Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Odsetki ustawowe

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Podobnie jak w przypadku Anglii i Walii odsetki ustawowe oznaczają stopę procentową, którą zgodnie z prawem można zastosować do zadłużenia przeterminowanego w transakcjach handlowych. Odsetek ustawowych można dochodzić na podstawie ustawy z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych [Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998]. Odsetki ustawowe nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży dla sektora publicznego. Zarówno sprzedawca, jak i nabywca musi podejmować czynności w ramach działalności handlowej.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Kwota/stopa odsetek ustawowych

Kryteria naliczania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. gdy doszło do zwłoki, w sytuacji zawarcia umowy konsumenckiej itp.)

Podstawa prawna

Odsetki w wysokości maksymalnie 8% zasądzonego odszkodowania ogólnego i szczególnego (general/special damages).

UWAGA: z technicznego punktu widzenia nie jest to stawka „odsetek ustawowych”, ale raczej stopy procentowe, które mają zastosowanie poza zakresem ustawy z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych, tj. niekomercyjne odsetki proste.

W ciągu ostatnich lat sądy, korzystając ze swobody uznaniowej, zwyczajowo zasądzały odsetki w wysokości 2% w przypadku odszkodowań ogólnych (general damages) (naliczane od dnia doręczenia wezwania do stawienia się przed sądem) i 6% w przypadku odszkodowań szczególnych (special damages) (naliczane od dnia poniesienia straty).

Praktyka ta została potwierdzona w sprawie McDowell/Smyth i MIB (1996).

Swobodę uznaniową sądów w kwestii zasądzania odsetek prostych od zadłużenia i odszkodowań ustanowiono w:

art. 45A zarządzenia królewskiego z 1980 r. o sądach hrabstw w Irlandii Północnej [County Courts (Northern Ireland) Order 1980] oraz

art. 33A ustawy z 1978 r. o ustroju sądów powszechnych w Irlandii Północnej [Judicature (Northern Ireland) Act 1978].

8% powyżej stopy podstawowej Banku Anglii.

Stopę referencyjną dla Banku ustala się co sześć miesięcy w dniu 30 czerwca i w dniu 31 grudnia.

Stawka podstawowa ustalona w dniu 31 grudnia będzie obowiązywać w odniesieniu do zadłużenia, które staje się przeterminowane w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 30 czerwca. Stawka, która wchodzi w życie z dniem 30 czerwca, będzie stosowana w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Przedsiębiorstwom oraz podmiotom sektora publicznego przysługuje ustawowe prawo do dochodzenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wynikających z umów zawartych od dnia 7 sierpnia 2002 r. włącznie.

Odsetek ustawowych można dochodzić po otrzymaniu płatności, której dotyczyło opóźnienie. W Irlandii Północnej termin na dochodzenie odsetek ustawowych wynosi sześć lat. Odsetki są zwykle naliczane od 30. dnia od dnia, w którym stały się wymagalne i zgłoszono wobec nich żądanie. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać odsetek ustawowych, ale nie ma obowiązku ich dochodzenia.

Ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

Zarządzenie królewskie z 2002 r. w sprawie stopy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (nr 3)

Rozporządzenie z 2002 r. w sprawie opóźnień w transakcjach handlowych

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Należne odsetki można obliczyć w prosty sposób. W pierwszej kolejności należy obliczyć wysokość odsetek za pełny rok, mnożąc należną kwotę przez stopę odsetek w pełnej wysokości (stopa bazowa plus 8%). Następnie należy obliczyć wysokość odsetek za jeden dzień, dzieląc odsetki roczne przez 365. Należne odsetki oblicza się, mnożąc odsetki dzienne przez liczbę dni opóźnienia. Odsetki nalicza się od kwoty zadłużenia brutto, wraz z kwotą podatku VAT, ale same odsetki nie są objęte tym podatkiem.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Z właściwymi przepisami można zapoznać się pod następującymi linkami:

ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

zarządzenie królewskie z 2002 r. w sprawie stopy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (nr 3)

rozporządzenie z 2002 r. w sprawie opóźnień w transakcjach handlowych

zarządzenie królewskie z 1980 r. o sądach hrabstw w Irlandii Północnej

ustawa z 1978 r. o ustroju sądów powszechnych w Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.