Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej hiszpański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Odsetki ustawowe

Hiszpania
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

W Hiszpanii odsetki ustawowe stanowią pomocniczy środek prawny mający na celu zabezpieczenie odszkodowania w razie braku odmiennych uzgodnień między stronami, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Określono je w art. 1108 kodeksu cywilnego (Código Civil), zgodnie z którym niespłacone zadłużenie musi być wyrażone w środkach pieniężnych lub przeliczone na środki pieniężne.

Nie istnieje wyraźna definicja odsetek ustawowych.

Istnieją jednak różne rodzaje odsetek ustawowych. Najpopularniejszym rodzajem odsetek ustawowych jest wyżej wspomniany rodzaj, o którym mowa w kodeksie cywilnym. W innych przypadkach jednak przewidziano w prawie szczególne odsetki ustawowe, które często wiążą się z zastosowaniem określonej stawki wyrażonej jako procent odsetek ustawowych. W przypadkach, w których stosuje się te stopy procentowe, można je również uznać za „odsetki ustawowe” w tym znaczeniu, że są one przewidziane w prawie. Obejmują one w szczególności:

- w odniesieniu do hipotek – ustawa nr 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r. zmieniła treść art. 114 ustawy o hipotece (Ley Hipotecaria) i określiła maksymalną stawkę odsetek za opóźnienie w płatnościach w przypadku kredytów na zakup nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania, jeżeli na tej nieruchomości ustanowiono hipotekę. Stawka ta odpowiada trzykrotnej wysokości odsetek ustawowych, która wynosi obecnie 11,5%;

- art. 20 ust. 4 ustawy nr 16/2011 o umowach o kredyt konsumencki (Contratos de Crédito al Consumo) określa górną granicę równą 2,5-krotności odsetek ustawowych w odniesieniu do takich transakcji;

- w art. 7 ustawy nr 3/2004 o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje się marżę w wysokości 8 punktów (7 punktów do 2013 r.) do stopy procentowej zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem bieżącego półrocza kalendarzowego (obecnie 0,250%);

- w odniesieniu do umów ubezpieczenia – w art. 20 ust. 4 ustawy nr 50/1980 z dnia 8 października 1980 r. o umowach ubezpieczenia (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) nakłada się kary za nieuzasadnioną zwłokę w wypłacie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń z tytułu roszczeń objętych umowami ubezpieczenia przysługujących osobom, które je zawarły, oraz nakazuje się zapłatę rocznych odsetek w wysokości równej odsetkom ustawowym obowiązującym w czasie, w którym płatność stała się wymagalna, powiększonej o 50%; sędzia nie może jednak nakazać ubezpieczycielowi zapłaty rocznych odsetek w wysokości mniejszej niż 20% po upływie dwóch lat od dnia powstania roszczenia, w którym to okresie nie wypłacono odszkodowania;

- odsetki zasądzone orzeczeniem sądowym (interés procesal), o których mowa w art. 576 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil), który stanowi, że po wydaniu wyroku lub postanowienia w pierwszej instancji, w którym sąd nakazuje dokonanie płatności pieniężnej, wierzyciel ma prawo do odsetek rocznych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o dwa punkty lub w wysokości uzgodnionej przez strony lub określonej w przepisach szczególnych.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Wysokość odsetek ustala się w ustawie budżetowej w odniesieniu do każdego roku.

W odniesieniu do 2016 r. wysokość odsetek ustalono w dodatkowym przepisie nr 34 do ustawy nr 48/2015 z dnia 29 października o budżecie państwa (Presupuestos Generales del Estado) na 2016 r.:

- 3,00 procent do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ze zmianami wysokości odsetek można się zapoznać pod następującym adresem opublikowanym przez Bank Hiszpanii:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Jak wskazano w odpowiedzi na poprzednie pytanie, oprócz odsetek ustawowych, o których mowa w art. 1108 kodeksu cywilnego, do celów ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu niespełnionych świadczeń pieniężnych stosuje się różne rodzaje odsetek ustawowych. Obejmują one w szczególności:

- w odniesieniu do hipotek – ustawa nr 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Zmieniła treść art. 114 ustawy o hipotece i określiła maksymalną stawkę odsetek za opóźnienie w płatnościach w przypadku kredytów na zakup nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania, jeżeli na tej nieruchomości ustanowiono hipotekę. Stawka ta odpowiada trzykrotnej wysokości odsetek ustawowych, która wynosi obecnie 11,5%;

- art. 20 ust. 4 ustawy nr 16/2011 o umowach o kredyt konsumencki (Contratos de Crédito al Consumo) określa górną granicę równą 2,5-krotności odsetek ustawowych w odniesieniu do takich transakcji;

- w art. 7 ustawy nr 3/2004 o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) dodaje się marżę w wysokości 8 punktów (7 punktów do 2013 r.) do stopy procentowej zastosowanej przez Europejski Bank Centralny do jego ostatniej podstawowej operacji refinansującej przeprowadzonej przed pierwszym dniem bieżącego półrocza kalendarzowego (obecnie 0,250%);

- w odniesieniu do umów ubezpieczenia – w art. 20 ust. 4 ustawy nr 50/1980 z dnia 8 października 1980 r. o umowach ubezpieczenia (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) nakłada się kary za nieuzasadnioną zwłokę w wypłacie odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń z tytułu roszczeń objętych umowami ubezpieczenia przysługujących osobom, które je zawarły, oraz nakazuje się zapłatę rocznych odsetek w wysokości równej odsetkom ustawowym obowiązującym w czasie, w którym płatność stała się wymagalna, powiększonej o 50%; sędzia nie może jednak nakazać ubezpieczycielowi zapłaty rocznych odsetek w wysokości mniejszej niż 20% po upływie dwóch lat od dnia powstania roszczenia, w którym to okresie nie wypłacono odszkodowania;

- odsetki zasądzone orzeczeniem sądowym (interés procesal), o których mowa w art. 576 ustawy nr 1/2000 z dnia 7 stycznia 2000 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Ley de Enjuiciamiento Civil), który stanowi, że po wydaniu wyroku lub postanowienia w pierwszej instancji, w którym sąd nakazuje dokonanie płatności pieniężnej, wierzyciel ma prawo do odsetek rocznych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o dwa punkty lub w wysokości uzgodnionej przez strony lub określonej w przepisach szczególnych.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Ze zmianami wysokości odsetek można się zapoznać na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pytanie powyżej.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Tak, pod poniższym adresem:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Ostatnia aktualizacja: 20/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.