NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini finlandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În legislația finlandeză „dobânda legală” se referă atât la dobânda aplicabilă unei datorii până la data scadenței, cât și la dobânda penalizatoare pentru întârzierile în efectuarea plăților. Ambele tipuri de dobândă legală sunt prevăzute în Legea nr. 633/1982 privind dobânda. Obligația de a plăti dobândă sau dobândă penalizatoare pentru întârzierile în efectuarea plăților este stabilită prin Legea privind dobânda, sub rezerva obligațiilor debitorului, a practicii comerciale sau a altor dispoziții legale [articolul 2 alineatul (1) din Legea privind dobânda].

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Dobânda aplicabilă datoriilor: Debitorul nu are obligația de a plăti dobândă pentru perioada anterioară datei scadenței unei datorii [articolul 3 alineatul (1) din Legea privind dobânda]. Cu toate acestea, obligația de a plăti dobândă poate fi stabilită prin acordul părților. Dacă obligația de a plăti dobândă a fost stabilită prin acordul părților, dar nu s-a stabilit rata dobânzii, debitorul trebuie să plătească dobândă anuală în conformitate cu rata de referință menționată la articolul 12 din Legea privind dobânda [articolul 3 alineatul (2) din Legea privind dobânda].

Pentru contractele de credit privind retrageri de numerar încheiate de consumatori se aplică, de asemenea, dispoziția prevăzută în capitolul 7 articolul 17a din Legea nr. 38/1978 privind protecția consumatorilor, care prevede că, dacă valoarea creditului sau limita de credit este mai mică de 2 000 EUR, DAE aferentă creditului nu poate depăși rata de referință menționată la articolul 12 din Legea privind dobânda plus 50 de puncte procentuale.

Dobânda penalizatoare pentru întârzieri în efectuarea plăților: Pentru contractele care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 30/2013 privind condițiile de plată în contractele comerciale, dobânda legală pentru întârzieri în efectuarea plăților este cu opt puncte procentuale mai mare decât rata de referință în vigoare la data respectivă [articolul 4a alineatul (1) din Legea privind dobânda]. Prin urmare, în prezent rata dobânzii este de 8,0 % (cifră din toamna anului 2017). Pentru alte contracte, dobânda legală penalizatoare pentru întârzieri în efectuarea plăților este cu șapte puncte procentuale mai mare decât rata de referință în vigoare la data respectivă (articolul 4 din Legea privind dobânda). Prin urmare, în prezent rata dobânzii este de 7,0 % (cifră din toamna anului 2017).

În ceea ce privește îndatorarea consumatorilor, prevederile Legii privind dobânda referitoare la dobânda penalizatoare pentru întârzieri în efectuarea plăților sunt obligatorii și nu este posibilă stabilirea prin acordul părților a unei rate mai mari a dobânzii pentru întârzieri în efectuarea plăților [articolul 2 alineatul (2) din Legea privind dobânda]. Pentru alte tipuri de datorii, rata dobânzii pentru întârzieri în efectuarea plăților poate fi stabilită prin acordul părților. Cu toate acestea, în contractele care intră în domeniul de aplicare al Legii privind condițiile de plată în contractele comerciale, nu se poate stabili că creditorul nu va avea dreptul să perceapă dobândă penalizatoare pentru întârzieri în efectuarea plăților, iar dacă debitorul este o entitate contractantă, nu poate fi stabilită o rată a dobânzii pentru întârzieri în efectuarea plăților mai mică decât cea stabilită în conformitate cu articolul 4a alineatul (1) din Legea privind dobânda (articolul 8 din Legea privind condițiile de plată în contractele comerciale).

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Rata de referință menționată în Legea privind dobânda este rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană pentru cea mai recentă operațiune principală a sa de refinanțare, efectuată înainte de prima zi calendaristică a fiecărui semestru, rotunjită prin adaos până la cea mai apropiată jumătate de punct procentual (articolul 12 din Legea privind dobânda).

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

O traducere neoficială în limba engleză a Legii privind dobânda este disponibilă la următoarea adresă: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf

Versiunile în limbile finlandeză și suedeză ale Legii privind dobânda sunt disponibile la următoarea adresă: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki

Legea privind condițiile de plată în contractele comerciale este disponibilă la următoarea adresă: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se

Legea privind protecția consumatorilor este disponibilă la următoarea adresă: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se

Ultima actualizare: 06/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.