Odsetki ustawowe

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Rozporządzenie rządowe nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulujące niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym ustanawia system prawny dotyczący:

- kapitałowych odsetek ustawowych (tj. odsetek należnych od dłużnika od kwoty, którą jest on zobowiązany zapłacić w wyznaczonym terminie, obliczonych od kwoty należnej za okres poprzedzający termin wymagalności); oraz

- karnych odsetek ustawowych (tj. odsetek należnych od dłużnika od kwoty, którą jest on zobowiązany zapłacić z tytułu niewykonania tego zobowiązania przed upływem terminu wymagalności).

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia rządowego nr 13/2011, jeżeli od zobowiązania płatniczego nalicza się odsetki kapitałowe lub karne, w zależności od przypadku, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi oraz w braku wyraźnego postanowienia umownego co do wysokości takich odsetek, odsetki należy uiścić w wysokości przewidzianej w ustawie dla każdego ich rodzaju.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Przepisami stanowiącymi podstawę systemu prawnego dotyczącego odsetek kapitałowych/karnych/ustawowych/umownych są art. 3–5 rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym:

Artykuł 3 – (1) Wysokość kapitałowych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej Narodowego Banku Rumunii (Banca Națională a României), którą jest stopa procentowa odzwierciedlająca politykę pieniężną ustanowiona decyzją Rady Dyrektorów Narodowego Banku Rumunii.

(2) Wysokość karnych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej powiększonej o 4 punkty procentowe.

(21) W odniesieniu do transakcji między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a instytucjami zamawiającymi wysokość karnych odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej powiększonej o 8 punktów procentowych.

(3) W stosunkach prawnych, które nie wynikają z działalności przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy nr 287/2009 – Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, wysokość odsetek ustawowych ustala się zgodnie z ust. 1 i 2, pomniejszając ją o 20%.

(4) Referencyjną stopę procentową Narodowego Banku Rumuni publikuje Narodowy Bank Rumunii w części I Dziennika Urzędowego Rumunii, ilekroć nastąpi zmiana stopy procentowej odzwierciedlającej politykę pieniężną.

Artykuł 4 – W stosunkach prawnych ze skutkami z elementem transgranicznym, w odniesieniu do których ma zastosowanie rumuńskie prawo, a płatność ma zostać dokonana w walucie obcej, odsetki ustawowe wynoszą 6% rocznie.

Artykuł 5 – (1) W stosunkach prawnych, które nie wynikają z działalności przedsiębiorstwa nastawionego na zysk, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy nr 287/2009 – Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, stopa procentowa nie może przekraczać wysokości odsetek ustawowych o ponad 50% rocznie.

(2) Każda klauzula niezgodna z przepisami ust. 1 jest nieważna. W takim przypadku wierzyciel traci prawo do żądania zapłaty odsetek ustawowych.

(3) Ważność wysokości odsetek umownych określa się przez odniesienie do odsetek ustawowych obowiązujących w dniu zawarcia umowy”.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym stanowi, że wysokość odsetek ustawowych jest równa referencyjnej stopie procentowej Narodowego Banku Rumunii, którą jest stopa procentowa odzwierciedlająca politykę pieniężną ustanowiona decyzją Rady Dyrektorów Narodowego Banku Rumunii. Opublikowano ją na stronie internetowej Narodowego Banku Rumunii pod adresem https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

W odniesieniu do obliczania wysokości odsetek ustawowych w różnych przypadkach zob. odpowiedź powyżej.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, w języku rumuńskim, w przypadku rozporządzenia rządowego nr 13/2011 w sprawie kapitałowych i karnych odsetek ustawowych od zobowiązań płatniczych regulującego niektóre środki finansowe i podatkowe w sektorze bankowym. Zobacz strona internetowa Narodowego Banku Rumunii pod adresem http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Tak, w języku angielskim w odniesieniu do referencyjnej stopy procentowej Narodowego Banku Rumunii (BNR). Zobacz strona internetowa Narodowego Banku Rumunii pod adresem https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.