Odsetki ustawowe

Węgry
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Tak. Wysokość odsetek ustawowych określono w §6:47 kodeksu cywilnego (ustawa nr V z 2013 r.), w którym ustanawia się powiązanie z zasadami banku centralnego dotyczącymi stóp procentowych. Wysokość odsetek ustawowych naliczanych od zadłużenia wyrażonego w HUF opiera się na podstawowej stopie procentowej banku centralnego, którą ustala Rada Pieniężna Narodowego Banku Węgier. W przypadku zadłużenia wyrażonego w walucie obcej stawka odsetek ustawowych odpowiada podstawowej stopie procentowej, którą ustala bank centralny emitujący daną walutę, a w przypadku braku takiej podstawowej stopy procentowej – stopie procentowej rynku pieniężnego.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Podstawę prawną naliczania odsetek ustawowych stanowi kodeks cywilny, w którym definiuje się odsetki jako kwotę naliczaną za korzystanie z kapitału innej osoby, jaką dłużnik musi zapłacić w przypadku każdego rodzaju zadłużenia, o ile nie uzgodniono inaczej. Odsetki ustawowe mające zastosowanie do zadłużenia nalicza się co pół roku kalendarzowego. Stopa procentowa obowiązująca pierwszego dnia odnośnego półrocza kalendarzowego ma zastosowanie do całego okresu danego półrocza kalendarzowego niezależnie od jakichkolwiek zmian podstawowej stopy procentowej banku centralnego w tym półroczu.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, kodeks cywilny można znaleźć w narodowej bazie aktów prawnych (Nemzeti Jogszabálytár). Informacje na temat podstawowej stopy procentowej banku centralnego dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Węgier.

Ostatnia aktualizacja: 15/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.