Rata dobânzilor

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânda legală este reglementată în Republica Bulgaria, însă legislația în vigoare nu conține nicio definiție a acestui termen.

Conform doctrinei, dobândă legală este cea prevăzută de lege, nu cea convenită (caz în care ar constitui pe penalitate). Dobânda legală pentru întârzierea efectuării plăților (penalități de întârziere) se aplică atunci când o obligație pecuniară este onorată cu întârziere. În caz de neplată a unei obligații pecuniare, creditorul are întotdeauna dreptul la despăgubiri, calculate la rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere [a se vedea articolul 86 alineatul (1) prima teză din Legea privind obligațiile și contractele (ZZD)]. În temeiul jurisprudenței uniforme a Curții Supreme de Casație (Varhoven kasatsionen sad -VKS), orice neîndeplinire a obligațiilor pecuniare constituie o întârziere a efectuării plății și îi conferă creditorului dreptul de a solicita despăgubiri din oficiu; în temeiul articolului 86 alineatul (1) din ZZD, despăgubirile sunt egale cu dobânda legală de la data întârzierii. În cazul unei obligații cu termen de îndeplinire, debitorul se află în stare de nerambursare după expirarea termenului de plată, iar în cazul în care nu există nicio zi fixă de executare, debitorul se află în stare de nerambursare după ce creditorul i-a dat un preaviz, în conformitate cu articolul 84 alineatul (2) din ZZD. Prin urmare, o acțiune prin care se solicită plata dobânzii legale decurge dintr-un ansamblu de circumstanțe care includ următoarele elemente: creanța principală este datorată, datoria devine exigibilă, iar obligația de plată nu a fost executată, obiectul acestei acțiuni fiind despăgubirea pentru prejudiciul cauzat, în mod obiectiv și logic, de neexecutare. Creanța legată de dobânzi este accesorie, dar, într-o anumită măsură, este autonomă față de creanța principală, iar elementele esențiale care îi dau dreptul creditorului să formuleze o astfel de acțiune includ recurgerea la neexecutare, și anume absența executării în ceea ce privește suma principală datorată.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

În temeiul articolului 86 alineatul (1) din Legea privind obligațiile și contractele, în cazul în care nu își respectă o obligație pecuniară, debitorul trebuie să plătească penalități egale cu rata dobânzii legale începând cu prima zi de întârziere. Rata dobânzii legale este stabilită de Consiliul de Miniștri.

În temeiul articolului 86 alineatul (2) din Legea privind obligațiile și contractele și în scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48 din 23 februarie 2011), Consiliul de Miniștri a adoptat Decretul nr. 100 din 29 mai 2012 de stabilire a ratei legale a dobânzii la plățile cu scadența depășită efectuate în leva și în monedă străină (intrat în vigoare la 1 iulie 2012, abrogat) și Decretul nr. 426 din 18 decembrie 2014 de stabilire a ratei legale a dobânzii la plățile cu scadența depășită (intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015), care stabilește rata dobânzii legale ca fiind rata de bază a dobânzii fixate de Banca Națională a Bulgariei pentru perioada de după scadență, la care se adaugă 10 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii legale pentru plățile cu scadența depășită este rata de bază a Băncii Naționale a Bulgariei aplicabilă la data de 1 ianuarie sau 1 iulie a anului în curs, la care se adaugă 10 puncte procentuale. Rata zilnică a dobânzilor legale pentru plățile cu scadența depășită este de 1/360 din rata anuală. Pentru prima jumătate a anului se aplică rata dobânzii în vigoare la 1 ianuarie, iar pentru a doua jumătate a anului, rata dobânzii în vigoare la 1 iulie.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Banca Națională a Bulgariei publică rata de bază pentru perioada în cauză utilizând o metodologie stabilită de Consiliul de administrație și o publică în Monitorul Oficial al Republicii Bulgaria. Rata de bază și modificările aduse acesteia se publică pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei: http://www.bnb.bg/. Pe acest site web se publică și metodologia de stabilire a ratei de bază.

Articolul 10 alineatul (3) din Legea privind obligațiile și contractele prevede că dobânzile la penalitățile de întârziere (dobânda compusă) se calculează respectându-se normele Băncii Naționale a Bulgariei. Aceste norme nu se publică.

În temeiul articolului 294 alineatul (2) din Legea privind comerțul (Targovski zakon), în cazul în care o tranzacție comercială este încheiată, dobânzile pot fi exigibile dacă părțile au fost de acord în mod expres cu privire la aceasta.

Dacă în cadrul unui litigiu comercial se formulează o pretenție asupra unei sume purtătoare de dobândă legală, trebuie să se depună o declarație în care să se calculeze cuantumul dobânzilor solicitate. Această declarație, prevăzută la articolul 366 din Codul de procedură civilă (Grazhdanski protsesualen kodeks), reprezintă o condiție pentru admiterea acțiunii; dacă nu se depune declarația, reclamantului i se va acorda termen o săptămână de la primirea comunicării pentru a repara această neconformitate. În cazul în contrar, instanța poate respinge acțiunea având ca obiect recuperarea creanței purtătoare de dobândă legală.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Informațiile privind rata de bază și modificările aduse acesteia sunt disponibile în limbile engleză și bulgară pe site-ul Băncii Naționale a Bulgariei: http://www.bnb.bg/.

Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și celelalte acte juridice menționate mai sus sunt disponibile în limba bulgară la adresa: https://lex.bg.

Legea privind obligațiile și contractele, Legea privind comerțul și Decretul Consiliului de Miniștri nr. 426 din 18 decembrie 2014 de stabilire a ratei dobânzii legale pentru plățile cu scadența depășită sunt, de asemenea, disponibile în limba bulgară, la adresa: https://www.tita.bg/.

Cuantumul dobânzilor legale poate fi calculat în mod gratuit prin introducerea valorii principalului și a perioadei care a trecut de la data scadenței în unul dintre următoarele calculatoare electronice online: https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html or http://balans.bg.

Ultima actualizare: 16/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.