Odsetki ustawowe

Cypr
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W cypryjskim prawie krajowym nie przewidziano żadnej „stawki odsetek ustawowych”. W przypadku wytoczenia powództwa przed sąd może on jednak zasądzić odsetki ustawowe naliczane według określonej stawki od dnia rejestracji pozwu do dnia wydania orzeczenia, jeżeli w odpowiednich przepisach nie przewidziano obowiązku zapłaty odsetek lub – w przypadku powództw w przedmiocie naruszenia postanowień umowy – jeżeli nie zawiera ona wyraźnego postanowienia określającego wysokość odsetek.

Obecnie stawka odsetek ustawowych wynosi 2 % zgodnie ze specjalnym rozporządzeniem Ministra Finansów, który jest uprawniony do zmiany jej wysokości.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zob. odpowiedź na pytanie 1. Obecnie obowiązująca stawka wynosi 2 %.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Nie dotyczy. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

Ostatnia aktualizacja: 19/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.