Odsetki ustawowe

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Wysokość odsetek ustawowych jest określona w §246 niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch). O ile przepisy nie stanowią inaczej, jeżeli odsetki są należne na mocy ustawy lub czynności prawnej, ich wysokość wynosi cztery procent rocznie.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość / stawka odsetek ustawowych

Kryteria stosowania stawki odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach)

Podstawa prawna

4%

Stawka standardowa, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej ani nie zawarto umowy w celu odstąpienia od tej stawki.

§246 niemieckiego kodeksu cywilnego

5%

W przypadku dwustronnych transakcji handlowych (z wyjątkiem odsetek od zadłużenia przeterminowanego), chyba że mają zastosowanie przepisy szczególne, które stanowią inaczej

§352 niemieckiego kodeksu spółek handlowych (Handelsgesetzbuch)

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spłatą zadłużenia.

§288 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego

9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia i nie jest stroną podstawowej czynności prawnej.

§288 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Jeżeli konsument opóźnia się w płatnościach w ramach umowy o kredyt konsumencki, o ile nie ustanowiono hipoteki.

§497 ust. 1 zdanie pierwsze niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych lub 9 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

Kwoty należne od dnia wytoczenia powództwa (doręczenie pisma wszczynającego postępowanie / wezwania do stawienia się przed sądem), ale najwcześniej od dnia wymagalności.

§291 niemieckiego kodeksu cywilnego

5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*)

W przypadku kosztów sądowych – od dnia wpłynięcia wniosku o ocenę wysokości kosztów sądowych oraz od dnia wymagalności, natomiast jeżeli złożenie wniosku nie jest wymagane - od dnia ogłoszenia wyroku.

§104 ust. 1 zdanie drugie niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung)

2% powyżej podstawowej stopy procentowej określonej w prawie niemieckim (*), ale nie mniej niż 6%

W odniesieniu do transakcji z użyciem czeków lub weksli; stawka odsetek ustawowych wynosząca więcej niż 6% ma zastosowanie wyłącznie do krajowych czeków lub weksli.

Art. 45 i 46 niemieckiej ustawy o czekach (Scheckgesetz);

Art. 28, 48 i 49 niemieckiej ustawy o wekslach (Wechselgesetz)

(*) Podstawowa stopa procentowa określona w prawie niemieckim NIE jest równa podstawowej stopie procentowej EBC. Aby uzyskać więcej informacji na temat jej obliczania, zob. pytanie 3.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Podstawowa stopa procentowa określona w prawie niemieckim nie jest równa podstawowej stopie procentowej EBC. Oblicza się ją zgodnie z §247 niemieckiego kodeksu cywilnego i zmienia się ona dnia 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Informacje na temat podstawowej stopy procentowej w zależności od okresu zgodnie z §247 niemieckiego kodeksu cywilnego są dostępne w językach niemieckim i angielskim pod następującym adresem:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

Zgodnie z §289 niemieckiego kodeksu cywilnego odsetek nie nalicza się od odsetek od zadłużenia przeterminowanego (zakaz stosowania odsetek składanych).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Niemiecki kodeks cywilny dostępny jest w językach niemieckim i angielskim pod adresem:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Pozostałe wyżej wymienione ustawy są dostępne w języku niemieckim pod następującymi adresami:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (kodeks postępowania cywilnego, również w języku angielskim)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (kodeks spółek handlowych, również częściowo w języku angielskim)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (ustawa o czekach)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (ustawa o wekslach)

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.