Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Odsetki ustawowe

Gibraltar
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe oznaczają stopę procentową, którą zgodnie z prawem można zastosować do niezaspokojonej wierzytelności pieniężnej. Prawo Gibraltaru istotnie przewiduje naliczanie odsetek ustawowych w stosownych przypadkach.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Kwota/stopa odsetek ustawowych

Kryteria naliczania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. gdy doszło do zwłoki, w sytuacji zawarcia umowy konsumenckiej itp.)

Podstawa prawna

8%

Jeżeli nie ma zastosowania żadna inna stopa odsetek ustawowych ani umownych, wierzyciel może dochodzić odsetek w wysokości określanej co jakiś czas dla takich długów przez Wysoki Trybunał w Anglii – obecnie 8% rocznie.

Art. 36 ustawy z 1960 r. o Sądzie Najwyższym

Zarządzenie królewskie z 2000 r. o odsetkach od kwot zasądzonych [Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000]

8% powyżej stopy podstawowej ustalonej przez Gibraltar Savings Bank dla oszczędności na dzień, w którym dług stał się wymagalny.

Przedsiębiorstwom oraz podmiotom sektora publicznego przysługuje ustawowe prawo do dochodzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ustawa z 2003 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003]

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

W przypadku niektórych długów odsetek można dochodzić od dnia, w którym przedmiotowa kwota stała się należna, do dnia przedstawienia roszczenia, a także w tej samej wysokości do dnia wydania orzeczenia. Odsetek można dochodzić również od dnia wydania orzeczenia, według stopy określanej co jakiś czas dla takich długów przez Wysoki Trybunał w Anglii – obecnie 8% rocznie. Zastosowanie mają wyłącznie odsetki proste.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Z właściwymi przepisami można zapoznać się pod następującymi linkami:

Ustawa z 1960 r. o Sądzie Najwyższym

Zarządzenie królewskie z 2000 r. o odsetkach od kwot zasądzonych

Ustawa z 2003 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

Ostatnia aktualizacja: 11/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.