Rata dobânzilor

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

În legislația finlandeză „dobânda legală” desemnează atât dobânda aplicabilă unei datorii până la data scadenței, cât și dobânda penalizatoare. Ambele tipuri de dobândă legală sunt prevăzute în Legea nr. 633/1982 privind dobânda (Korkolaki). Obligația de a plăti dobândă sau dobândă penalizatoare este stabilită în Legea privind dobânda, sub rezerva obligațiilor debitorului, a practicii comerciale sau a altor dispoziții legale [articolul 2 alineatul (1) din Legea privind dobânda].

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Dobânda aplicabilă datoriilor: Debitorul nu are obligația de a plăti dobândă pentru perioada anterioară datei scadenței unei datorii [articolul 3 alineatul (1) din Legea privind dobânda]. Cu toate acestea, obligația de a plăti dobândă poate fi stabilită prin acordul părților. Dacă obligația de a plăti dobândă a fost stabilită prin acordul părților, dar nu s-a stabilit rata dobânzii, debitorul trebuie să plătească o dobândă anuală în conformitate cu rata de referință prevăzută la articolul 12 din Legea privind dobânda [articolul 3 alineatul (2) din Legea privind dobânda].

Legea nr. 38/1978 privind protecția consumatorilor (Kuluttajansuojalaki) stabilește dispoziții referitoare la dobânda legală care poate fi percepută debitorilor consumatori, în special în cazul datoriilor financiare care rezultă din credite de consum.

În conformitate cu modificarea adusă Legii privind protecția consumatorilor, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2019, rata dobânzii aferente unui credit contractat de un debitor consumator nu poate depăși 20 % (alineatul 17a din capitolul 7 din Legea privind protecția consumatorilor). Această dispoziție se aplică în cazul contractelor de credit încheiate începând cu 1 septembrie 2019, cu anumite excepții. Înainte de intrarea în vigoare a acestei dispoziții în septembrie 2019, exista un plafon al ratei dobânzii corelat cu rata anuală a creditului (rata de referință plus 50 de puncte procentuale, în conformitate cu articolul 12 din Legea privind dobânda), fiind însă excluse, printre altele, împrumuturile de cel puțin 2 000 EUR.

Ca urmare a situației cauzate de pandemia de COVID-19, a fost modificată și Legea privind protecția consumatorilor, rata maximă a dobânzii pentru anumite forme de credite de consum fiind stabilită temporar la 10 % (articolul 17c din capitolul 7 din Legea privind protecția consumatorilor). Această dispoziție se aplică în perioada 1 iulie 2020-30 septembrie 2021.

Ratele dobânzilor menționate anterior pot fi aplicate în paralel, în funcție de factori cum ar fi tipul de credit (sumă forfetară sau credit reînnoibil automat) și momentul acordării creditului sau data la care este utilizat creditul reînnoibil automat.

Dobânda penalizatoare: În ceea ce privește contractele care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 30/2013 privind condițiile de plată în contractele comerciale (Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista), dobânda penalizatoare legală este cu opt puncte procentuale mai mare decât rata de referință în vigoare la data respectivă [articolul 4a alineatul (1) din Legea privind dobânda]. Prin urmare, această rată este în prezent de 8,0 % (situație din toamna anului 2020). În ceea ce privește alte tipuri de contracte, dobânda penalizatoare legală este cu șapte puncte procentuale mai mare decât rata de referință în vigoare la data respectivă (articolul 4 din Legea privind dobânda). Prin urmare, în prezent rata dobânzii este de 7,0 % (situație din toamna anului 2020).

În ceea ce privește îndatorarea consumatorilor, prevederile Legii privind dobânda referitoare la dobânda penalizatoare sunt obligatorii și este posibil să se stabilească prin acordul părților o rată a dobânzii penalizatoare mai mare [articolul 2 alineatul (2) din Legea privind dobânda]. Ar trebui însă remarcat faptul că, în cazul în care dobânda penalizatoare este mai mică decât dobânda aferentă datoriei pentru perioada anterioară scadenței, dobânda penalizatoare trebuie plătită pe aceeași bază ca înainte de data scadenței. Cu toate acestea, în cazul în care angajamentul debitorului se referă la un contract de credit de consum, dobânda penalizatoare se plătește pe aceeași bază ca înainte de data scadenței, pentru o perioadă maximă de 180 de zile de la data la care întreaga datorie este scadentă. Dacă hotărârea judecătorească privind datoria este pronunțată înainte de expirarea acestui termen, dobânda trebuie plătită pe aceeași bază ca înainte de data pronunțării respectivei hotărâri [articolul 4 alineatul (2) din Legea privind dobânda].

În ceea ce privește alte tipuri de datorii decât datoriile consumatorilor, rata dobânzii penalizatoare poate fi stabilită prin acordul părților. Cu toate acestea, în contractele care intră în domeniul de aplicare al Legii privind condițiile de plată în contractele comerciale, nu se poate stabili prin acordul părților faptul că creditorul nu ar trebui să aibă dreptul să perceapă dobândă penalizatoare, iar dacă debitorul este o entitate contractantă, părțile nu pot conveni ca rata dobânzii penalizatoare să fie mai mică decât cea stabilită în conformitate cu articolul 4a alineatul (1) din Legea privind dobânda (articolul 8 din Legea privind condițiile de plată în contractele comerciale). În cazul plăților care intră în domeniul de aplicare al Legii privind condițiile de plată în contractele comerciale, dobânda penalizatoare se plătește, de asemenea, pe aceeași bază ca înainte de data scadenței, dacă dobânda penalizatoare este mai mică decât dobânda aferentă datoriei pentru perioada anterioară scadenței [articolul 4a alineatul (2) din Legea privind dobânda].

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Rata de referință prevăzută în Legea privind dobânda este rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană pentru operațiunea sa principală de refinanțare cea mai recentă, efectuată înainte de prima zi calendaristică a fiecărui semestru, rotunjită prin adaos până la cea mai apropiată jumătate de punct procentual (articolul 12 din Legea privind dobânda).

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

O traducere neoficială în limba engleză a Legii privind dobânda este disponibilă aici.

Versiunile în limbile finlandeză și suedeză ale Legii privind dobânda sunt disponibile aici.

Legea privind condițiile de plată în contractele comerciale este disponibilă în limbile finlandeză și suedeză aici.

Legea privind protecția consumatorilor este disponibilă în limbile finlandeză și suedeză aici.

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.