NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Da. Dobânda legală (zakonska kamata) este dobânda pe care debitorul unei obligații pecuniare trebuie să o plătească pentru plata cu întârziere a unei sume de bani. Prin urmare, debitorul care nu își respectă o obligație pecuniară trebuie să plătească, pe lângă principal, și dobânzile legale.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Principalele prevederi privind dobânda legală se regăsesc în Legea privind obligațiile civile (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Jurnalul Oficial al Republicii Croația), Nr. 35/05, 41/08, 125/11 și 78/15) la articolele 29-31. Această lege se aplică cu excepția cazului în care există prevederi speciale diferite pentru anumite persoane sau anumite raporturi juridice. Această lege prevede că rata dobânzilor de întârziere aplicabilă creanțelor care decurg din contractele comerciale și din contractele dintre un comerciant și o persoană de drept public se stabilește o dată la șase luni prin adăugarea a cinci puncte procentuale la rata medie a dobânzii aferentă perioadei de referință care precede semestrul în curs pentru creditele acordate pe o perioadă mai mare de un an societăților nefinanciare, și cu trei puncte procentuale în celelalte cazuri.

Rata medie a dobânzilor pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și la 1 iulie în Narodne Novine, Jurnalul Oficial al Republicii Croația.

Rata medie a dobânzii utilizată pentru calcularea ratei dobânzii legale pentru semestrul în curs (1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017) este de 4,68 %. Prin urmare, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017, rata dobânzii legale aplicabilă datoriilor care decurg din contractele comerciale și din contractele dintre un comerciant și o persoană de drept public este de 9,68 %, iar pentru celelalte cazuri (de exemplu, relațiile contractuale care decurg din contractele de credit și alte contracte de drept civil relații extracontractuale - repararea unui prejudiciu compensații, îmbogățirea fără justă cauză), 7,68 %.

Reglementările speciale privind rata legală a dobânzii pentru anumite tipuri de datorii sunt prevăzute în Legea privind operațiunile financiare și concordatul prefaliment (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Jurnalul Oficial al Republicii Croația), 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 și 78/15). Această lege se aplică penalităților de întârziere în cazul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi și între o întreprindere și o persoană de drept public, atunci când aceasta din urma are calitatea de debitor, care au ca obiect livrarea de bunuri sau furnizarea de servicii contra cost. În conformitate cu această lege, dobânda legală utilizată pentru calcularea penalităților de întârziere este egală cu rata dobânzii de referință, majorată cu 8 puncte procentuale. Rata de referință este egală cu rata medie a dobânzii aplicată împrumuturilor acordate pe o perioadă mai mare de un an societăților nefinanciare, calculată pentru perioada de referință care precede semestrul în curs, din care se scad trei puncte procentuale.

Rata medie a dobânzilor pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și la 1 iulie în Narodne Novine, Jurnalul Oficial al Republicii Croația.

Rata dobânzii de referință utilizată pentru calcularea ratei dobânzii legale pentru semestrul în curs (1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017) este de 1,68 %. Prin urmare, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - 30 iunie 2017, rata legală a dobânzii utilizată pentru calcularea penalităților de întârziere în cazul tranzacțiilor comerciale între întreprinderi și între o întreprindere și o persoană de drept public, atunci când aceasta din urma are calitatea de debitor, este de 9,68 %.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Rata medie a dobânzii pentru perioada de referință, stabilită de Banca Națională a Croației (Hrvatska narodna banka), se publică la 1 ianuarie și 1 iulie în Narodne novine, Jurnalul Oficial al Republicii Croația.

Jurnalul Oficial al Republicii Croația, Narodne novine, poate fi accesat la adresa: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Jurnalul Oficial al Republicii Croația, Narodne novine, poate fi accesat gratuit la adresa: https://narodne-novine.nn.hr/

Ultima actualizare: 25/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.