Odsetki ustawowe

Czechy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Odsetki są zasadniczo uregulowane w §1802–1806 ustawy nr 89/2012 (kodeks cywilny) i zdefiniowane jako kara pieniężna naliczana automatycznie z mocy prawa w formie odsetek, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem należnego świadczenia pieniężnego. Wysokość odsetek ustawowych określa się zgodnie z aktami wykonawczymi (obecnie – rozporządzenie rządowe nr 351/2013).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustawowych oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi pierwszego dnia opóźnienia dłużnika.

Rozporządzenie rządu czeskiego nr 351/2013 z dnia 16 października 2013 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Określa ono wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, jak również wynagrodzenie likwidatora, syndyka masy upadłościowej i wyznaczonego przez sąd członka organu reprezentującego osobę prawną, a także reguluje niektóre kwestie związane z Monitorem Sądowym i Gospodarczym i rejestrami publicznymi osób fizycznych i prawnych. Zgodnie z rozporządzeniem roczna wysokość odsetek od zadłużenia przeterminowanego opiera się na stopie repo ustalonej przez Narodowy Bank Czeski w odniesieniu do pierwszego dnia okresu kalendarzowego, w którym nastąpiło opóźnienie, powiększonej o osiem punktów procentowych. Wysokość odsetek pozostaje następnie niezmienna przez cały okres opóźnienia.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Odsetki za opóźnienie, które rozpoczęło bieg przed wejściem w życie rozporządzenia rządowego nr 351/2013, są regulowane obowiązującymi wcześniej przepisami, tj. rozporządzeniem rządowym nr 142/1994; należy zawsze korzystać z wersji obowiązującej w pierwszym dniu opóźnienia.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.