Odsetki ustawowe

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe stanowią stawkę procentową stosowaną w celu obliczenia dodatkowej kwoty, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić, jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego względem wierzyciela.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Odsetki ustawowe w sprawach cywilnych (między osobami fizycznymi lub między osobą fizyczną a przedsiębiorcą) oblicza się przez dodanie 2 % do 12-miesięcznego EURIBOR-u (ang. Euro Interbank Offered Rate).

Transakcje handlowe (tj. transakcje między przedsiębiorcami lub przedsiębiorstwami) reguluje ustawa z dnia 2 sierpnia 2002 r. o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Jeżeli strony transakcji nie uzgodniły inaczej (odsetki umowne), stosuje się tę stopę procentową.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Sześciomiesięczną korektę stopy procentowej odnoszącej się do transakcji handlowych ogłasza się w belgijskim dzienniku urzędowym (strona internetowa Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be).

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Gospodarki (Service public fédéral Économie, https://economie.fgov.be).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej Federalnej Służby Publicznej ds. Gospodarki (https://economie.fgov.be).

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.