Rata dobânzilor

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Ratele dobânzii legale sunt reglementate de articolul 1000 din Codul civil austriac (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Ratele dobânzii penalizatoare sunt reglementate de articolul 1333 din ABGB și de articolul 456 din Codul comercial austriac (Unternehmensgesetzbuch – UGB) pentru actele juridice încheiate între societățile comerciale, precum și între societățile comerciale și entități juridice de drept public.

Articolul 1000 din ABGB se aplică dobânzii „impuse de lege sau pentru care rata nu a fost stabilită”. În plus, articolul 1000 alineatul (2) din ABGB precizează cazurile în care se poate percepe dobândă la dobândă (dobândă compusă).

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

În conformitate cu articolul 1000 alineatul (1) din ABGB, dobânda legală este de patru procente pe an. Aceeași rată se aplică în cazul dobânzii penalizatoare, în conformitate cu articolul 1333 alineatul (1) din ABGB în coroborare cu articolul 1000 alineatul (1) din ABGB. Această rată a dobânzii se aplică și tranzacțiilor comerciale unilaterale.

Pentru actele juridice încheiate între societăți comerciale și între societăți comerciale și entități juridice de drept public, se aplică o rată a dobânzii penalizatoare de 9,2 puncte procentuale peste rata de bază a dobânzii penalizatoare, în conformitate cu articolul 456 din UGB. Rata de bază a dobânzii pentru semestrul relevant este rata valabilă în prima zi calendaristică a semestrului respectiv. Rata de bază a dobânzii poate fi consultată pe site-ul Băncii Naționale a Austriei, http://www.oenb.at, la secțiunea „Services” (Servicii)/ „Interest rates and exchange rates” („Dobânzi și curs de schimb valutar”).

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

În conformitate cu articolul 1000 alineatul (2) din ABGB, un creditor poate percepe dobândă la o creanță dacă părțile au convenit în mod explicit acest lucru. Chiar și în lipsa unui astfel de acord între părți se poate percepe o dobândă compusă de patru procente pe an din ziua în care pârâtului îi este comunicată pretenția, dacă există o pretenție privind dobânda datorată. Legislația din Austria nu interzice dobânda compusă.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Dispozițiile susmenționate ale Codului civil austriac și ale Codului comercial austriac pot fi accesate gratuit (în limba germană) pe site-ul Cancelariei Federale Austriece (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at/) în secțiunea „Bundesrecht”/„Bundesrecht konsolidiert”.

Ultima actualizare: 11/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.