Odsetki ustawowe

Irlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W przepisach prawa przewidziano możliwość stosowania odsetek ustawowych w wielu różnych okolicznościach, np. w przypadku opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych, długów stwierdzonych wyrokiem, niezapłaconych lub zaległych podatków.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Stawki odsetek ustawowych przedstawione w poniższej tabeli mają zastosowanie w przypadku roszczeń w sprawach cywilnych i handlowych.

Wysokość/stawka odsetek ustawowych

Kryteria stosowania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. zwłoka, umowa konsumencka itp.)

Podstawa prawna

8%

Odsetki mające zastosowanie do długu stwierdzonego wyrokiem, począwszy od dnia wpisania wyroku do rejestru

Art. 26 ustawy o dłużnikach (Irlandia) z 1840 r.

oraz

Art. 20 ustawy o sądach z 1981 r.

oraz

S.I. 12/1989 – zarządzenia w sprawie odsetek od długów stwierdzonych wyrokiem z 1989 r. na mocy ustawy o sądach z 1981 r.

8%

Jeżeli sąd nakazuje dowolnej osobie zapłatę kwoty pieniężnej, sąd może – w określonych okolicznościach – nakazać również zapłatę odsetek od całości lub części kwoty pieniężnej należnej za całość lub część okresu, który upłynął od dnia powstania roszczenia do dnia wydania orzeczenia

Art. 22 ust. 1 ustawy o sądach z 1981 r.

oraz

art. 50 ustawy o sądach i urzędnikach sądowych z 1995 r.

oraz

S.I. 12/1989 – zarządzenie w sprawie odsetek od długów stwierdzonych wyrokiem z 1989 r. na mocy ustawy o sądach z 1981 r.

8%

Odsetki mają zastosowanie do kosztów zasądzonych przez sąd, począwszy od dnia, w którym ustalono kwotę tych kosztów (czy to w drodze porozumienia stron, czy też poprzez oszacowanie tych kosztów przez urzędnika sądowego)

Art. 30 ustawy o sądach i urzędnikach sądowych z 2002 r. zmieniony art. 41 ustawy o odpowiedzialności cywilnej i sądach z 2004 r.

oraz

S.I. 544/2004 (zarządzenie w sprawie rozpoczęcia stosowania)

Główna stopa oprocentowania kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca każdego roku) powiększona o 8 punktów procentowych

Wierzyciel ma prawo zażądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach, jeżeli płatność jest realizowana z opóźnieniem w przypadku umów handlowych zawartych po dniu 16 marca 2013 r.

Rozporządzenie z mocą ustawy (S.I.) nr 580/2012 – rozporządzenia Wspólnot Europejskich z 2012 r. (opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych)

Główna stopa oprocentowania kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 1 stycznia i na dzień 1 lipca każdego roku) powiększona o 7 punktów procentowych

Wierzyciel ma prawo zażądać zapłaty odsetek za opóźnienia w płatnościach, jeżeli płatność jest realizowana z opóźnieniem w przypadku umów handlowych zawartych między dniem 7 sierpnia 2002 r. a dniem 15 marca 2013 r. oraz jeżeli żądane odsetki za opóźnienie w płatnościach przekraczają kwotę 5 EUR

S.I. nr 388/2002 – rozporządzenia Wspólnot Europejskich z 2002 r. (opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych)

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie dotyczy. Zob. tabela powyżej.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Przepisy dostępne są na stronie internetowej: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.