Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Odsetki ustawowe

Szkocja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Odsetki ustawowe oznaczają stopę procentową, którą zgodnie z prawem można zastosować do niezaspokojonej wierzytelności pieniężnej. Prawo Szkocji istotnie przewiduje naliczanie odsetek ustawowych w stosownych przypadkach.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Kwota/stopa odsetek ustawowych

Kryteria naliczania odsetek ustawowych

(w stosownych przypadkach, np. gdy doszło do zwłoki, w sytuacji zawarcia umowy konsumenckiej itp.)

Podstawa prawna

8%

Jeżeli nie ma zastosowania żadna inna stopa odsetek ustawowych ani umownych, wierzyciel może dochodzić odsetek w wysokości 8% w stosunku rocznym od kwoty wskazanej w wyroku sądu lub w wyciągu z wyroku sądu.

Art. 9 ustawy z 1892 r. o wyciągach z wyroków sheriff courts w Szkocji [Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act] zastąpiony przez art. 1 uchwały z 1975 r. o wysokości odsetek w wyrokach sheriff courts i wyciągach z wyroków sheriff courts [Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975] (SI 1975/948) i zmieniony art. 2 uchwały z 1993 r. o wysokości odsetek w wyrokach sheriff courts i wyciągach z wyroków sheriff courts (SI 1993/769) – zgodnie z tymi przepisami stawka odsetek sądowych wynosi 8% w stosunku rocznym.

Zasada 7.7 uchwały z 1994 r. ustanawiającej regulamin Court of Session [Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994)] (SI 1994/1443) – zgodnie z tym przepisem stawka odsetek sądowych wynosi 8%.

Art. 3–4 zarządzenia z 1990 r. w sprawie odsetek zasądzanych przez Trybunał ds. Zatrudnienia (SI 1990/479) – zastosowanie ma „zasada 42 dni” oraz stopa odsetek określona w art. 17 ustawy z 1838 r. o orzeczeniach (Judgments Act 1838) (zmieniony art. 2 zarządzenia królewskiego z 1993 r. o odsetkach od kwot zasądzonych [Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993] (SSI 1993/564), zgodnie z którym stawka odsetek wynosi 8%).

Art. 8 rozporządzenia z 1996 r. o odsetkach od kwot zasądzonych w wyrokach w sprawach o dyskryminację przed Trybunałem ds. Zatrudnienia (Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996) (SI 1996/2803) – odsetki nalicza się od dnia następującego po dniu wydania wyroku według stałej stawki określanej na podstawie art. 9 ustawy z 1892 r. o wyciągach z wyroków sheriff courts w Szkocji.

8% powyżej stopy podstawowej Banku Anglii.

W przypadku zadłużenia komercyjnego ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych [Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998] stanowi, że od zadłużenia wymagalnego nalicza się odsetki w celu ochrony dostawców, którzy mogą znaleźć się w niekorzystnej sytuacji finansowej w przypadku opóźnienia w spłacie ich kwalifikującego się zadłużenia, oraz zasadniczo aby zapobiegać opóźnieniom w spłacie kwalifikującego się zadłużenia.

Ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych (stopa odsetek określona w art. 4 zarządzenia królewskiego z 2002 r. w sprawie wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w Szkocji [Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order] (SI 2002/336).

Stopa odsetek określona przez sąd.


Art. 42 ustawy z 1988 r. o Court of Session – zgodnie z tym przepisem sąd może zasądzić odsetki, w przypadku gdy apelacja do Izby Lordów zostaje odrzucona ze względu na niepodjęcie określonych czynności (want of prosecution). Izba Wyższa (Inner House) Court of Session ma swobodę decyzyjną w zakresie ustalania stopy odsetek prostych lub złożonych.

Ustawa z 1958 r. o odsetkach od odszkodowania w Szkocji

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Odsetek można dochodzić od dnia, w którym przedmiotowa kwota stała się należna. Co do zasady zastosowanie mają odsetki proste. Rozpoznając apelację od wyroku Izby Wyższej Court of Session, Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa ma swobodę w orzekaniu w kwestii wysokości odsetek prostych lub złożonych.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Z właściwymi przepisami można zapoznać się pod następującymi linkami:

ustawa z 1892 r. o wyciągach z wyroków sheriff courts w Szkocji

uchwała z 1993 r. o wysokości odsetek w wyrokach sheriff courts i wyciągach z wyroków sheriff courts

ustawa z 1988 r. o Court of Session

zarządzenie królewskie z 1990 r. o odsetkach zasądzanych przez Trybunał ds. Zatrudnienia

uchwała z 1994 r. ustanawiająca regulamin Court of Session

rozporządzenie z 1996 r. o odsetkach od kwot zasądzonych w wyrokach w sprawach o dyskryminację przed Trybunałem ds. Zatrudnienia

ustawa z 1958 r. o odsetkach od odszkodowania w Szkocji

ustawa z 1998 r. o odsetkach za opóźnienie w transakcjach handlowych

zarządzenie królewskie z 2002 r. w sprawie stopy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w Szkocji

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.