Odsetki ustawowe

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Wysokość odsetek ustawowych reguluje §1000 austriackiego kodeksu cywilnego (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego reguluje §1333 ABGB i §456 austriackiego kodeksu spółek handlowych (Unternehmensgesetzbuch, UGB) w odniesieniu do czynności prawnych w ramach transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a osobami prawnymi prawa publicznego.

Przepisy §1000 ABGB mają zastosowanie do odsetek „wymaganych na mocy prawa lub których wysokości nie określono”. Ponadto §1000 ust. 2 ABGB określa przypadki, w których można naliczyć odsetki od odsetek (odsetki składane).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z §1000 ust. 1 ABGB odsetki ustawowe wynoszą cztery procent rocznie. Dotyczy to również ustawowych odsetek od zadłużenia przeterminowanego zgodnie z §1333 ust. 1 ABGB w związku z §1000 ust. 1 ABGB. Wspomniana stawka odsetek ma również zastosowanie do jednostronnych transakcji handlowych.

W przypadku czynności prawnych w ramach transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a osobami prawnymi prawa publicznego stawkę odsetek od zadłużenia przeterminowanego w wysokości 9,2 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej stosuje się do opóźnienia w zapłacie zaległych wierzytelności zgodnie z §456 UGB. Podstawową stopą procentową dla danego półrocza jest stopa obowiązująca pierwszego dnia kalendarzowego tego okresu. Informacje na temat podstawowej stopy procentowej dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Austrii pod adresem http://www.oenb.at w zakładce „Usługi” / „Stopy procentowe i kursy wymiany”.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Zgodnie z §1000 ust. 2 ABGB wierzyciel może naliczyć odsetki od wierzytelności pieniężnej, jeżeli strony wyraźnie się na to zgodziły. Nawet w razie braku takiego porozumienia między stronami odsetki składane w wysokości czterech procent rocznie można naliczyć od dnia wszczęcia postępowania (od dnia doręczenia pozwu pozwanemu), jeżeli powództwo dotyczy należnych odsetek. Prawo austriackie nie zabrania naliczania odsetek składanych.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Wyżej wymienione przepisy austriackiego kodeksu cywilnego oraz austriackiego kodeksu spółek handlowych (w języku niemieckim) są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej austriackiego Urzędu Kanclerza Federalnego (Bundeskanzleramt) pod adresem http://www.ris.bka.gv.at w zakładce „Bundesrecht”/„Bundesrecht konsolidiert”.

Ostatnia aktualizacja: 05/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.