Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Odsetki ustawowe

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Odsetki ustawowe (zakonska kamata) oznaczają odsetki należne od dłużnika za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Dlatego też w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego dłużnik poza należnością główną musi również zapłacić odsetki ustawowe.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Ogólne przepisy dotyczące odsetek ustawowych zawiera ustawa o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Zakon o obveznim odnosima) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), art. 29–31. Ustawa ta ma zastosowanie, chyba że przepisy szczególne mające zastosowanie do określonych osób i stosunków stanowią inaczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego ustala się co pół roku, zwiększając średnią stawkę odsetek od pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok obliczoną dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający okres sześciu miesięcy o pięć punktów procentowych, a w przypadku innych stosunków – o trzy punkty procentowe.

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Średnia stawka odsetek wykorzystywana do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) wynosi 4,68%. Dlatego też w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego wynosi 9,68%, a w przypadku innych stosunków (np. stosunków wynikających z umów kredytowych i innych umów na gruncie prawa cywilnego oraz stosunków pozaumownych – odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie) – 7,68%.

Przepisy szczególne regulujące wysokość odsetek ustawowych od określonych rodzajów zadłużenia zawiera ustawa o transakcjach finansowych i układach z wierzycielami (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji [Narodne Novine, NN] nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15). Ustawa ta ma zastosowanie do opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach odpowiada stawce referencyjnej powiększonej o 8 punktów procentowych. Stawka referencyjna jest równa średniej stawce odsetek od pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok obliczonej dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający okres sześciu miesięcy i pomniejszonej o trzy punkty procentowe.

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Stawka referencyjna wykorzystywana do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.) wynosi 1,68%. Dlatego też w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. stawka odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach związanych z transakcjami handlowymi między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, wynosi 9,68%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Średnią wysokość odsetek dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który musi opublikować ją w dniu 1 stycznia i w dniu 1 lipca w Dzienniku Urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine) jest dostępny pod adresem: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine) jest dostępny nieodpłatnie pod adresem: https://narodne-novine.nn.hr/

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.