Rata dobânzilor

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este procentul utilizat pentru a calcula suma suplimentară care trebuie să fie plătită de un debitor care nu a efectuat la timp o plată către creditorul său.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Dobânda legală în cazurile de natură civilă (între persoane fizice sau între persoane fizice și un comerciant) se calculează adăugând 2 % la rata EURIBOR la 12 luni (Euro Interbank Offered Rate).

Tranzacțiile comerciale (însemnând tranzacțiile între comercianți și/sau întreprinderi) sunt reglementate de Legea din 2 august 2002 privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Această rată a dobânzii se aplică dacă părțile la tranzacție nu au convenit altfel (dobânda contractuală).

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Ajustarea la șase luni a ratei dobânzii pentru tranzacții comerciale este anunțată în Monitorul Oficial al Belgiei (site-ul Belgisch staatsblad - Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be)

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul Serviciului Public Federal pentru Economie (https://economie.fgov.be)

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Mai multe informații pot fi obținute gratuit pe site-ul Serviciului Public Federal pentru Economie (https://economie.fgov.be)

Ultima actualizare: 10/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.