminderd met drie procentpunten.

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië (Hrvatska narodna banka), die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

De basisrentevoet die wordt gebruikt om de wettelijke rentevoet te berekenen voor de lopende halfjaarlijkse periode (van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020), bedraagt 0,11 %. Voor de periode van 1 januari 2020 tot 30 juni 2020 bedraagt de wettelijke rentevoet voor achterstallige betalingen bij handelstransacties tussen ondernemers en publiekrechtelijke ondernemers en personen waarbij de publiekrechtelijke persoon de schuldenaar is, derhalve 8,11 %.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De gemiddelde rentevoet voor de referentieperiode wordt vastgelegd door de Nationale Bank van Kroatië, die de rentevoet op 1 januari en 1 juli moet publiceren in het staatsblad van de Republiek Kroatië.

Het staatsblad van de Republiek Kroatië kan geraadpleegd worden via de volgende link: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://narodne-novine.nn.hr/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het staatsblad van de Republiek Kroatië kan kosteloos geraadpleegd worden via de volgende link: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://narodne-novine.nn.hr/

Laatste update: 14/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Italië

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In het Italiaanse verbintenissenrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen gewone rente, achterstandsrente en compensatierente. Gewone rente heeft de functie van een beloning, in ruil voor het voordeel dat een persoon (die de rente moet betalen) heeft van het geld dat door anderen beschikbaar wordt gesteld. Achterstandsrente is compenserend van aard en is verschuldigd bij te late betaling; hiertoe wordt aan de schuldenaar een aanmaning tot betaling betekend. Compensatierente moet door de schuldeiser worden voldaan voor de te late betaling van bedragen aan de schuldenaar, die niet onmiddellijk zijn betaald. Deze rente vormt een billijke vergoeding en geldt ook wanneer de vordering niet liquide en opeisbaar is. De wettelijke rente is echter vastgesteld in de Wet inzake geldelijke verplichtingen; vanaf de dag nadat het bedrag opeisbaar wordt, moet de schuldenaar de schuldeiser wettelijke rente betalen, zelfs als er voorheen geen rente was verschuldigd en de schuldeiser niet heeft bewezen dat hij schade heeft geleden (artikel 1224, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek (Codice Civile)). In artikel 1224 van het Burgerlijk Wetboek (over schade bij geldelijke verplichtingen) is met name het volgende bepaald: “over verplichtingen die een geldsom betreffen, is wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag nadat de betaling opeisbaar wordt, zelfs als er voorheen geen rente was verschuldigd en zelfs als de schuldeiser niet heeft bewezen dat hij schade heeft geleden. Wanneer vóór de datum van de te late betaling een hogere rente dan de wettelijke rente was verschuldigd, moet een achterstandsrente ter hoogte van hetzelfde bedrag worden betaald”. Schuldeisers die bewijzen dat zij meer schade hebben geleden, ontvangen een aanvullende vergoeding (schade veroorzaakt door geldontwaarding). Deze vergoeding is niet verschuldigd wanneer een bepaalde achterstandsrente is overeengekomen.

In artikel 1282 van het Burgerlijk Wetboek staat dat liquide en opeisbare vorderingen automatisch rentedragend zijn, tenzij in de wetgeving of de betrokken titel anders is bepaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Het bedrag van de wettelijke rente wordt jaarlijks bepaald door de Italiaanse schatkist (nu het ministerie van Economische Zaken en Financiën) in een decreet dat uiterlijk op 15 december van elk jaar wordt aangenomen. Wanneer de partijen overeenstemming hebben bereikt over een rentepercentage, dan is dat percentage van toepassing. Dit percentage moet echter schriftelijk zijn overeengekomen en mag niet hoger zijn dan het maximale percentage dat is toegestaan door de Wet tegen woekerrente (Wet nr. 108 van 7 maart 1996); anders wordt de rente geacht woekerrente te zijn en is zij derhalve nietig. In dergelijke gevallen is er geen rente verschuldigd (artikel 1815 van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer de partijen zijn overeengekomen om een contractuele rente toe te passen, maar zij de hoogte ervan niet hebben vastgesteld, is de wettelijke rente van toepassing. In het Italiaanse rechtsstelsel wijkt de regeling voor achterstandsrente gedeeltelijk af van die voor wettelijke rente. Achterstandsrente wordt beschouwd als een sanctie (voor de schuldenaar) en een vergoeding (voor de schuldeiser). Zij wordt toegepast wanneer een financiële verplichting niet wordt nagekomen en de betrokken prestatie te laat wordt betaald of niet wordt betaald binnen de termijn die is vastgesteld in de wet of in de door de partijen gesloten overeenkomsten. De schuldeiser kan pas achterstandsrente claimen wanneer de schuldenaar achterstallig is met betalen. Onder “achterstallig zijn” wordt verstaan dat de schuldenaar vertraging heeft opgelopen bij de nakoming van zijn verplichtingen. Achterstandsrente kan alleen worden toegepast wanneer de vervaldatum is verstreken en de schuldenaar werd aangemaand te betalen, d.w.z. een formeel document waarin de schuldeiser de schuldenaar verzoekt de verschuldigde betaling te verrichten. Overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek is achterstandsrente verschuldigd tegen het wettelijke rentepercentage, d.w.z. een in de wet vastgesteld percentage. Indien een boven het wettelijke percentage liggende rente verschuldigd wordt voordat de schuldenaar werd aangemaand te betalen, dan is een achterstandsrente van hetzelfde bedrag van toepassing (artikel 1224 van het Burgerlijk Wetboek).

Volgens artikel 1284 van het Burgerlijk Wetboek wordt het wettelijke rentepercentage jaarlijks vastgesteld door de minister van Economische Zaken en Financiën. Via een in het Staatsblad van de Italiaanse Republiek (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) gepubliceerd decreet, wijzigt de minister het percentage op basis van de jaarlijkse gemiddelde opbrengst van de staatsobligaties met een looptijd van maximaal twaalf maanden; daarbij wordt rekening gehouden met het inflatiepercentage van het betrokken jaar. Dit percentage wordt vastgesteld uiterlijk op 15 december van het jaar voorafgaand aan dat waarop het percentage van toepassing is. Indien het nieuwe percentage op 15 december nog niet is vastgesteld, blijft het bestaande percentage voor het volgende jaar ongewijzigd.

Sinds 1 januari 2021 bedraagt het wettelijke rentepercentage 0,01 %.

TABEL MET EEN OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN DE WETTELIJKE RENTE

Van

Tot en met

Percentage

Wet

1.1.1999

31.12.2000

2,50 %

Ministerieel decreet (schatkist) van 10.12.1998

1.1.2001

31.12.2001

3,50 %

Ministerieel decreet (schatkist) van 11.12.2000

1.1.2002

31.12.2003

3,00 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 11.12.2001

1.1.2004

31.12.2007

2,50 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 1.12.2003

1.1.2008

31.12.2009

3,00 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 12.12.2007

1.1.2010

31.12.2010

1,00 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 4.12.2009

1.1.2011

31.12.2011

1,50 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 7.12.2010

1.1.2012

31.12.2013

2,50 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 12.12.2011

1.1.2014

31.12.2014

1,00 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 12.12.2013

1.1.2015

31.12.2015

0,50 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 11.12.2014

1.1.2016

31.12.2016

0,20 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 11.12.2015

1.1.2017

31.12.2017

0,10 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 7.12.2016

1.1.2018

31.12.2018

0,30 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 13.12.2017

1.1.2019

31.12.2019

0,80 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 12.12.2018

1.1.2020

31.12.2020

0,05 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 12.12.2019

1.1.2021

31.12.2021

0,01 %

Ministerieel decreet (Economische Zaken) van 11.12.2020

Elke hogere rente moet schriftelijk worden vastgelegd; anders geldt de wettelijk voorgeschreven rente. Voor te late betalingen bij handelstransacties geldt een ad-hocregel van de EU;

in het nationale recht is Wetsdecreet nr. 231 van 9 oktober 2002, als gewijzigd bij Wetsdecreet nr. 192 van 9 november 2012, van toepassing, met het oog op de volledige omzetting van Richtlijn 2011/7/EU, conform artikel 10, lid 1, van Wet nr. 180 van 11 november 2011. Indien de partijen geen rentepercentage zijn overeengekomen, is het wettelijke rentepercentage vanaf het tijdstip waarop het geding inleidende stuk wordt ingediend, gelijk aan het percentage dat is vastgesteld in de bijzondere wet inzake betalingsachterstand bij handelstransacties (zie hieronder). Deze regel geldt ook voor het stuk tot inleiding van een arbitrageprocedure.

Bijzondere wetgeving inzake betalingsachterstand bij handelstransacties. Met het oog op de omzetting van Richtlijn 2000/35/EG betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, heeft Italië Wetsdecreet nr. 231/2002 (met latere wijzigingen) aangenomen. Daarin is uitdrukkelijk bepaald dat de rente voor betalingsachterstand bij handelstransacties hoger ligt dan de wettelijke rente. Voor de toepassing van Wetsdecreet nr. 231/2002 wordt onder handelstransacties verstaan “opdrachten van eender welke aard, tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die uitsluitend of in hoofdzaak betrekking hebben op de levering van goederen of de verrichting van diensten tegen betaling van een vergoeding”. In het wetsdecreet is het volgende vastgesteld: “eenieder waarvan de vergoeding in het kader van een handelstransactie ten onrechte te laat wordt betaald, heeft automatisch recht op achterstandsrente die, zonder dat er een formele aanmaning tot betaling hoeft te worden verstuurd, ingaat op de dag na het verstrijken van de betalingstermijn”, tenzij de schuldenaar kan aantonen dat de niet-betaling te wijten was aan oorzaken die niet aan hem kunnen worden toegerekend. Conform dit wetsdecreet is de achterstandsrente bij handelstransacties gebaseerd op het percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Financiën (zie het overzicht in de onderstaande tabel), met dien verstande dat: a) voor de eerste helft van het jaar waarop de vertraging betrekking heeft, het percentage wordt toegepast dat geldt op 1 januari van dat jaar, en b) voor de tweede helft van het jaar waarop de vertraging betrekking heeft, het percentage wordt toegepast dat geldt op 1 juli van dat jaar.

Tabel met een overzicht van de ontwikkeling van de achterstandsrente sinds 2002

TABEL MET EEN OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN DE ACHTERSTANDSRENTE, conform Wetsdecreet nr. 231/2002

Van

Tot en met

ECB-
rentevoet

Verhogings-
percentage

Totaal

1.7.2002

31.12.2002

3,35 %

7,00 %

10,35 %

1.1.2003

30.6.2003

2,85 %

7,00 %

9,85 %

1.7.2003

31.12.2003

2,10 %

7,00 %

9,10 %

1.1.2004

30.6.2004

2,02 %

7,00 %

9,02 %

1.7.2004

31.12.2004

2,01 %

7,00 %

9,01 %

1.1.2005

30.6.2005

2,09 %

7,00 %

9,09 %

1.7.2005

31.12.2005

2,05 %

7,00 %

9,05 %

1.1.2006

30.6.2006

2,25 %

7,00 %

9,25 %

1.7.2006

31.12.2006

2,83 %

7,00 %

9,83 %

1.1.2007

30.6.2007

3,58 %

7,00 %

10,58 %

1.7.2007

31.12.2007

4,07 %

7,00 %

11,07 %

1.1.2008

30.6.2008

4,20 %

7,00 %

11,20 %

1.7.2008

31.12.2008

4,10 %

7,00 %

11,10 %

1.1.2009

30.6.2009

2,50 %

7,00 %

9,50 %

1.7.2009

31.12.2009

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.1.2010

30.6.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.7.2010

31.12.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.1.2011

30.6.2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.7.2011

31.12.2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

1.1.2012

30.6.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.7.2012

31.12.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1.1.2013

30.6.2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

1.7.2013

31.12.2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

1.1.2014

30.6.2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

1.7.2014

31.12.2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

1.1.2015

30.6.2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1.7.2015

31.12.2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1.1.2016

30.6.2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1.7.2016

31.12.2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2017

30.6.2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2017

31.12.2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2018

30.6.2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2018

31.12.2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2019

30.6.2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2019

31.12.2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2020

30.6.2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2020

31.12.2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Website van het ministerie van Economische Zaken en Financiën: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mef.gov.it

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Er zijn meerdere websites met gratis software om de wettelijke rente en de achterstandsrente te berekenen.

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Cyprus

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De nationale wetgeving van Cyprus voorziet niet in een "wettelijke rentevoet". Wanneer echter een rechtsvordering bij een rechtbank wordt ingesteld, kan de rechter bevelen dat wettelijke rente moet worden betaald tegen een vooraf bepaalde rentevoet vanaf de datum waarop de rechtsvordering wordt geregistreerd tot de datum waarop het vonnis wordt uitgesproken, indien de desbetreffende wetgeving niet voorziet in de betaling van rente of indien bij rechtsvorderingen die worden ingesteld voor contractbreuk of een inbreuk op een overeenkomst, voornoemd contract of voornoemde overeenkomst geen expliciete bepaling bevat waarin de rentevoet wordt vastgelegd.

In het bijzondere besluit van de minister van Financiën, die het recht heeft om de rentevoet aan te passen, wordt de rentevoet op dit moment vastgelegd op 2 %.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Zie het antwoord op vraag 1. De huidige rentevoet bedraagt 2 %.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 06/01/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Litouwen

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Via de volgende wetgeving wordt voorzien in wettelijke rente en rente wegens late betaling:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Republiek Litouwen, Deel 6,

Wet van de Republiek Litouwen inzake het voorkomen van late betaling in handelsovereenkomsten.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Uit hoofde van artikel 6.37 van het Burgerlijk Wetboek kan rente worden vastgesteld bij de wet dan wel op grond van de verplichtingen in een overeenkomst tussen de partijen. De schuldenaar is ook verplicht de wettelijke rente te betalen over een toegekend bedrag, en wel vanaf de datum waarop de zaak bij de rechtbank is ingediend tot de datum waarop de gerechtelijke uitspraak volledig ten uitvoer is gelegd.

Uit hoofde van artikel 6.71 of van het Burgerlijk Wetboek van de Republiek Litouwen wordt onder “boete” verstaan een op grond van de wet, een overeenkomst of gerechtelijke uitspraak vastgesteld geldbedrag dat de schuldenaar moet betalen als hij een verplichting niet of niet naar behoren heeft vervuld (een boete, rente wegens late betaling). Een boete kan worden vastgesteld als een specifiek geldbedrag of als een percentage van de onderliggende verplichting. Een boete kan worden vastgesteld wanneer er niet tijdig aan een verplichting is voldaan. De boete wordt berekend op basis van het aantal dagen, weken, maanden enz. sinds het verstrijken van de uiterste termijn.

Overeenkomstig artikel 6.210 van het Burgerlijk Wetboek is een schuldenaar die een geldelijke verplichting bij het verstrijken van de uiterste termijn niet heeft voldaan, rente verschuldigd tegen een tarief van 5 % op jaarbasis over het bedrag van de vordering, tenzij op grond van de wet of een overeenkomst een ander rentepercentage is vastgesteld. Zijn beide contracterende partijen ondernemer of particulier rechtspersoon, dan is rente tegen een tarief van 6 % op jaarbasis van de vordering verschuldigd, tenzij op grond van de wet of een overeenkomst een ander rentepercentage is vastgesteld.

De Litouwse Wet inzake de preventie van late betaling in handelstransacties is bedoeld voor het vaststellen van de uiterste termijn voor de betaling voor goederen, diensten of werkzaamheden die ingevolge een handelsovereenkomst zijn verkocht, verleend respectievelijk uitgevoerd, van het bedrag van de verschuldigde rente bij late betaling en de wijze waarop dat bedrag moet worden berekend, en van de rechten van de schuldeiser bij late betaling. Deze wet is van toepassing op alle handelsovereenkomsten tussen ondernemers of tussen ondernemers en publieke entiteiten uit hoofde waarvan goederen, diensten of werkzaamheden tegen betaling worden geleverd, verleend respectievelijk uitgevoerd en uit hoofde waarvan betaling wordt verricht. Ingevolge deze wet ligt de rente voor late betaling 8 procentpunt hoger dan de vaste De link wordt in een nieuw venster geopend.rentevoet zoals die van toepassing is op de meest recente herfinancieringstransactie door de Europese Centrale Bank indien die transactie conform de vaste-rentetenderprocedure is verricht, dan wel de marginale rente indien de meest recente herfinancieringstransactie door de Europese Centrale Bank conform de variabele‑rentetenderprocedure is verricht.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Zo nodig wordt die informatie verstrekt door de personen die rechtshulp verschaffen.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja.

Laatste update: 16/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Luxemburg

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rentevoet is de rentevoet die jaarlijks wettelijk wordt vastgesteld en die wordt toegepast in het geval van betalingsachterstand, voor zover de partijen voorafgaandelijk geen andere rentevoet hebben afgesproken.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Sinds de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet van 18 april 2004 tot omzetting van Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000 wordt de rentevoet in het geval van betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten: tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheden aangegane transacties die leiden tot het leveren van artikelen of het verlenen van diensten tegen een vergoeding) afzonderlijk vastgesteld, met verwijzing naar de marginale rentevoet die in het kader van aanbestedingsprocedures door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie vóór de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar. In het geval van betalingsachterstand dient deze rentevoet te worden verhoogd met de marge (behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst, conform afdeling 3 van de gewijzigde wet van 18 april 2004 inzake betalingstermijnen en rentevoeten in het geval van betalingsachterstand).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

/

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De link wordt in een nieuw venster geopend.LEGILUX

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

Laatste update: 08/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Hongarije

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Ja. In artikel 6:47 van wet nr. V van 2013 inzake het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen het “Burgerlijk Wetboek”) wordt de wettelijke rentevoet bepaald door te verwijzen naar de regelgeving met betrekking tot de rentevoet van de centrale bank. Voor schulden die zijn uitgedrukt in Hongaarse forint komt de wettelijke rentevoet overeen met de basisrente van de centrale bank zoals vastgesteld door de monetaire raad van de Nationale Bank van Hongarije. Voor schulden die zijn uitgedrukt in buitenlandse valuta komt deze rentevoet overeen met de basisrente die is vastgesteld door de centrale bank die de desbetreffende valuta uitgeeft of bij gebreke daarvan met de rentevoet van de geldmarkt.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Deze rentes hebben een wettelijke rechtsgrondslag (het Burgerlijk Wetboek), waarbij het principe is dat deze de kosten van het geleende geld vormen die iedere schuldenaar van geldbedragen verschuldigd is, behoudens indien de partijen anders zijn overeengekomen (bijv. kosteloos gebruik van geld, vrijstelling van rente). De wettelijke rentevoet die van toepassing is op schulden blijft gedurende een semester gelijk: de geldende rentevoet van de eerste dag van een bepaald semester geldt gedurende het gehele semester, onafhankelijk van de ontwikkeling van de basisrente van de centrale bank tijdens dit semester.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nee.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, het Burgerlijk Wetboek kan worden geraadpleegd in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale wettenverzameling. De informatie met betrekking tot de basisrente van de centrale bank kan worden geraadpleegd op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Nationale Bank van Hongarije.

Laatste update: 16/10/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Malta

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het Maltese recht kent de term “wettelijke interest” niet; de term die wordt gebruikt in plaats van wettelijke interest is die van “wettelijke interest voor betalingsachterstand”. Deze uitdrukking is te vinden in het Maltese wetboek van koophandel, waarin de term gedefinieerd wordt als “de enkelvoudige interest voor betalingsachterstand, overeenkomend met de referentie-interestvoet, vermeerderd met ten minste acht procentpunten (8%)”.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Het Maltese recht kent slechts een enkele rentevoet, die van acht procentpunten (8%). De rechtsgrondslag van dit percentage is het wetboek van koophandel, hoofdstuk 13 van de wetten van Malta, meer bepaald titel II, subtitel IA van dat wetboek.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De schuldeiser heeft recht op interest voor betalingsachterstand vanaf de dag na de datum van betaling of het einde van de betalingstermijn zoals in de overeenkomst vastgesteld. Wanneer de betalingsdatum of -termijn niet in de overeenkomst vastgesteld is, heeft de schuldeiser recht op interest voor betalingsachterstand na het verstrijken van een van de volgende termijnen:

  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur door de schuldenaar;
  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of diensten, wanneer de ontvangstdatum van de factuur onzeker is;
  • dertig kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen of diensten, wanneer de schuldenaar de factuur voor de goederen of diensten ontvangt;
  • dertig kalenderdagen na de datum waarop wettelijk of contractueel het product moet worden gecontroleerd of geverifieerd, en wanneer de schuldenaar de factuur ontvangt vóór de datum of op de datum waarop deze ontvangst of verificatie plaatsvindt.

De toegepaste referentievoet voor het eerste semester van het desbetreffende jaar is het geldende tarief op 1 januari van dat jaar en die voor het tweede semester van het desbetreffende jaar is het geldende tarief op 1 juli van dat jaar.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Het Maltese wetboek van koophandel, De link wordt in een nieuw venster geopend.hoofdstuk 13 van de wetten van Malta, is online gratis beschikbaar.

Laatste update: 22/03/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Nederland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Nederland kent een wettelijke rent. De wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan eisen als iemand een betalingsachterstand heeft.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke rente voor niet-handelstransacties ( artikel 6:119 BW)en de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW).

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met particulieren of consumenten.

De wettelijke rente voor handelstransacties is de rente voor alle overeenkomsten met bedrijven en overheidsorganisaties.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente voor niet-handels transacties is 2%. De wettelijke rente voor handelstransacties is 8%.

De wettelijke rente kan fluctueren.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Laatste update: 16/11/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Oostenrijk

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rentevoeten zijn geregeld in artikel 1000 van het Oostenrijks Burgerlijk Wetboek (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB), de vertragingsrentes in artikel 1333 van het ABGB en (voor rechtshandelingen tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen) in artikel 456 van het Wetboek van ondernemingen (Unternehmensgesetzbuch, UGB).

Artikel 1000 van het ABGB is van toepassing op rentes “die zijn overeengekomen zonder vaststelling van het percentage of waarin de wet voorziet”. Bovendien is artikel 1000, lid 2, van het ABGB van toepassing op alle gevallen waarin er wordt verzocht om rente-op-rente (samengestelde interesten).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Krachtens artikel 1000, lid 1, van het ABGB bedraagt de wettelijke rente vier procent per jaar. Deze bepaling is eveneens van toepassing op vertragingsrentes tegen de wettelijke rentevoet in de zin van artikel 1333, lid 1, van het ABGB, juncto artikel 1000, lid 1, van het ABGB. Deze rentevoet is eveneens van toepassing op eenzijdige transacties van ondernemingen.

Voor rechtshandelingen tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en publiekrechtelijke rechtspersonen wordt in geval van de vertraagde betaling van vorderingen [krachtens artikel 456 van het UGB] de vertragingsrente van 9,2 procentpunt boven de basisrente toegepast. De basisrente is de rentevoet die geldt op de eerste dag van het desbetreffende semester. De basisrente kan worden geraadpleegd op de website van de Oostenrijkse Nationale Bank: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.oenb.at/en/, rubriek “Allgemeines (Algemeen)”/ “Wichtige Zinssätze (Belangrijkste geldende rentevoet)”.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Krachtens artikel 1000, lid 2, van het ABGB kan de schuldeiser verzoeken om een samengestelde interest als de partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Zelfs zonder een dergelijke afspraak van de partijen kunnen de samengestelde interesten worden vastgesteld op vier procent per jaar vanaf de dag van de aanhangigmaking (betekening van de klacht aan de verweerder), zodra er aanspraak wordt gemaakt op de betaling van vervallen rentes. Het Oostenrijks recht bevat geen algemeen verbod op de toepassing van samengestelde interesten.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van ondernemingen kunnen kosteloos worden geraadpleegd op de website van de bondskanselarij (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ris.bka.gv.at/). Selecteer de database “Federaal recht”/”Geconsolideerd federaal recht”.

Laatste update: 11/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Polen

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Overeenkomstig artikel 359, lid 1, van het burgerlijk wetboek (wetgevingsblad (Dziennik Ustaw) 2014, akte 121, zoals gewijzigd) is rente tegen de wettelijke rentevoet uitsluitend verschuldigd als deze voortkomt uit een rechtsvordering, de wet, een beschikking van de rechtbank of een besluit van een andere bevoegde autoriteit. Indien de rente niet anderszins is vastgesteld, wordt zij tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank (Narodowy Bank Polski), vermeerderd met 3,5 procentpunt.

Voor vertragingstrente daarentegen komt de wettelijke rentevoet, als er geen rentevoet is vastgesteld, conform artikel 481, lid 2, van het burgerlijk wetboek overeen met de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank, vermeerderd met 5,5 procentpunt. Als een vordering een hogere rentevoet heeft, kan de schuldeiser echter verzoeken om vertragingsrente op basis van deze hogere rentevoet.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 359, lid 2, van het burgerlijk wetboek wordt de rente tegen de wettelijke rentevoet berekend op basis van de referentierentevoet die is vastgesteld door de Poolse centrale bank, vermeerderd met 3,5 procentpunt. De wettelijke rentevoet wordt gepubliceerd door de minister van Justitie, door middel van een kennisgeving in de staatscourant (Monitor Polski) van de Republiek Polen. De wettelijke rentevoet is krachtens de kennisgeving van de minister van Justitie van 7 januari 2016 met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld op 5 % per jaar, terwijl de vertragingsrente is vastgesteld op 7 % per jaar.

De vertragingsrente voor handelstransacties is geregeld in de wet van 8 maart 2013 inzake de betalingstermijnen bij handelstransacties (wetgevingsblad 2019, akte 118) en wordt regelmatig vastgesteld door middel van een kennisgeving van de minister van Ondernemingen en Technologie. Momenteel bedraagt de vertragingsrente voor handelstransacties krachtens de kennisgeving van 14 januari 2019, die van toepassing is van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019, 9,50 % per jaar.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Informatie over de geldende wettelijke rentevoeten die zijn vastgesteld door de Poolse centrale bank, met inbegrip van de referentierentevoet, kan worden geraadpleegd op de website van de Poolse centrale bank: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De kennisgevingen van de minister van Justitie en van de minister van Ontwikkeling (voor handelstransacties) met betrekking tot de wettelijke rentevoeten kunnen worden geraadpleegd op de website van het overheidsbureau voor wetgeving (Rządowe Centrum Legislacji): De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Laatste update: 17/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

Rentetarieven - Portugal

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Wettelijke rente

Ja, in het Portugese recht zijn er wettelijke rentetarieven vastgesteld.

De rente kan worden vastgesteld door de partijen in een overeenkomst of bij wet worden vastgelegd. Indien de rente is vastgesteld door partijen, is er sprake van contractuele rente. Indien de rente bij wet is bepaald, wordt deze wettelijke rente genoemd.

Contractuele of wettelijke rentes kunnen niet-commercieel of commercieel van aard zijn.

Doel van de rente

In algemene zin geldt dat rente het karakter kan hebben van zowel een vergoeding (verschuldigde rente voor een verstrekte lening) als van een boete (rente wegens het verzuimen van verplichtingen).

Wettelijke rente wegens verzuim

In geval van vertraging bij de nakoming van een financiële verplichting geldt de algemene regel dat de vergoeding voor de vertraging overeenkomt met de wettelijke rente, berekend vanaf de datum waarop de schuldenaar in gebreke is gesteld. Een financiële verplichting is een verplichting tot het betalen van een geldsom.

Tijdstip van ingebrekestelling

De schuldenaar wordt geacht in gebreke te zijn wanneer hij door de schuldeiser via gerechtelijke of buitengerechtelijke weg is aangemaand tot het nakomen van zijn verplichting.

De schuldenaar is echter, los van een aanmaning, in de volgende drie gevallen in gebreke:

  1. indien er een bepaalde termijn is vastgesteld voor de nakoming van de verplichting;
  2. indien de verplichting voortvloeit uit een onrechtmatige daad;
  3. indien de schuldenaar de aanmaning opzettelijk ontwijkt; in dat geval geldt dat de schuldenaar wordt geacht te zijn aangemaand op de datum waarop de aanmaning normaal gesproken aan hem zou zijn betekend.

Ingeval de vordering niet liquide is, is er geen sprake van verzuim totdat de vordering liquide wordt, tenzij de illiquiditeit aan de schuldenaar kan worden toegerekend. Indien de schuldenaar verantwoordelijk is voor een onrechtmatige daad of een risico, wordt hij geacht in gebreke te zijn gesteld op de datum van de betekening, tenzij hij al in gebreke is op grond van een van de bovenstaande bepalingen.

Opheffing of overdracht van de rentevordering

Vanaf het moment waarop deze ontstaat, is de rentevordering niet noodzakelijkerwijs verbonden aan de hoofdvordering. Elke rentevordering kan onafhankelijk van een andere worden overgedragen of opgeheven.

Toerekening van deelbetalingen op de verschuldigde rente

In het Portugese recht zijn de volgende regels vastgelegd voor de toerekening van betalingen.

i) Indien de schuldenaar naast de hoofdsom verplicht is tot betaling van kosten, rente of een schadevergoeding wegens vertraging aan de schuldeiser, wordt een betaling die niet voldoende is ter dekking van de totale verschuldigde geldsom in mindering gebracht op achtereenvolgens de kosten, de schadevergoeding, de rente en de hoofdsom.

ii) De toerekening op de hoofdsom is pas in laatste instantie mogelijk, na voorafgaande toestemming van de schuldenaar.

Rente over rente

In bepaalde gevallen kan er vertragingsrente over de gewone rente (samengestelde rente) worden berekend.

Voordat lopende rente nieuwe rente oplevert:

  1. moet de schuldenaar óf via gerechtelijke weg worden geïnformeerd teneinde de opgelopen rente te kapitaliseren óf hij moet de opgelopen rente betalen op straffe van kapitalisatie.

Alleen de rente die betrekking heeft op een periode van minimaal een jaar kan worden gekapitaliseerd. Deze beperkingen ten aanzien van samengestelde rente zijn niet van toepassing indien zij in strijd zijn met de bestaande regelgeving of handelspraktijken (zoals in het geval van leningen die door financiële instellingen op basis van afzonderlijke regelgeving worden verstrekt).

Volgens de Portugese jurisprudentie kan vertragingsrente niet vermeerderd worden met vertragingsrente. De wettelijke rente die voortvloeit uit een vertraging in de uitvoering van een financiële verplichting kan derhalve niet aangroeien. Dit geldt onverminderd mogelijke wijzigingen in deze interpretatie in de jurisprudentie en de mogelijkheid die in de wet is vastgesteld om een verplichte financiële boete op te leggen wanneer de betaling van een geldsom in een vonnis is bevolen.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rente verschilt afhankelijk van of het gaat om een niet-commerciële of commerciële rente.

Niet-commerciële wettelijke rentetarieven

Deze rentetarieven worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de ministers (Portaria) van Justitie en Financiën op grond van artikel 449, lid 1, van het Portugees burgerlijk wetboek (Código Civil). Ten tijde van het opstellen van deze pagina waren de niet-commerciële rentetarieven vastgesteld overeenkomstig besluit nr. 291/03 van 8 april 2003, dat nog steeds van kracht is.

Commerciële wettelijke rentetarieven

Deze rentetarieven zijn over het algemeen verschuldigd over vorderingen van handelsondernemingen, eenmanszaken of rechtspersonen, en met name over de vorderingen bedoeld in het hierna genoemde wetsbesluit nr. 62/2013 van 10 mei 2013.

De commerciële wettelijke rentetarieven worden vastgesteld bij gezamenlijk besluit van de ministers van Justitie en Financiën, op grond van artikel 102, leden 3 tot en met 5, van het Portugese handelswetboek (Código Comercial). Ten tijde van het opstellen van deze pagina waren de commerciële rentetarieven vastgesteld bij besluit nr. 277/13 van 26 augustus 2013, op grond waarvan is bepaald dat commerciële rentetarieven op halfjaarlijkse basis worden vastgesteld.

De hoogte van elk van de commerciële rentetarieven bedoeld in ministerieel besluit nr. 277/13 van 26 augustus 2013 wordt vóór 15 januari en 15 juli van elk jaar bekend gemaakt via een mededeling van het directoraat-generaal Financiën (Direcção Geral do Tesouro e Finanças), die wordt gepubliceerd in het publicatieblad, 2e serie.

In ministerieel besluit nr. 277/13 van 26 augustus 2013 zijn twee tarieven voor commerciële boeterentes vastgesteld, die afhankelijk zijn van de betreffende transactie:

  1. het eerste tarief is van toepassing op betalingsachterstanden in het kader van handelstransacties tussen twee bedrijven, of tussen bedrijven en overheidsinstellingen, conform wetsbesluit nr. 62/2013 van 10 mei 2013;
  2. het tweede tarief is een aanvullende boeterente die van toepassing is op overige transacties die betrekking hebben vorderingen van handelsondernemingen, eenmanszaken of rechtspersonen, in de zin van artikel 102, lid 3, van het Portugese handelswetboek.

Niet-commerciële en commerciële wettelijke rentetarieven veranderen in de loop van de tijd. Zo moet bij de renteberekening rekening worden gehouden met de verschillende tarieven die voor ieder deel van de termijn van de betalingsachterstand van toepassing zijn.

Om praktische redenen zijn hier alleen de wettelijke rentetarieven vermeld die de afgelopen jaren geldig waren. De informatie op deze pagina is van zuiver informatieve aard en raadpleging van deze informatie kan niet in de plaats komen van het raadplegen van de wetgeving die in elk specifiek geval van toepassing is.

Aan de verschuldigde wettelijke rente wordt een verplicht rentetarief van 5 % toegevoegd indien de betaling van een geldsom door een rechtbank is bevolen. In dat geval is automatisch een rente van 5 % per jaar verschuldigd - zonder dat daar een afzonderlijke rechterlijke beslissing voor nodig is - vanaf de effectieve datum van het vonnis van de rechtbank. Deze verplichte financiële boete wordt opgeteld bij de boeterente en, in voorkomend geval, bij de verschuldigde schadevergoeding, op grond van artikel 829-A, lid 4, van het Portugees burgerlijk wetboek.

De wettelijke rentetarieven vanaf 5 augustus 1980 tot heden:

Van 5 augustus 1980 tot en met 22 mei 1983 [(1 021 dagen) - wetsbesluit nr. 200-C/80 van 24 juni 1980 en ministerieel besluit nr. 447/80 van 31 juli 1980]

15 %

Van 23 mei 1983 tot en met 28 april 1987 [(1 437 dagen) - ministerieel besluit nr. 581/83 van 18 mei 1983]

23 %

Van 29 april 1987 tot en met 29 september 1995 [(3 076 dagen) - ministerieel besluit nr. 339/87 van 24 april 1987]

15 %

Van 30 september 1995 tot en met 16 april 1999 [(1 295 dagen) - ministerieel besluit nr. 1171/95 van 25 september 1995]

10 %

Van 17 april 1999 tot en met 30 april 2003 [(1 475 dagen) - ministerieel besluit nr. 263/99 van 12 april 1999]

7 %

Sinds 1 mei 2003 [ministerieel besluit nr. 291/03 van 8 april 2003]

4 %

De commerciële wettelijke rentetarieven vanaf 28 september 1995 tot heden:

Van 28 september 1995 tot en met 16 april 1999[Ministerieel besluit nr. 1167/95 van 23 september 1995]

15 %

Van 17 april 1999 tot en met 30 september 2004[Ministerieel besluit nr. 262/99 van 12 april 1999]

12 %

Van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2004 [Mededeling van het directoraat-generaal Financiën (hierna "DGTF") nr. 10097/04 van 30 oktober 2004]

9,01 %

1e semester 2005[Mededeling nr. 597/2005 van 19 juli en mededeling DGTF nr. 310/2005 van 14 januari 2005]

9,09 %

2e semester 2005[Mededeling DGTF nr. 6923/2005 van 25 juli 2005]

9,05 %

1e semester 2006[Mededeling DGTF nr. 240/2006 van 11 januari 2006]

9,25 %

2e semester 2006[Mededeling DGTF nr. 7706/2006 van 10 juli 2006]

9,83 %

1e semester 2007[Mededeling DGTF nr. 191/2007 van 5 januari 2007]

10,58 %

2e semester 2007[Mededeling DGTF nr. 13665/2007 van 30 juli 2007]

11,07 %

1e semester 2008[Mededeling DGTF nr. 2152/2008 van 29 januari 2008]

11,20 %

2e semester 2008[Mededeling DGTF nr. 19995/2008 van 14 juli 2008]

11,07 %

1e semester 2009[Mededeling DGTF nr. 1261/2009 van 14 januari 2009]

9,50 %

2e semester 2009[Mededeling DGTF nr. 12184/2009 van 10 juli 2009]

8 %

1e semester 2010[Mededeling DGTF nr. 597/2010 van 4 januari 2010]

8 %

2e semester 2010[Mededeling DGTF nr. 13746/2010 van 12 juli 2010]

8 %

1e semester 2011[Mededeling DGTF nr. 2284/2011 van 21 januari 2011]

8 %

2e semester 2011[Mededeling DGTF nr. 14190/2011 van 14 juli 2011]

8,25 %

1e semester 2012[Mededeling DGTF nr. 692/2012 van 17 januari 2012]

8 %

2e semester 2012[Mededeling DGTF nr. 9944/2012 van 24 juli 2012]

8 %

1e semester 2013[Mededeling DGTF nr. 584/2013 van 11 juli 2013]

7,75 %

2e semester 2013
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013
[Mededeling DGTF nr. 11617/2013 van 17 september 2013]

8,50 %

Overige transacties
[Mededeling DGTF nr. 10478/2013 van 23 augustus 2013]

7,50 %

1e semester 2014
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,25 %

Overige transacties
[Mededeling DGTF nr. 1019/2014 van 24 januari 2014]

7,25 %

2e semester 2014
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,15 %

Overige transacties
[Mededeling DGTF nr. 8266/2014 van 16 juli 2014]

7,15 %

1e semester 2015
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,05 %

Overige transacties
[Mededeling DGTF nr. 563/2015 van 19 januari 2015]

7,05 %

2e semester 2015
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,05 %

Overige transacties [Mededeling DGTF nr. 7758/2015 van 14 juli 2015]

7,05 %

1e semester 2016
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,05 %

Overige transacties
[Mededeling DGTF nr. 890/2016 van 6 januari 2016]

7,05 %

2e semester 2016
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties [Mededeling DGTF nr. 86741/2016 van 30 juni 2016]

7,00 %

1e semester 2017
Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties [Mededeling DGTF nr. 2583/2017 van 3 januari 2017]

7,00 %

2e semester 2017

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 8544/2017 van 29 juni 2017]

7,00 %

1e semester 2018

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 1989/2018 van 3 januari 2018]

7,00 %

2e semester 2018

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 9939/2018 van 28 juni 2018]

7,00 %

1e semester 2019

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. /2019 van 2 januari 2019]

7,00 %

2e semester 2019

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 11571/2019]

7,00 %

1e semester 2020

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 1568/2020]

7,00 %

2e semester 2020

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 1568/2020]

7,00 %

1e semester 2021

Transacties vallend onder wetsbesluit nr. 62/2013

8,00 %

Overige transacties

[Mededeling DGTF nr. 1568/2021]

7,00 %

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Meer informatie over de berekening van de wettelijke rentetarieven is te vinden op de website van het directoraat-generaal Financiën van het ministerie van Financiën:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toegang tot de onder vraag 3 vermelde website is kosteloos.

Relevante wetgeving

Burgerlijk wetboek De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis

Handelswetboek De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.igf.gov.pt/leggeraldocs/CODIGO_COMERCIAL_LIVRO_1.htm

Ministerieel besluit nr. 291/2003 De link wordt in een nieuw venster geopend.https://dre.pt/pesquisa/-/search/223663/details/maximized

 

Disclaimer

De informatie op deze pagina is van louter informatieve aard, niet alomvattend en niet bindend voor het contactpunt, het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken, de rechtbanken of enige andere ontvanger. Raadpleging van deze informatie kan nooit in de plaats komen van het raadplegen van de toepasselijke wetgeving.

Laatste update: 21/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Roemenië

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector is de wettelijke regeling vastgesteld voor:

- de wettelijke vergoedingsrente (zijnde de rente die de schuldenaar verschuldigd is over een geldsom die hij verplicht is binnen een bepaalde termijn te betalen, berekend over de periode voorafgaand aan de vervaldatum van de verplichting), en

- de wettelijke boeterente (zijnde de rente die de schuldenaar verschuldigd is over een geldsom die hij verplicht is te betalen, wegens het verzuimen van die verplichting op de vervaldatum).

Artikel 2 van regeringsbesluit nr. 13/2011: indien, afhankelijk van het geval, een vergoedings- en/of boeterente over de betalingsverplichting verschuldigd is op grond van wettelijke bepalingen of contractuele clausules, en de partijen geen uitdrukkelijke bepaling hebben opgenomen over de hoogte van de rente, moet het wettelijke tarief dat geldt voor beide soorten rente worden betaald.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

In de artikelen 3, 4 en 5 van regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen is de rechtsregeling van de wettelijke/contractuele vergoedings-/boeterente vastgelegd, evenals de regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector:

Artikel 3. — (1) Het wettelijke tarief van de vergoedingsrente is gelijk aan het referentietarief van de Nationale Bank van Roemenië, zijnde het basisrentetarief dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nationale Bank van Roemenië.

(2) Het wettelijke tarief van de boeterente is gelijk aan het basisrentetarief vermeerderd met 4 procentpunten.

(2 noot 1) In het geval van transacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsinstellingen, is het wettelijke tarief van de boeterente gelijk aan het basisrentetarief vermeerderd met 8 procentpunten.

(3) In het geval van rechtsbetrekkingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een bedrijf met winstoogmerk, in de zin van artikel 3, lid 3, van wet nr. 287/2009 betreffende het burgerlijk wetboek, heruitgave, wordt het wettelijke rentetarief vastgesteld overeenkomstig de leden 1 en 2, verminderd met 20 %.

(4) Het basisrentetarief van de Nationale Bank van Roemenië wordt door de Nationale Bank van Roemenië gepubliceerd in de Roemeense staatscourant, Deel I, na iedere wijziging van het basisrentetarief.

Artikel 4. — In het geval van rechtsbetrekkingen met een buitenlands aanknopingspunt, waarbij het Roemeense recht van toepassing is en de betaling in vreemde valuta moet worden verricht, bedraagt de wettelijke rente 6 % per jaar.

Artikel 5. — (1) In het geval van rechtsbetrekkingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een bedrijf met winstoogmerk, in de zin van artikel 3, lid 3, van wet nr. 287/2009 betreffende het burgerlijk wetboek, heruitgave, mag het wettelijke rentetarief niet meer dan 50 % per jaar bedragen.

(2) Clausules die in strijd zijn met de bepalingen van lid 1 zijn ongeldig en nietig. In dat geval vervalt het recht van de schuldeiser om wettelijke rente te vorderen.

(3) De geldigheid van het contractuele rentetarief wordt vastgesteld met verwijzing naar het wettelijke rentetarief dat geldt op de dag van waarop de bepaling is opgesteld."

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

In artikel 3, lid 1, van regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector is bepaald dat het wettelijke tarief van de boeterente gelijk is aan het referentie-rentetarief van de Nationale Bank van Roemenië, zijnde het basisrentetarief dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Nationale Bank van Roemenië. Dit wordt bekendgemaakt op de website van de Nationale Bank van Roemenië De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Zie het antwoord hierboven over de methode voor de berekening van het wettelijke rentetarief.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Ja, er kan, in het Roemeens, toegang gekregen worden tot regeringsbesluit nr. 13/2011 betreffende de wettelijke vergoedings- en boeterente voor betalingsverplichtingen en de vaststelling van regels voor bepaalde financiële en fiscale maatregelen in de banksector. Zie de website van de Nationale Bank van Roemenië De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Ja, er kan, in het Engels, toegang worden gekregen tot het referentie-rentetarief van de Nationale Bank van Roemenië. Zie de website van de Nationale Bank van Roemenië De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Laatste update: 08/08/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Slovenië

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Het begrip rente is gedefinieerd in artikel 374 van het wetboek inzake verplichtingen (Obligacijski zakonik; hierna "OZ" genoemd) (Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.97/07 – officiële geconsolideerde tekst, en nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.64/16 – beslissing van het Grondwettelijk Hof), waarin staat dat de schuldenaar rentes dient te betalen bovenop de hoofdvordering indien de wet hierin voorziet of indien de schuldeiser en de schuldenaar dit hebben afgesproken.

Indien de schuldenaar zijn geldelijke verplichtingen met vertraging voldoet, dient hij overeenkomstig artikel 378, lid 1, OZ, bovenop de hoofdvordering vertragingsrente te betalen.

De contractuele rentes zijn geregeld in artikel 382 OZ, krachtens hetwelk de contracterende partijen kunnen overeenkomen dat de schuldenaar voor de periode van het ontstaan van de geldelijke verplichting tot het verval hiervan contractuele rentes dient te betalen bovenop de hoofdvordering.

In Slovenië zijn samengestelde interesten niet toegestaan, wat betekent dat de achterstallige, niet-betaalde rentes geen vertragingsrente opleveren, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen. Dientengevolge is iedere bepaling waarin staat dat achterstallige, niet-betaalde rentes rente opleveren nietig. Er kan in een overeenkomst echter een hogere rentevoet worden overeengekomen, als de schuldenaar de vervallen rentes niet tijdig betaalt.

Artikel 27 bis van de wet inzake consumentenbescherming [Zakon o varstvu potrošnikov, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 98/04 – officiële geconsolideerde tekst, 114/06 – wet inzake de invoering van de euro (zakon o uvedbi eura, ZUE), 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 en 19/15] bepaalt daarentegen dat de toepassing van rentevoeten die hoger zijn dan die welke zijn vastgesteld in het OZ niet is toegestaan in geval van vertraagde betaling door een consument als contracterende partij, niettegenstaande de algemeen geldende regels voor contractuele relaties.

Indien de overeengekomen rentevoet voor vertragings- of contractuele rentes de vastgestelde vertragingsrente met meer dan 50% overschrijdt, wordt dit conform het OZ als een woekerovereenkomst beschouwd, behoudens indien de schuldeiser aantoont dat hij niet heeft geprofiteerd van de tegenspoed of de slechte financiële situatie van de schuldenaar, noch van zijn gebrek aan ervaring, zijn onbezonnenheid of afhankelijkheid, of dat het voordeel dat hij zichzelf of een derde heeft toegekend niet onevenredig is aan het voordeel dat hij zelf heeft gegeven of waartoe hij zich heeft verplicht om dat te geven of te realiseren. Deze bepaling is niet van toepassing op handelsovereenkomsten, dat wil zeggen overeenkomsten die zijn gesloten tussen ondernemers (van handelsondernemingen of andere rechtspersonen met een winstoogmerk, evenals individuele ondernemers).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Artikel 378, lid 2, OZ bepaalt dat de vertragingsrente 8% per jaar bedraagt, tenzij anders bepaald in de wet. Overeenkomstig artikel 379 OZ kunnen een schuldeiser en een schuldenaar een rentevoet overeenkomen die hoger of lager is dan de wettelijke vertragingsrente (een contractueel overeengekomen rentevoet). Zoals hierboven is benadrukt, is het niet mogelijk om een vertragingsrente overeen te komen die hoger is dan de wettelijke rentevoet in geval van vertraagde betaling door een consument als contracterende partij.

De bijzondere wet die de vertragingsrente regelt, is de wet inzake de vaststelling van de vertragingsrente (Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 11/07 – officiële geconsolideerde tekst, hierna te noemen de ZPOMZO-1). Artikel 2 van deze wet bepaalt dat de vertragingsrente met inachtneming van artikel 3, lid 1, onder d), van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PB L 200 van 8.8.2000, blz. 35) gelijk is aan de referentievoet vermeerderd met acht procentpunt. De vastgestelde rentevoet is geldig voor een periode van zes maanden die begint op 1 januari of op 1 juli. De referentievoet is de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor de basisherfinancieringstransacties die zij heeft uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van de desbetreffende periode van zes maanden. De minister die belast is met financiën publiceert de aldus vastgestelde vertragingsrente en alle wijzigingen in de Staatscourant van de Republiek Slovenië. De vertragingsrente die van toepassing is vanaf 1 januari 2017 en gedurende zes maanden geldt, bedraagt 8 %.

De contractuele rentevoet is vastgesteld in artikel 382 OZ, waarin wordt bepaald dat de rentevoet 6% bedraagt en de rente opeisbaar is op de vervaldatum van de hoofdvordering, mits er contractuele rentes zijn overeengekomen zonder vaststelling van de rentevoet en de vervaldatum. Indien het bedrag van de vervallen, maar niet-betaalde rentes het bedrag van de hoofdvordering bereikt, loopt de contractuele rente niet verder.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Informatie over de basis- en vertragingsrente is eveneens te raadplegen op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Bank van Slovenië

De indicatieve berekening van de rentevoet kan worden gedaan met behulp van de rekentool op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het Hoogste Gerechtshof van de Republiek Slovenië

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek inzake verplichtingen van de Republiek Slovenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake de vaststelling van de vertragingsrente

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake consumentenbescherming

Laatste update: 04/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Slowakije

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Vertragingsrente is een sanctie ingeval de schuldenaar vertraging oploopt bij de tenuitvoerlegging van zijn verplichting en deze moet, naast de achterstallige schuld zelf, worden betaald tegen een bepaald percentage van het achterstallige deel van de schuld. In de wet wordt bepaald dat de rechten van de schuldeiser en de verplichtingen van de schuldenaar inhoudelijk veranderen als de schuldenaar zijn verplichting te laat naleeft: er ontstaan nieuwe rechten en verplichtingen naast de plicht om de bestaande verplichting na te komen, ongeacht of deze vertraging te wijten is aan een fout van de schuldenaar.

De Slowaakse wetgeving maakt, wat wettelijke rente betreft, een onderscheid tussen vertragingsrente die verschuldigd is uit hoofde van artikel 517, lid 2, van wet nr. 40/194 met daarin het Burgerlijk Wetboek (Občianský zákonník) en vertragingsrente die verschuldigd is uit hoofde van artikel 369 van het Wetboek van Koophandel (Obchodný zákonník). In relaties die onder het burgerlijk recht vallen, kan er niet contractueel worden onderhandeld over vertragingsrente. De partijen kunnen niet een hogere rentevoet overeenkomen dan bij wet is vastgesteld. In het handelsrecht kunnen ondernemingen daarentegen overeenkomsten sluiten over de vertragingsrente. Als er geen rentevoet is overeengekomen, ontstaat er in geval van achterstallige betalingen vertragingsrente tegen de bij wet vastgestelde rentevoet.

De wettelijke rente is dus een vertragingsrente die is vastgesteld in de wet op het gebied van burgerlijke of handelsrelaties. In het burgerlijk recht kan de overeengekomen rente lager zijn dan of gelijk zijn aan de bij wet vastgestelde rentevoet. Bij gebreke van een overeenkomst wordt de vertragingsrente, indien die wordt gevorderd door de schuldeiser, automatisch vastgesteld op de wettelijke rentevoet. In het handelsrecht kan de vertragingsrente naar boven of beneden afwijken van de wettelijke rente; de wettelijke vertragingsrente is uitsluitend van toepassing als er niets is overeengekomen.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

De wettelijke rentevoet voor de vertragingsrente die verschuldigd is krachtens artikel 517, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek wordt conform verordening nr. 87/1995 (nariadenie č. 87/1995 Z.z.) vastgesteld als vijf procentpunt hoger dan de basisrente die is vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) en die geldt op de eerste dag vertraging. De basisrente van de ECB (die de ECB toepast voor haar belangrijkste herfinancieringstransacties) wordt dus verhoogd met 5 procentpunt. De ECB-rentetarieven voor afzonderlijke periodes kunnen worden geraadpleegd op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Bank van Slowakije. De vertragingsrente die geldt op de eerste dag vertraging is van toepassing op de gehele vertragingsperiode. Iedere latere wijziging van de basisrente van de ECB heeft dus geen invloed op de rentevoet.

In het handelsrecht wordt de wettelijke rente beheerst door artikel 369 van het Wetboek van Koophandel, dat de schuldeiser het recht verleent om in geval van vertraging en als hij heeft voldaan aan zijn wettelijke en contractuele verplichtingen vertragingsrente te vorderen tegen een contractueel overeengekomen rentevoet, zonder de schuldenaar hiervan in kennis te stellen. Zoals hierboven is aangegeven, kan de vertragingsrente voor handelsrelaties contractueel worden gewijzigd. Zelfs als de vertragingsrente contractueel is overeengekomen, dient deze echter te stroken met de eerlijke handelspraktijken. Als dit niet het geval is, kan het recht dat voortkomt uit een dergelijke overeenkomst niet worden beschermd. Dit betekent dat de rechter geen rente kan toekennen tegen een rentevoet die strijdig is met de genoemde principes, zelfs als deze contractueel is overeengekomen. Een andere uitzondering zijn schulden die voortkomen uit consumentenovereenkomsten. De vertragingsrente die de consument uit hoofde hiervan verschuldigd is, kan niet hoger zijn dan de rentevoet die is vastgesteld in het burgerlijk recht.

Voorts dient de schuldenaar krachtens dezelfde bepaling, als er geen rentevoet is overeengekomen, vertragingsrente te betalen tegen de rentevoet die is vastgesteld in verordening nr. 21/2013 van de Slowaakse regering. Krachtens de regelgeving zijn vaste en variabele vertragingsrentes toegestaan. De rentevoet voor de vertragingsrente komt overeen met de basisrente van de ECB die geldt op de eerste dag vertraging, verhoogd met 9 procentpunt. De aldus vastgestelde rentevoet geldt gedurende de gehele vertragingsperiode voor de tenuitvoerlegging van de geldelijke verplichting. Iedere wijziging van de basisrente van de ECB na de eerste dag vertraging heeft dus geen invloed op de hoogte van de vertragingsrente (daarom staat deze rentevoet vast). De schuldeiser kan in plaats van een vaste vertragingsrente echter een variabele vertragingsrente vorderen van de schuldenaar. Hij kan dan een rente vorderen tegen een rentevoet die overeenkomt met de basisrente van de ECB die geldt op de eerste dag van het desbetreffende semester, verhoogd met 8 procentpunt. Als de schuldeiser een variabele vertragingsrente toepast, is die berekeningswijze (niet de rentevoet die is vastgesteld op de vertragingsdatum, maar de berekeningswijze van de rentevoet) van toepassing op de gehele vertragingsperiode. De toepassing van een variabele vertragingsrente betekent dus dat de rentevoet kan worden gewijzigd op basis van de afwijking van de basisrente van de ECB die geldt op de eerste dag van het desbetreffende semester, dat wil zeggen op 1 januari of 1 juli. De ECB-rentetarieven voor afzonderlijke periodes kunnen worden geraadpleegd op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Bank van Slowakije.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De berekeningswijze van de vertragingsrente staat duidelijk en ondubbelzinnig in de wet. De geldende rentevoet voor de vertragingsrente wordt gepubliceerd door het Slowaakse ministerie van Justitie (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) De link wordt in een nieuw venster geopend.op zijn website. Een informele versie staat op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.najpravo.sk/, die vaak wordt geraadpleegd door Slowaakse schuldenaren en schuldeisers of hun vertegenwoordigers. Op deze website is het ook mogelijk om met behulp van een speciale rekenmachine de vertragingsrente gemakkelijk te berekenen.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Naast de bovenstaande verwijzingen en links kan de geldende versie van de relevante wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel) en verordeningen (nr. 87/1995 en nr. 21/2013) worden geraadpleegd op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.slov-lex.sk/domov.

Laatste update: 22/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Finland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Volgens de Finse wetgeving verwijst de “wettelijke rentevoet” zowel naar de rentevoet die tot de vervaldatum geldt voor een schuld, als naar de vertragingsrente. Deze zijn beide geregeld in Wet nr. 633/1982 inzake rentevoeten. De verplichting tot het betalen van renten en vertragingsrenten is neergelegd in de wet inzake rentevoeten, onder voorbehoud van de verplichtingen van de schuldenaar, de handelspraktijken of andere wettelijke bepalingen (artikel 2, lid 1, van de wet inzake rentevoeten).

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Rente over de schuld: de schuldenaar hoeft geen rente te betalen over de periode voorafgaand aan de vervaldatum van een schuld (artikel 3, lid 1, van de wet inzake rentevoeten). Er kan desalniettemin betaling van rente worden overeengekomen. Indien er is overeengekomen om rente over de schuld te betalen zonder dat er een rentevoet is vastgesteld, wordt de rentevoet bepaald op basis van de referentievoet als bedoeld in artikel 12 van de wet inzake rentevoeten (artikel 3, lid 2).

Wet nr. 38/1978 inzake consumentenbescherming bevat bepalingen betreffende de wettelijke rente voor consumentenschuldenaren, in het bijzonder met betrekking tot financiële schulden op basis van consumentenkrediet.

Volgens een wetswijziging die op 1 september 2019 in werking is getreden, mag de debetrentevoet op het krediet dat door een consumentenschuldenaar wordt aangegaan, niet hoger zijn dan 20 % (hoofdstuk 7, artikel 17 bis, van de wet inzake consumentenbescherming). Deze bepaling is van toepassing op kredietovereenkomsten die op of na 1 september 2019 zijn gesloten, behoudens enkele uitzonderingen. Vóór de inwerkingtreding van deze bepaling was er een plafond voor de rentevoet gekoppeld aan het voor kredieten geldende jaarpercentage (het referentiepercentage vermeerderd met 50 procentpunt overeenkomstig artikel 12 van de wet inzake rentevoeten), maar daarbij waren onder meer leningen van 2 000 EUR of meer uitgesloten.

In verband met de coronacrisis is er ook een wijziging aangebracht in de wet inzake consumentenbescherming waarbij de maximale rentevoet voor bepaalde vormen van consumentenkrediet tijdelijk op 10 % wordt vastgesteld (hoofdstuk 7, artikel 17 quater, van de wet inzake consumentenbescherming). Deze bepaling is van kracht van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021.

De bovengenoemde rentevoeten kunnen naast elkaar worden toegepast, afhankelijk van factoren zoals het soort krediet (vast bedrag of onbepaalde looptijd) en van het tijdstip waarop het krediet is verleend of de datum waarop het krediet met onbepaalde looptijd wordt opgenomen.

Vertragingsrente: wat betreft overeenkomsten die onder Wet nr. 30/2013 inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is de wettelijke vertragingsrente acht procentpunt hoger dan de op het betrokken tijdstip geldende referentievoet (artikel 4 bis, lid 1, van de wet inzake rentevoeten); deze bedraagt momenteel dus 8,0 % (cijfer voor het najaar 2020). Voor andere overeenkomsten is de wettelijke vertragingsrente zeven procentpunt hoger dan de op het betrokken tijdstip geldende referentievoet (artikel 4 van de wet inzake rentevoeten); deze bedraagt momenteel dus 7,0 % (cijfer voor het najaar 2020).

Voor consumentenschulden zijn de bepalingen van de wet inzake rentevoeten bindend in verband met de vertragingsrente; er kan niet worden overeengekomen om een hogere vertragingsrente toe te passen (artikel 2, lid 2, van de wet inzake rentevoeten). Er zij echter op gewezen dat indien de vertragingsrente lager is dan de rente die over de periode vóór de vervaldatum verschuldigd was over de schuld, de vertragingsrente op dezelfde basis verschuldigd is als vóór de vervaldatum. Wanneer de verbintenis van de schuldenaar echter betrekking heeft op een consumentenkredietovereenkomst, is de vertragingsrente verschuldigd op dezelfde basis als vóór de vervaldatum gedurende een periode van maximaal 180 dagen vanaf de datum waarop de schuld volledig opeisbaar is geworden. Indien de rechterlijke beslissing over de schuld wordt gegeven vóór het verstrijken van deze termijn, moet rente worden betaald op dezelfde basis als vóór de vervaldatum van de beslissing (artikel 4, lid 2, van de wet inzake consumentenbescherming).

Voor andere schulden dan consumentenschulden is het mogelijk om een vertragingsrente overeen te komen. Voor overeenkomsten die onder de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is het echter niet mogelijk om overeen te komen dat de schuldeiser geen recht op vertragingsrente heeft en, ingeval de schuldenaar een aanbestedende dienst is, dat de vertragingsrente lager is dan de rentevoet die is bepaald op grond van artikel 4 bis, lid 1, van de wet inzake rentevoeten (artikel 8 van de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten). Bij betalingen die onder het toepassingsgebied van de wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten vallen, is ook vertragingsrente verschuldigd op dezelfde basis als vóór de vervaldatum, indien de vertragingsrente lager is dan de rente die over de periode vóór de vervaldatum verschuldigd was over de schuld (artikel 4 bis, lid 2, van de wet inzake rentevoeten).

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De referentievoet als bedoeld in de wet inzake rentevoeten is de rentevoet die de Europese Centrale Bank hanteert voor haar basisherfinancieringstransactie die het recentst is uitgevoerd vóór de eerste kalenderdag van ieder semester, naar boven afgerond op een half procentpunt (artikel 12 van de wet inzake rentevoeten).

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De niet-officiële Engelse vertaling van de wet inzake rentevoeten kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:De link wordt in een nieuw venster geopend.https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1982/en19820633_20130032.pdf

De Finse en Zweedse versie van de wet kunnen worden geraadpleegd op het volgende internetadres: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633

De wet inzake de betalingsvoorwaarden in handelsovereenkomsten kan in het Fins en het Zweeds worden geraadpleegd op het volgende internetadres:De link wordt in een nieuw venster geopend.https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030

De wet inzake consumentenbescherming kan in het Fins en het Zweeds worden geraadpleegd op het volgende internetadres:De link wordt in een nieuw venster geopend.https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Laatste update: 01/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Zweden

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

In Zweden is de wettelijke rente geregeld bij wet nr. 1975:635 inzake rentes. Deze wet is van toepassing voor zover er niets anders is overeengekomen, vastgesteld of voorgesteld. In deze wet wordt desalniettemin vastgesteld welke contractuele bepalingen nietig zijn.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Vordering in verband met de terugbetaling van een bedrag

Voor een vordering in verband met de terugbetaling van een bedrag, bijv. wegens contractbreuk, loopt de rente aanvankelijk tegen de referentievoet (0% in februari 2016) vermeerderd met twee procentpunt. De rente loopt vanaf de datum waarop het bedrag is betaald en tot de datum waarop de terugbetaling plaatsvindt (inclusief de dag van terugbetaling) of, indien de terugbetaling niet tijdig plaatsvindt, tot de datum waarop de rente opeisbaar worden (inclusief deze dag) krachtens de regels die van toepassing zijn op achterstallige vorderingen.

Achterstallige vorderingen

Voor achterstallige vorderingen loopt de rente aanvankelijk tegen de referentievoet (0% in februari 2016) vermeerderd met acht procentpunt. Over het algemeen gelden in dit geval de onderstaande regels.

a) Voor een vordering waarvan de vervaldatum van tevoren is vastgesteld, loopt de rente vanaf de vastgestelde vervaldatum.

b) Voor een vordering op basis van de verplichting om verantwoording af te leggen over gelden die een persoon heeft ontvangen van een volmachtgever of een derde, loopt de rente vanaf de datum van de indiening van de verantwoording of, indien deze niet tijdig wordt ingediend, vanaf de datum waarop deze had moeten worden ingediend.

c) Voor overige achterstallige vorderingen is de algemeen geldende regel dat de rente loopt vanaf de dertigste dag na het versturen van de factuur door de schuldeiser of het op een andere wijze indienen van de eis tot betaling van een bepaald bedrag door laatstbedoelde, waarbij is aangegeven dat niet-betaling de verplichting tot het betalen van rente met zich meebrengt. De schuldenaar is echter niet verplicht rente te betalen voor de periode die voorafgaat aan de factuur of voordat hij de eis tot betaling heeft ontvangen.

In geval van een vordering tussen handelaren in het kader van hun professionele activiteit, dient de rente te worden betaald zonder dat het nodig is om in de eis tot betaling aan te geven dat niet-betaling de verplichting tot het betalen van rente met zich meebrengt. Deze voorwaarde geldt eveneens als een handelaar in het kader van zijn professionele activiteit een vordering met betrekking tot artikelen of diensten heeft op een bestuurlijke autoriteit of een andere overheidsinstantie.

Voor een vordering met betrekking tot een schadevergoeding of een vergelijkbare vergoeding die niet zonder verder onderzoek kan worden vastgesteld, dient de rente voor het verschuldigde bedrag te worden betaald vanaf de dertigste dag nadat de schuldeiser de eis tot betaling en een verklaring over wat hij redelijkerwijs kan verlangen, heeft ingediend. De schuldenaar is echter niet verplicht om te betalen voordat hij de eis tot betaling en de desbetreffende verklaring heeft ontvangen.

Los van elke andere geldende bepaling, dient er voor een achterstallige vordering bovendien rente te worden betaald uiterlijk vanaf de datum van de betekening van het verzoek om een bevel tot betaling of de dagvaarding voor de betaling van de vordering.

Indien de vordering betrekking heeft op een vergoeding naar aanleiding van een opzettelijke overtreding en indien de vordering niet wordt betaald in de vorm van lijfrente, dient de rente te worden betaald vanaf de datum waarop de schade zich heeft voorgedaan.

Vordering met rente vóór de vervaldatum

Indien een vordering rente opbrengt als de vervaldatum is bereikt en indien de vordering niet tijdig wordt betaald, blijft het op de vervaldatum geldende rentepercentage van toepassing. De te betalen rente kan echter nooit lager zijn dan het percentage dat van toepassing zou zijn geweest voor een achterstallige vordering die geen rente opbrengt vóór de vervaldatum.

Aanpassing van de rente

Indien een schuldenaar niet tijdig heeft kunnen betalen wegens ziekte, verlies van betrekking of andere vergelijkbare omstandigheden die buiten zijn macht liggen, en indien de verplichting tot het betalen van de volledige rente wegens vertraging onrechtvaardig zou zijn, dient de rente te worden aangepast.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Nee.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

Er bestaat een niet-officiële versie van de De link wordt in een nieuw venster geopend.wet inzake rentes.

Laatste update: 23/02/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Engeland en Wales

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Engeland en Wales voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien geen andere wettelijke of contractuele rente van toepassing is, kan een schuldeiser rente vorderen tegen een percentage op jaarbasis van 8 %.

Sectie 17 van de Judgments Act 1838

Sectie 35A van de Senior (voorheen Supreme) Court Act 1981 in het High Court (“sectie 35A”) “… enkelvoudige rente tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht of die in de regels van het gerecht zijn vastgelegd, over de gehele of een deel van de schuld voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond en de datum van betaling …”

Sectie 69 van de County Courts Act 1984 in het County Court (“sectie 69”)

“… in procedures (ongeacht wanneer die worden ingeleid) voor een County Court betreffende de betaling van een schuld of schadevergoeding kan bij elk bedrag waarvoor een beslissing is gegeven, de enkelvoudige rente worden opgeteld tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht of die is vastgelegd, over de gehele of een deel van de schuld of schadevergoeding waarvoor een beslissing is gegeven, dan wel indien de betaling wordt verricht alvorens een beslissing wordt gegeven, voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond …”

Sectie 3 van de Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934 voor andere courts of record (rechtscheppende gerechten) dan het High Court en de county courts, bv. het Court of Appeal (Civil Division) wanneer de zaak wordt afgedaan.

“In alle procedures voor elk court of record betreffende de betaling van een schuld of schadevergoeding kan het court, voor zover het dit toepasselijk acht, gelasten dat bij het bedrag waarvoor een beslissing is gegeven, de rente wordt opgeteld tegen een rentevoet die het gerecht toepasselijk acht, over de gehele of een deel van de schuld of vergoeding voor de gehele of een deel van de periode tussen de datum waarop de reden voor de procedure ontstond en de datum van de beslissing …”

Sectie 57, lid 1, onder b), van de Bills of Exchange Act 1882 betreffende niet betaalde wisselbrieven na vertoon, indien onmiddellijk opeisbaar dan wel op vervaldatum.

Secties 86 tot en met 92 van de Taxes Management Act 1970 betreffende achterstallige belastingen

Artikel 14 of the Solicitors (Non Contentious Business) Remuneration Order 1994 betreffende onbetaalde facturen van advocaten voor niet-contentieuze werkzaamheden, met inbegrip van uitgaven en btw; de rentevoet mag echter niet hoger zijn dan de bij wege van beslissing erkende rente voor schulden, te weten 8 % op jaarbasis.

Sectie 49 van de Arbitration Act 1996, die het gerecht de bevoegdheid verleent om enkelvoudige of samengestelde rente toe te kennen “vanaf de data, tegen de rentevoeten en met de termijnen die naar zijn oordeel recht doen aan de zaak”.

Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (“the 1998 Act”).

Het is raadzaam de procedureregels (Civil Procedure Rules – CPR) te raadplegen. Uit hoofde van Rule 16.4, lid 1, onder b), en lid 2, van de CPR moet de verzoeker in de gedinginleidende stukken (of reconventionele vordering) aangeven dat hij rente wil vorderen en vermelden of hij de rente vordert op grond van een contract of wettelijke bepaling, en zo ja welke, of op een andere basis, en zo ja welke.

Als het bij de vordering gaat om een specifiek bedrag moet de verzoeker het volgende vermelden:

het percentage van de rente die wordt gevorderd;

vanaf welke datum de rente wordt gevorderd;

de rekendatum, niet later dan de datum van afgifte van het vorderingsformulier;

het totale rentebedrag gevorderd bij de rekendatum;

het dagelijkse rentetarief waarmee de rente na de rekendatum ingaat.

8 % boven de basisrente van de Bank of England. De referentierente van de Bank wordt om de zes maanden vastgesteld (op 30 juni en 31 december).

Ondernemingen en overheidsorganen hebben wettelijk het recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden die voortvloeien uit contracten die op of na 7 augustus 2002 zijn gesloten.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Rente kan worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar werd, tot de datum waarop een vordering wordt ingesteld, en ook tegen hetzelfde percentage tot de dag van de beslissing. Rente kan ook worden gevorderd vanaf de dag van de beslissing tegen dezelfde rentevoet voor beslissingen van het High Court, ongeacht de waarde ervan, en voor beslissingen van het county court met een waarde van meer dan 5 000 GBP. Alleen enkelvoudige rente is van toepassing. Rule 44.2, lid 6, onder g), van de CPR verleent het gerecht de bevoegdheid om te bepalen dat er rente moet worden betaald over de kosten die zijn gemaakt vóór de beslissing.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Judgments Act 1838

De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court Act (renamed as the Senior Courts Act) 1981

De link wordt in een nieuw venster geopend.County Courts Act 1984

De link wordt in een nieuw venster geopend.Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

De link wordt in een nieuw venster geopend.The County Courts (Interest on Judgment Debts) Order 1991 gewijzigd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.the County Courts (Interest on Judgment Debts) (Amendment) Order 1996

Laatste update: 16/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Noord-Ierland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

Net als in Engeland en Wales is de wettelijke rente de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op openstaande geldvorderingen die voortvloeien uit handelsschulden. Wettelijke rente kan worden gevorderd uit hoofde van de Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998. Wettelijke rente is niet van toepassing bij verkoop aan het publiek. Verkoper en koper moeten handelen in het kader van een commerciële activiteit.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

Ten hoogste 8 % rente bij vergoeding van algemene en bijzondere schade.

N.B. Het gaat hier technisch gezien niet zozeer om een “wettelijke rentevoet” maar eerder om rentevoeten waarvan de toepassing buiten de werkingssfeer valt van de Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998, d.w.z. een niet-commerciële, enkelvoudige rente.

In de afgelopen jaren hebben de gerechten doorgaans, binnen hun discretionaire bevoegdheid, een rente van 2 % toegekend voor algemene schade (vanaf de datum van betekening van de dagvaarding) en 6 % voor bijzondere schade (vanaf de datum waarop de schade is geleden).

Dit werd bevestigd in de zaak McDowell tegen Smyth en MIB (1996)

De bevoegdheden van de gerechten om hun beoordelingsvrijheid te gebruiken en enkelvoudige rente op schulden en schade toe te kennen, zijn opgenomen in:

artikel 45A van de County Courts (Northern Ireland) Order 1980; en

sectie 33A van The Judicature (Northern Ireland) Act 1978.

8 % boven de basisrente van de Bank of England.

De referentierente van de Bank wordt om de zes maanden vastgesteld (op 30 juni en 31 december).

De basisrente op 31 december wordt toegepast voor betalingen die tussen 1 januari en 30 juni achterstallig worden. De op 30 juni vastgestelde rente geldt van 1 juli tot en met 31 december.

Ondernemingen en overheidsorganen hebben wettelijk het recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden die voortvloeien uit contracten die op of na 7 augustus 2002 zijn gesloten.

Wettelijke rente kan worden gevorderd na ontvangst van een laattijdige betaling. In Noord-Ierland geldt een limiet van zes jaar. Gewoonlijk is de rente betaalbaar vanaf dertig dagen nadat de rente verschuldigd en gevorderd werd. De wettelijke rente kan in een contract niet worden uitgesloten, maar het is niet verplicht deze rente te vorderen.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

De verschuldigde rente kan eenvoudig worden berekend. Bereken eerst wat de rente zou zijn voor een heel jaar door het verschuldigde bedrag te vermenigvuldigen met de totale rentevoet (basisrente plus 8 %). Bereken vervolgens de dagelijkse rente door de jaarlijkse rente te delen door 365. Door de dagelijkse rente te vermenigvuldigen met het aantal dagen achterstand wordt de verschuldigde rente verkregen. U berekent de rente over het brutobedrag van de schuld, met inbegrip van btw-elementen, maar u betaalt geen btw over de rente.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

De link wordt in een nieuw venster geopend.The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

De link wordt in een nieuw venster geopend.The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

De link wordt in een nieuw venster geopend.The County Courts (Northern Ireland) Order 1980

De link wordt in een nieuw venster geopend.The Judicature (Northern Ireland) Act 1978

Laatste update: 13/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Schotland

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Schotland voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien geen andere wettelijke of contractuele rente van toepassing is, kan een schuldeiser op het in een rechterlijke beslissing of uittreksel daarvan vermelde bedrag rente vorderen tegen een percentage op jaarbasis van 8 %.

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892, sectie 9, als vervangen door artikel 1 van de Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948) en gewijzigd door artikel 2 van de Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769) – hierin is de wettelijke rente vastgesteld op 8 % op jaarbasis.

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994 (SI 1994/1443) Rule 7.7 – hierin is de wettelijke rente vastgesteld op 8 %.

Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479), artikelen 3-4 – hierin wordt de “42-dagenregel” toegepast alsmede een rentevoet in de zin van sectie 17 van de Judgments Act 1838 (die, als gewijzigd door artikel 2 van de Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564), 8 % bedraagt).

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803), artikel 8 – de rente is vanaf de dag na de datum van de beslissing van toepassing tegen de rentevoet die thans is vastgesteld bij sectie 9 van de Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892.

8 % boven de basisrente van de Bank of England.

Wat handelsschulden betreft, bepaalt de Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 dat over schulden rente moet worden betaald ter bescherming van leveranciers wier financiële positie hen kwetsbaar maakt als hun in aanmerking komende schulden te laat worden betaald, en om in algemene zin te ontmoedigen dat in aanmerking komende schulden laattijdig worden betaald.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (rente vastgesteld bij artikel 4 van de Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336)).

Door het gerecht te bepalen rentevoet.


Court of Session Act 1988 sectie 42 – rente kan worden toegekend indien een beroep bij het House of Lords wordt afgewezen wegens verval van instantie. Er wordt een enkelvoudige of samengestelde rentevoet vastgesteld die het Inner House of the Court of Session passend acht.

Interest on Damages (Scotland)
Act 1958.

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Rente kan worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd werd. In het algemeen is enkelvoudige rente van toepassing. Het Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk kan bij de behandeling van een beroepszaak van het Inner House of the Court of Session een beslissing geven over enkelvoudige of samengestelde rente die naar zijn oordeel passend is.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

De link wordt in een nieuw venster geopend.Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993

De link wordt in een nieuw venster geopend.Court of Session Act 1988

De link wordt in een nieuw venster geopend.Employment Tribunals (Interest) Order 1990

De link wordt in een nieuw venster geopend.Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994) 1994

De link wordt in een nieuw venster geopend.Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996

De link wordt in een nieuw venster geopend.Interest on Damages (Scotland) Act 1958

De link wordt in een nieuw venster geopend.Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

De link wordt in een nieuw venster geopend.Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002

Laatste update: 13/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Rentetarieven - Gibraltar

1 Wordt in "wettelijke rente" voorzien in de lidstaat? Zo ja, hoe wordt "wettelijke rente" er omschreven?

De wettelijke rente is de wettelijk voorgeschreven rente die kan worden toegepast op een openstaande geldvordering. Het recht van Gibraltar voorziet in passende gevallen in de toepassing van de wettelijke rente.

2 Zo ja, wat is het percentage respectievelijk de rechtsgrondslag? Als er verschillende percentages wettelijke rente bestaan, vermeld dan onder welke omstandigheden en voorwaarden deze van toepassing zijn.

Bedrag/percentage van de wettelijke rente

Criteria voor de toepassing van de wettelijke rente

(in voorkomend geval, bijvoorbeeld achterstand, consumentenovereenkomst enz.)

Rechtsgrondslag

8 %

Indien er geen ander wettelijk of contractueel rentepercentage van toepassing is, kan een schuldeiser de rente vorderen die in het High Court in England voor dergelijke schulden geregeld wordt vastgesteld – momenteel 8 % op jaarbasis.

Sectie 36 van de Supreme Court Act 1960 Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

8 % boven de basisrente die door de Gibraltar Savings Bank is vastgesteld voor spaartegoeden op de dag waarop de schuld opeisbaar werd.

Ondernemingen en overheidsorganen hebben het wettelijk recht om rente te vorderen bij laattijdige betaling van handelsschulden.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

3 Indien nodig: is er aanvullende informatie beschikbaar over de berekening van de wettelijke rente?

Voor bepaalde schulden kan rente worden gevorderd vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar werd, tot de datum waarop een vordering wordt ingesteld, en ook tegen hetzelfde percentage tot de dag van de beslissing. Rente kan ook worden gevorderd vanaf de datum waarop de beslissing wordt gegeven tegen het percentage dat in het High Court in England voor dergelijke schulden geregeld wordt vastgesteld – momenteel 8 % op jaarbasis. Alleen enkelvoudige rente is van toepassing.

4 Is het mogelijk kosteloos online toegang te krijgen tot voornoemde rechtsgrondslag?

De toepasselijke wetgeving is te vinden via de volgende links:

De link wordt in een nieuw venster geopend.Supreme Court Act 1960

De link wordt in een nieuw venster geopend.Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000

De link wordt in een nieuw venster geopend.Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003

Laatste update: 11/08/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.