Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Odsetki ustawowe

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Odsetki ustawowe (zakonska kamata) oznaczają odsetki należne od dłużnika za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego. W związku z tym w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia pieniężnego dłużnik poza należnością główną musi również zapłacić odsetki ustawowe.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Ogólne przepisy dotyczące odsetek ustawowych zawiera ustawa o zobowiązaniach cywilnoprawnych (Zakon o obveznim odnosima) [dziennik urzędowy Republiki Chorwacji – Narodne Novine (NN) nr 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18], art. 29–31. Ustawa ta ma zastosowanie, o ile przepisy szczególne mające zastosowanie do określonych osób i rodzajów zobowiązań nie stanowią inaczej. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego ustala się co pół roku, zwiększając o pięć punktów procentowych średnie oprocentowanie pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok, obliczone dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający sześciomiesięczny okres, a w przypadku innych rodzajów zobowiązań – o trzy punkty procentowe.

Średnie oprocentowanie dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który publikuje je 1 stycznia i 1 lipca w dzienniku urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Średnie oprocentowanie wykorzystywane do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.) wynosi 3,11%. Dlatego też w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wysokość odsetek ustawowych od zadłużenia wynikającego z umów handlowych i umów między przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego wynosi 8,11%, a w przypadku innych rodzajów zobowiązań (np. zobowiązań wynikających z umów kredytowych i innych umów na gruncie prawa cywilnego oraz zobowiązań pozaumownych, takich jak odszkodowanie, bezpodstawne wzbogacenie) – 6,11%.

Przepisy szczególne regulujące wysokość ustawowych odsetek za zwłokę przypadku określonych rodzajów zobowiązań zawiera ustawa o transakcjach finansowych i układach z wierzycielami (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) [Narodne Novine (NN) nr 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15]. Ustawą tą transponowano do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ustawa ta ma zastosowanie do opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz w transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, dotyczących dostawy towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami tej ustawy wysokość odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach referencyjnej stopie procentowej powiększonej o osiem punktów procentowych. Referencyjna stopa procentowa jest równa średniemu oprocentowaniu pożyczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym na okres dłuższy niż jeden rok, obliczonemu dla okresu odniesienia poprzedzającego obecnie trwający sześciomiesięczny okres, pomniejszonemu o trzy punkty procentowe.

Średnie oprocentowanie dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który publikuje je 1 stycznia i 1 lipca w dzienniku urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Referencyjna stopa procentowa wykorzystywana do obliczania wysokości odsetek ustawowych w obecnym okresie sześciomiesięcznym (od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.) wynosi 0,11%. Dlatego też w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. stawka odsetek ustawowych z tytułu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a podmiotami prawa publicznego, w których podmiot prawa publicznego jest dłużnikiem, wynosi 8,11%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Średnie oprocentowanie dla okresu odniesienia ustala Narodowy Bank Chorwacji (Hrvatska narodna banka), który publikuje je 1 stycznia i 1 lipca w dzienniku urzędowym Republiki Chorwacji (Narodne Novine).

Dziennik można znaleźć pod adresem: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Dziennik urzędowy Republiki Chorwacji (Narodne Novine) można znaleźć pod adresem: https://narodne-novine.nn.hr/

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.