NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Da. Dobânda penalizatoare legală este dobânda pe care debitorul unei obligații pecuniare trebuie să o plătească pentru o creanță restantă. Prin urmare, un debitor care nu își respectă o obligație pecuniară trebuie să plătească, pe lângă principal, și dobânda penalizatoare.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Principalele dispoziții privind dobânda penalizatoare se regăsesc în Legea privind obligațiile civile (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Jurnalul Oficial al Republicii Croația), Nr. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 și 29/18) la articolele 29-31. Această lege se aplică, cu excepția cazului în care o legislație specifică prevede altfel pentru anumite persoane și obligații. În temeiul acestei legi, rata dobânzii legale penalizatoare pentru obligațiile care decurg din contractele comerciale și din contractele încheiate între un comerciant și o persoană de drept public se stabilește semestrial prin majorarea cu cinci puncte procentuale a ratei medii a dobânzii pentru împrumuturile pe cel puțin un an acordate societăților nefinanciare, calculată pentru perioada de referință care precedă semestrul în curs, și cu trei puncte procentuale în cazul altor obligații.

Rata medie a dobânzii pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației (Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și la 1 iulie în Narodne Novine.

Rata medie a dobânzii utilizată pentru calcularea dobânzii legale de întârziere pentru perioada actuală de șase luni (de la 1 ianuarie 2020 până la 30 iunie 2020) este de 3,11 %. Prin urmare, pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, rata dobânzii legale penalizatoare aplicabilă obligațiilor care decurg din contractele comerciale și din contractele încheiate între un comerciant și o persoană de drept public este de 8,11 %, iar pentru celelalte obligații (de exemplu, obligațiile care decurg din contractele de credit și alte contracte de drept civil, obligațiile extracontractuale – repararea unui prejudiciu compensații, îmbogățirea fără justă cauză), 6,11 %.

Legea specială privind rata dobânzii penalizatoare legale aplicabilă anumitor obligații este Legea privind operațiunile financiare și concordatul prefaliment(Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 și 78/15). Această lege a transpus în legislația națională Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale. Legea se aplică întârzierilor de plată în tranzacțiile comerciale dintre întreprinderi și dintre întreprinderi și persoane de drept public pentru furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii contra cost, în cazul în care persoana de drept public este debitorul. Conform acestei legi, dobânda legală utilizată pentru calcularea penalităților de întârziere este egală cu rata dobânzii de referință, la care se adaugă opt puncte procentuale. Rata dobânzii de referință este rata medie a dobânzii pentru împrumuturile pe cel puțin un an acordate societăților nefinanciare, calculată pentru perioada de referință care precede perioada de șase luni în curs, minus trei puncte procentuale.

Rata medie a dobânzii pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației (Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și la 1 iulie în Narodne Novine.

Rata dobânzii de referință utilizată pentru calcularea dobânzii legale penalizatoare pentru perioada actuală de șase luni (de la 1 ianuarie 2020 până la 30 iunie 2020) este de 0,11 %. Prin urmare, pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, rata legală a dobânzii utilizată pentru calcularea penalităților de întârziere în cazul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi și între o întreprindere și o persoană de drept public, atunci când aceasta din urmă are calitatea de debitor, este de 8,11 %.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Rata medie a dobânzii pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației (Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și la 1 iulie în Narodne Novine.

Narodne Novine se poate accesa făcând clic pe următorul link: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Narodne Novine se poate accesa gratuit făcând clic pe următorul link:https://narodne-novine.nn.hr/

Ultima actualizare: 14/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.