Odsetki ustawowe

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Greckie prawo przewiduje naliczanie odsetek ustawowych. Pojęcie „odsetki ustawowe” oznacza wysokość odsetek, tj. procent kapitału należny za określony okres, bezpośrednio określoną w przepisach. Najpowszechniejszą formą odsetek ustawowych są odsetki za opóźnienie, tj. odsetki należne od dłużnika od momentu, w którym dopuścił się on opóźnienia Art. 301, 346, 529, 720 i następne kodeksu cywilnego przewidują również inne rodzaje odsetek ustawowych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustawowych należnych za opóźnienie w płatnościach zazwyczaj ustala się na poziomie dwóch punktów procentowych powyżej maksymalnej umownej stopy procentowej, którą określono uprzednio decyzją Prezesa Narodowego Banku Grecji i zharmonizowano w 2001 r. z odpowiadającą jej stopą procentową Europejskiego Banku Centralnego (decyzja nr 47/2000 Rady Polityki Pieniężnej, art. 3 ust. 2 ustawy 2842/2000). Dla celów informacyjnych należy wspomnieć, że niebankowa stawka odsetek za opóźnienie w płatności wahała się od 12% (ta stawka obowiązywała stale w latach 1946–1979) do 44% (w 1992 r., kiedy to zaczęła ona stopniowo spadać). Obecnie wynosi ona 7,30%.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Na stronie internetowej Narodowego Banku Grecji znajduje się tabela niebankowych stóp procentowych (od 1946 r.) ( http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), chociaż strona ta nie podaje automatycznej metody obliczania wysokości odsetek ustawowych w przeciwieństwie do innych stron, takich jak NOMOS lub ISOKRATIS (dsanet).

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, w przypadku Narodowego Banku Grecji. W pozostałych przypadkach jest to niemożliwe – są to usługi oparte na subskrypcji.

Ostatnia aktualizacja: 13/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.