Odsetki ustawowe

Litwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Przepisy regulujące odsetki i kary za opóźnienia w płatnościach zawierają następujące akty prawne:

księga 6 kodeksu postępowania cywilnego Republiki Litewskiej;

ustawa Republiki Litewskiej o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach transakcjach handlowych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Zgodnie z art. 6.37 kodeksu cywilnego wysokość odsetek można określić na podstawie przepisów prawa lub w drodze umowy między stronami w zależności od podjętych przez nie zobowiązań. Dłużnik ma również obowiązek zapłaty odsetek ustawowych od zasądzonej kwoty naliczanych od dnia wniesienia sprawy do sądu do czasu pełnego wykonania orzeczenia sądu.

Zgodnie z art. 6.71 kodeksu cywilnego Republiki Litewskiej kara oznacza kwotę pieniężną w wysokości określonej przepisami prawa, w umowie lub w orzeczeniu sądu, którą dłużnik ma obowiązek zapłacić na rzecz wierzyciela w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (grzywna, odsetki za opóźnienie w płatnościach). Kary mogą być ustalane jako określona kwota pieniężna lub jako wartość procentowa zobowiązania bazowego, a także za niewykonanie zobowiązania w terminie. Wysokość takiej kary oblicza się na podstawie liczby dni, tygodni, miesięcy itd., o którą przekroczono termin zapłaty.

Zgodnie z art. 6.210 kodeksu cywilnego dłużnik, który uchybił terminowi wykonania zobowiązania pieniężnego, ma obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% należnej kwoty w skali roku, chyba że w przepisach prawa lub umowie przewidziano inne oprocentowanie. Jeżeli obie umawiające się strony są przedsiębiorcami lub prywatnymi osobami prawnymi, należne są odsetki w wysokości 6% zaległej kwoty, chyba że w przepisach prawa lub umowie przewidziano inne oprocentowanie.

Litewska ustawa o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych ma na celu określenie terminu płatności za sprzedane towary, zrealizowane usługi i wykonane prace na podstawie umowy handlowej, wysokości odsetek za opóźnienie w płatnościach, sposobu ich naliczania, a także praw wierzycieli w przypadku opóźnienia w płatnościach. Ustawa ta ma zastosowanie do wszystkich umów handlowych zawieranych między podmiotami gospodarczymi lub między podmiotami gospodarczymi a podmiotami publicznymi na dostawę towarów, świadczenie usług lub wykonanie prac za wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami tej ustawy odsetki za opóźnienie w płatnościach wynoszą 8 punktów procentowych powyżej stałej stopy procentowej mającej zastosowanie do ostatniej podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego, jeżeli taką operację przeprowadzono zgodnie z procedurą przetargu kwotowego, lub krańcowej stopy procentowej – jeżeli ostatnią podstawową operację refinansującą Europejskiego Banku Centralnego przeprowadzono zgodnie z procedurą przetargu o zmiennej stopie procentowej.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

W stosownych przypadkach informacji takich udzielają osoby zapewniające pomoc prawną.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak.

Ostatnia aktualizacja: 16/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.