Odsetki ustawowe

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W maltańskim prawie nie występuje termin „odsetki ustawowe”; zamiast niego stosuje się termin „odsetki za opóźnienie w płatnościach” (legal interest for late payment). Wyrażenie to znajduje się w maltańskim kodeksie spółek handlowych, w którym definiuje się ten termin jako „odsetki proste za opóźnienie w płatnościach w wysokości równej stopie referencyjnej powiększonej o 8 procent (8%)”.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

W maltańskim prawie przewiduje się tylko jedną stawkę odsetek wynoszącą osiem procent (8%). Jej postawę prawną stanowi kodeks spółek handlowych – rozdział 13 Zbioru praw Malty, w szczególności jego tytuł II, podtytuł IA.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Wierzyciel ma prawo do odsetek za opóźnienie w płatnościach od dnia następującego po dacie wymagalności lub po zakończeniu wyznaczonego w umowie terminu na dokonanie płatności. Jeżeli w umowie nie ustalono daty wymagalności ani terminu na dokonanie płatności, wierzyciel ma prawo do odsetek za opóźnienie w płatnościach po upływie dowolnego z następujących terminów:

  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury przez dłużnika;
  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania towarów lub wyświadczenia usług, jeżeli data otrzymania faktury jest niepewna;
  • trzydziestu dni kalendarzowych od dnia otrzymania towarów lub wyświadczenia usług, jeżeli dłużnik otrzyma fakturę przed otrzymaniem towarów lub wyświadczeniem usług przez wierzyciela;
  • trzydziestu dni od dnia, w którym zgodnie z prawem lub postanowieniami umowy produkt musi zostać sprawdzony lub zweryfikowany, a dłużnik otrzymał fakturę przed dniem lub w dniu przeprowadzenia takiego sprawdzenia lub takiej weryfikacji.

Stopą referencyjną mającą zastosowanie w pierwszym półroczu danego roku jest stopa obowiązująca w dniu 1 stycznia tego roku, a w drugim półroczu danego roku – stopa obowiązująca w dniu 1 lipca danego roku.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Maltański kodeks spółek handlowych, rozdział 13 Zbioru praw Malty, jest dostępny bezpłatnie online.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.