Odsetki ustawowe

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy „odsetki ustawowe” ustanowiono w państwie członkowskim? Jeżeli tak, w jaki sposób zdefiniowano „odsetki ustawowe” w tym państwie członkowskim?

Przepisy dotyczące odsetek zawiera ustawa o odsetkach (räntelagen, 1975:635). Przepisy te mają zastosowanie w razie braku innych porozumień umownych, ustaleń lub przepisów szczególnych. Ustawa stanowi jednak, że niektóre postanowienia umowne są nieważne.

2 Jeżeli tak, proszę podać kwotę/stopę oraz podstawę prawną ich naliczania. Jeżeli ustanowiono różne stopy odsetek ustawowych, w jakich okolicznościach mają one zastosowanie i jakie są przesłanki ich stosowania?

Roszczenia o zwrot

W przypadku roszczenia o zwrot zapłaconej kwoty, na przykład z powodu naruszenia umowy, stawką odsetek jest stopa referencyjna (która w lutym 2016 r. wynosiła 0%) powiększona o dwa punkty procentowe. Odsetki są należne od dnia, w którym dokonano płatności, do dnia spłaty włącznie albo, jeżeli nie dokonano spłaty w wyznaczonym czasie, do dnia, od którego odsetki stają się wymagalne zgodnie z przepisami dotyczącymi zaległych wierzytelności, włącznie.

Zaległe wierzytelności

Wysokość odsetek od zaległych wierzytelności jest równa stopie referencyjnej (0% w lutym 2016 r.) powiększonej o osiem punktów procentowych. Zastosowanie mają zasady ogólne opisane poniżej.

a) Jeżeli termin wymagalności był ustalony z wyprzedzeniem, odsetki od wierzytelności są należne od tego dnia.

b) Jeżeli podstawą roszczenia jest spoczywający na danej osobie obowiązek rozliczenia się ze środków pieniężnych, które otrzymała od głównego zobowiązanego lub od osoby trzeciej, odsetki nalicza się od dnia rozliczenia lub, jeżeli go nie dokonano, od dnia, w którym należało go dokonać.

c) W przypadku zaległych wierzytelności innego rodzaju co do zasady odsetki są należne od trzydziestego dnia od wysłania przez wierzyciela faktury lub przekazania w inny sposób wezwania do zapłaty określonej kwoty wraz ze wskazaniem, że niedokonanie płatności będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty odsetek. Dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający otrzymanie faktury lub wezwania do zapłaty.

W transakcjach handlowych między przedsiębiorcami odsetki są należne bez względu na to, czy wezwanie do zapłaty zawiera wskazanie, że niedokonanie płatności będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty odsetek. To samo dotyczy sytuacji, w której w ramach swoich transakcji handlowych przedsiębiorca ma roszczenie względem organu publicznego lub innego podmiotu publicznego z tytułu dostarczonych towarów lub wyświadczonych usług.

W przypadku roszczenia o odszkodowanie (skadestånd) lub innej podobnej rekompensaty, wysokości którego nie można ustalić bez przeprowadzenia dalszego postępowania, odsetki nalicza się od należnej kwoty począwszy od trzydziestego dnia po wystosowaniu przez wierzyciela wezwania do zapłaty i przedstawieniu przez niego oświadczenia dotyczącego zasadnych roszczeń względem dłużnika. Dłużnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za okres poprzedzający otrzymanie wezwania i oświadczenia.

Niezależnie od jakichkolwiek innych przepisów odsetki od zaległych wierzytelności zawsze nalicza się nie później niż od dnia złożenia wniosku o wydanie nakazu zapłaty (betalningsföreläggande) lub wezwania do stawienia się przed sądem (stämning i mål) w powództwie dotyczącym zapłaty wierzytelności.

Jeżeli roszczenie dotyczy odszkodowania z tytułu umyślnego naruszenia prawa, a żądane odszkodowanie nie przybiera formy renty dożywotniej (livränta), odsetki nalicza się od dnia wyrządzenia szkody.

Roszczenia, z którymi wiążą się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności

Jeżeli z roszczeniem wiążą się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności, a płatności nie dokonano w wyznaczonym czasie, nadal stosuje się stawkę odsetek, którą stosowano przed upływem terminu wymagalności. Wysokość należnych odsetek nie może być jednak nigdy niższa niż stawka, która zostałaby uiszczona od zaległej wierzytelności, z którą nie wiązały się odsetki naliczane przed upływem terminu wymagalności.

Korekta wysokości odsetek

Wysokość odsetek może zostać skorygowana, jeżeli dłużnik nie był w stanie dokonać płatności w wyznaczonym terminie z powodu choroby, bezrobocia lub innych podobnych okoliczności, na które nie miał wpływu, i byłoby nierozsądnie oczekiwać od niego zapłaty całej kwoty odsetek z tytułu powstałego opóźnienia.

3 Czy możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących sposobu naliczania odsetek ustawowych w razie takiej potrzeby?

Nie.

4 Czy istnieje nieodpłatny dostęp online do wyżej wymienionej podstawy prawnej?

Pod niniejszym linkiem znajduje się nieoficjalna wersja ustawy o odsetkach (räntelagen).

Ostatnia aktualizacja: 23/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.