Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Odsetki ustawowe

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe oznaczają stopę procentową, którą zgodnie z prawem można zastosować do niezaspokojonej wierzytelności pieniężnej. Prawo Anglii i Walii istotnie przewiduje naliczanie odsetek ustawowych w stosownych przypadkach.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Kwota/stopa odsetek ustawowych

Kryteria naliczania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. gdy doszło do zwłoki, w sytuacji zawarcia umowy konsumenckiej itp.)

Podstawa prawna

8%

Jeżeli nie ma zastosowania żadna inna stopa odsetek ustawowych ani umownych, wierzyciel może dochodzić odsetek w wysokości 8% w stosunku rocznym.

Art. 17 ustawy z 1838 r. o orzeczeniach (Judgments Act 1838)

Art. 35A ustawy z 1981 r. o sądach wyższej instancji (Senior Court Act 1981), uprzednio zwanej ustawą o Sądzie Najwyższym (Supreme Court Act) w postępowaniach przed Wysokim Trybunałem („art. 35A”): „(...) odsetki proste według stopy, którą sąd uzna za stosowną, lub przewidzianej w regulaminie sądu, naliczane od całości lub części zadłużenia za cały okres od dnia powstania podstawy roszczenia do dnia zapłaty lub za część tego okresu (...)”.

Art. 69 ustawy z 1984 r. o sądach hrabstw (County Courts Act 1984) („art. 69”):

„(...) we wszystkich postępowaniach przed sądem hrabstwa w celu odzyskania długu lub odszkodowania sąd może określić odsetki proste od każdej zasądzonej kwoty w wysokości, którą sąd uzna za stosowną, lub w przewidzianej wysokości, od całej kwoty zadłużenia lub odszkodowania, w odniesieniu do której wydano orzeczenie, bądź jej części, lub jeżeli dokonano spłaty przed wydaniem orzeczenia, naliczane za cały okres od dnia powstania podstawy roszczenia (...)”.

Art. 3 ustawy z 1934 r. o reformie prawa (przepisy różne) [Law Reform (Miscellaneous Provisions) Act 1934] w przypadku sądów typu court of record innych niż Wysoki Trybunał i sąd

hrabstwa, np. Sąd Apelacyjny (Wydział Cywilny), w przypadku gdy ten sąd wydaje wyrok:

„We wszystkich postępowaniach wszczynanych przed dowolnym sądem typu court of record w celu odzyskania długu lub odszkodowania, sąd może określić odsetki od zasądzonej kwoty w wysokości, którą sąd uzna za stosowną, od całej kwoty zadłużenia lub odszkodowania, naliczane za cały okres od dnia powstania podstawy roszczenia do daty wydania wyroku lub za część tego okresu (...)”.

Art. 57 ust. 1 lit. b) ustawy z 1882 r. o wekslach (Bills of Exchange Act 1882) – od nieprzyjętych weksli od dnia okazania, jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, a w przeciwnym wypadku od terminu płatności.

Art. 86–92 ustawy z 1970 r. o zarządzaniu podatkami (Taxes Management Act 1970) – od zaległych podatków

Art. 14 zarządzenia królewskiego z 1994 r. o wynagrodzeniu solicitors w sprawach niespornych [Solicitors (Non Contentious Business) Remuneration Order 1994] – od niezapłaconych rachunków za reprezentowanie w sprawach niespornych, w tym wypłaconych kwot i VAT, ale stopa odsetek nie może przekraczać stopy odsetek dla zasądzonego zadłużenia, tj. 8% w stosunku rocznym.

Art. 49 ustawy z 1996 r. o arbitrażu (Arbitration Act 1996), w którym trybunał otrzymuje uprawnienie do zasądzania odsetek prostych lub złożonych naliczanych „od takiego dnia, w takiej wysokości i z takim okresem odroczenia, jakie zdaniem trybunału są słuszne w danej sprawie”.

Ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych [Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998] („ustawa z 1998 r.”).

Zob. również zasada 16.4 ust. 1 lit. b) i zasada 16.4 ust. 2 regulaminu postępowania cywilnego, w której od powoda wymaga się stwierdzenia w formularzu żądania pozwu (lub pozwu wzajemnego), że dochodzi odsetek, oraz określenia, czy dochodzi ich na podstawie umowy lub aktu prawnego (które należy wskazać) lub na innej podstawie (którą należy określić).

Jeżeli roszczenie dotyczy ustalonej kwoty, powód musi określić:

stopę procentową, według której wylicza się wysokość żądanych odsetek;

dzień, od którego żądane są odsetki;

dzień, do którego oblicza się odsetki, przy czym nie może on być późniejszy niż dzień wniesienia formularza pozwu;

całkowitą kwotę żądanych odsetek do dnia ich wyliczenia;

dzienną stopę odsetek, według której nalicza się odsetki po dniu ich wyliczenia;

8% powyżej stopy podstawowej Banku Anglii. Stopę referencyjną dla Banku ustala się co sześć miesięcy w dniu 30 czerwca i w dniu 31 grudnia.

Przedsiębiorstwom oraz podmiotom sektora publicznego przysługuje ustawowe prawo do dochodzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wynikających z umów zawartych od dnia 7 sierpnia 2002 r. włącznie.

Ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Odsetek można dochodzić od dnia, w którym przedmiotowa kwota stała się należna, do dnia przedstawienia roszczenia, a także w tej samej wysokości do dnia wydania orzeczenia. Odsetek można również dochodzić od dnia wydania wyroku według tej samej stawki, która obowiązuje w przypadku orzeczeń Wysokiego Trybunału o dowolnej wartości, a w przypadku wyroków sądów hrabstw – powyżej wartości 5 000 funtów szterlingów. Zastosowanie mają wyłącznie odsetki proste. W art. 44 ust. 2 pkt 6 lit. g) regulaminu postępowania cywilnego przyznano sądowi uprawnienie do zasądzania odsetek od kosztów poniesionych przed wydaniem orzeczenia.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Z właściwymi przepisami można zapoznać się pod następującymi linkami:

ustawa z 1838 r. o orzeczeniach

ustawa z 1981 r. o Sądzie Najwyższym (nowy tytuł: ustawa z 1981 r. o sądach wyższej instancji)

ustawa z 1984 r. o sądach hrabstw

ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

zarządzenie z 1991 r. o odsetkach od należności z wyroków sądów hrabstw zmienione zarządzeniem z 1996 r. o odsetkach od należności z wyroków sądów hrabstw

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.