Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej fiński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Odsetki ustawowe

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W fińskim ustawodawstwie „odsetki ustawowe” oznaczają zarówno stawkę odsetek mającą zastosowanie do niespłaconego długu przed terminem wymagalności, jak i odsetki karne za opóźnienie w płatnościach. Obydwa rodzaje odsetek reguluje ustawa o odsetkach (633/1982). Obowiązek zapłacenia odsetek kapitałowych lub odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach reguluje ustawa o odsetkach, chyba że na dłużniku ciążą inne obowiązki lub co innego wynika z praktyki handlowej lub z przepisów prawa (§2 akapit pierwszy ustawy o odsetkach).

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Odsetki należne od zadłużenia: dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający termin wymagalności zadłużenia (§3 akapit pierwszy ustawy o odsetkach). Można jednak uzgodnić, że odsetki są należne. Jeżeli uzgodniono, że odsetki są należne, natomiast nie ustalono ich wysokości, dłużnik płaci odsetki roczne zgodnie ze stopą referencyjną, o której mowa w §12 ustawy o odsetkach (§3 akapit drugi ustawy o odsetkach).

W przypadku zawieranych przez konsumentów umów o kredyt konsumencki na cele prywatne zastosowanie mają również przepisy rozdziału 7, a konkretnie §17a ustawy o ochronie konsumentów (38/1978), który stanowi, że jeżeli kwota kredytu lub limitu kredytowego jest niższa niż 2 000 euro, rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu nie może przekroczyć stopy referencyjnej, o której mowa w §12 ustawy o odsetkach, powiększonej o 50 punktów procentowych.

Odsetki karne za opóźnienie w płatnościach: w przypadku umów objętych zakresem stosowania ustawy o warunkach płatności w ramach umów handlowych (30/2013) odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach są o osiem punktów procentowych wyższe niż stopa referencyjna obowiązująca w danym okresie (§4a akapit pierwszy ustawy o odsetkach), tj. obecnie 8,0% (dane na jesień 2017 r.). W przypadku innych umów ustawowe odsetki karne za opóźnienie w płatnościach są o siedem punktów procentowych wyższe niż stopa referencyjna obowiązująca w danym okresie (§4 ustawy o odsetkach), tj. obecnie 7,0% (dane na jesień 2017 r.).

W odniesieniu do zadłużenia konsumenckiego przepisy ustawy o odsetkach odnoszące się do odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie można uzgodnić stosowania wyższej stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach (§2 akapit drugi ustawy o odsetkach). W przypadku innego rodzaju zadłużenia istnieje możliwość uzgodnienia stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach. Jeżeli chodzi o umowy objęte zakresem stosowania ustawy o warunkach płatności w ramach umów handlowych, możliwe jest jednak uzgodnienie, że wierzyciel nie ma prawa do naliczania odsetek karnych za opóźnienie w płatnościach, a jeżeli dłużnik jest podmiotem zamawiającym, nie można uzgodnić stosowania niższej stawki odsetek za opóźnienie w płatnościach niż stawka ustalona zgodnie z §4a akapit pierwszy ustawy o odsetkach (§8 ustawy o warunkach płatności w przypadku umów handlowych).

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Stopą referencyjną, o której mowa w ustawie o odsetkach, jest stopa procentowa zastosowana przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem kalendarzowym każdego półrocza zaokrąglona w górę do najbliższej połowy punktu procentowego (§12 ustawy o odsetkach).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Nieoficjalne tłumaczenie ustawy o odsetkach na język angielski można znaleźć pod adresem: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Fińską i szwedzką wersję językową ustawy można znaleźć pod adresem: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Ustawę o warunkach płatności w ramach umów handlowych można znaleźć pod adresem: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Ustawę o ochronie konsumentów można znaleźć pod adresem: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.