Odsetki ustawowe

Luksemburg
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Stopa odsetek ustawowych jest stopą procentową ustalaną corocznie w przepisach, która jest stosowana w przypadku opóźnienia w płatnościach kwoty należnej, o ile strony nie ustaliły uprzednio innej stopy odsetek.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. transponującej dyrektywę 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. stopę odsetek za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych (tj. transakcjach między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami a organami publicznymi, które prowadzą do dostawy towarów lub świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie) ustala się odrębnie przez odniesienie do stopy oprocentowania kredytu lombardowego wynikającej z procedury przetargu na zmienną stopę procentową dla głównej stopy refinansowania zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem kalendarzowym każdego półrocza. W przypadku opóźnienia w płatnościach stopa ta zostanie powiększona o marżę (o ile w umowie nie postanowiono inaczej, zgodnie z sekcją 3 zmienionej ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r. o terminach płatności i stopach odsetek za opóźnienia w płatnościach – loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux taux intérêts retard).

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

/

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

LEGILUX

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.