NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Rata dobânzilor

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Italia prevede o dobândă legală care se adaugă la obligația bănească.

Această dobândă legală are temeiul juridic în articolul 1282 din Codul civil, conform căruia creanțele lichide și exigibile sunt, de drept, purtătoare de dobândă, cu excepția cazului în care legea sau titlul de creanță prevede altfel.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Valoarea dobânzilor legale este stabilită anual de către Ministerul Trezoreriei (Ministero del Tesoro) prin intermediul unui decret care trebuie adoptat cel târziu până la 15 decembrie.

În cazul în care părțile au stabilit o rată a dobânzii contractuală, rata aplicabilă este cea stabilită de părțile în cauză; aceasta trebuie însă să fie stabilită în scris și nu poate depăși rata maximă autorizată prin Legea nr. 108 din 7 martie 1996 împotriva cămătăriei, sub sancțiunea considerării dobânzilor ca fiind excesive și, în consecință, a declarării acestora nule, caz în care nu ar mai fi datorată nicio dobândă (articolul 1815 din Codul civil).

În cazul în care părțile au convenit să aplice o rată a dobânzii contractuală, însă nu au stabilit valoarea acesteia, se aplică rata legală.

În sistemul juridic italian, lucrurile stau parțial altfel în ceea ce privește dobânzile în cazul întârzierii efectuării plăților, care au rol de penalizare și de compensație și care se aplică în cazul neîndeplinirii unei obligații bănești, în urma neefectuării unei plăți sau a întârzierii plății serviciului furnizat în termenul stabilit prin lege sau în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate între părți. Pentru ca un creditor să poată solicita dobânzi în cazul întârzierii efectuării plăților, debitorul trebuie să fie în întârziere. Întârzierea corespunde unei întârzieri de executare imputabilă debitorului; aceasta presupune expirarea termenului stabilit și punerea în întârziere a debitorului, și anume actul oficial prin care creditorul invită debitorul să realizeze prestația datorată.

În temeiul Codului civil, dobânzile în cazul întârzierii efecturării plăților sunt datorate la rata legală a dobânzii, și anume la rata prevăzută de lege. Cu toate acestea, în cazul în care erau datorate dobânzi remuneratorii mai mari decât rata legală înainte de punerea în întârziere, rata dobânzilor aplicate în cazul întârzierii efectuării plăților are aceeași valoare (articolul 1224 din Codul civil).

În conformitate cu articolul 1284 din Codul civil, rata dobânzilor legale se stabilește anual de către Ministrul Economiei și Finanțelor (Ministro dell’Economia e delle Finanze) care, printr-un decret publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Italiene (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), modifică valoarea acesteia în funcție de randamentul mediu brut anual al obligațiunilor de stat cu o durată de maximum douăsprezece luni, luând în considerare rata inflației înregistrată în cursul anului. Această valoare este stabilită cel târziu la data de 15 decembrie a anului precedent celui la care se referă rata dobânzii. În cazul în care noua valoare a ratei nu este stabilită la data respectivă, aceasta rămâne neschimbată în anul următor.

De la 1 ianuarie 2017, rata dobânzii legale este stabilită la 0,1 %.

Tabel indicativ al evoluției ratei dobânzii începând din 2010:

1 %

de la 1 ianuarie 2010 la 31 decembrie 2010

D.M.  din 4 decembrie 2009

1,5 %

de la 1 ianuarie 2011 la 31 decembrie 2011

D.M. din 7 decembrie 2010

2,5 %

de la 1 ianuarie 2012 la 31 decembrie 2013

D.M. din 12 decembrie 2011

1 %

de la 1 ianuarie 2014 la 31 decembrie 2014

D.M. din 12 decembrie 2013

0,5

de la 1 ianuarie 2015 la 31 decembrie 2015

D.M. din 11 decembrie 2014

0,2

de la 1 ianuarie 2016 la 31 decembrie 2016

D.M. din 11 decembrie 2015

0,1

de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017

D.M. din miercuri, 7 decembrie 2016

Dobânzile care depășesc rata legală trebuie să fie stabilite în scris, în caz contrar acestea fiind datorate pe baza ratei legale.

În cazul în care părțile nu au convenit o rată a dobânzii aplicabilă, rata dobânzilor legale este considerată, începând cu data depunerii actului de sesizare a instanței, ca fiind echivalentă cu cea prevăzută de legislația specială privind întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (a se vedea mai jos). Această ultimă regulă se aplică, de asemenea, în cazul depunerii unui act prin care se inițiază o procedură de arbitraj.

Legislația specială privind întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale

În vederea punerii în aplicare a Directivei 2000/35/CE privind „combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale”, legiuitorul italian a adoptat Decretul legislativ nr. 231/2002, cu modificările ulterioare, în care se prevede în mod expres o rată mai ridicată decât rata dobânzii legale pentru dobânzile aplicate în cazul întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale. În conformitate cu decretul legislativ menționat mai sus, noțiunea de „tranzacție comercială” înseamnă „orice tranzație, sub oricare denumire, între întreprinderi sau între întreprinderi și autorități publice care conduce, în mod exclusiv sau predominant, la livrarea de mărfuri sau la prestarea de servicii contra cost”, iar, în cadrul unei tranzacții comerciale, „orice persoană care suferă, în mod nejustificat, o întârziere a efectuării plăților, are dreptul la producția automată de dobânzi aplicate întârzierii efectuării plăților care devin exigibile în ziua următoare expirării termenului de plată, fără să fie necesară o punere în întârziere oficială”, cu excepția cazului în care debitorul este în măsură să dovedească faptul că întârzierea în cauză este provocată de cauze care nu îi sunt imputabile.

În temeiul aceluiași decret legislativ, dobânzile în cazul întârzierii efectuării plăților aplicabile în tranzacțiile comerciale sunt stabilite, prin urmare, în conformitate cu rata dobânzii stabilită anual de Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministero dellʼeconomia e delle finanze). Acestea sunt sintetizate în tabelul de mai jos, cu următoarea precizare: a) în  primul semestru al anului la care se referă întârzierea, rata de referință este cea aplicabilă la data de 1 ianuarie a anului în cauză; b) în cel de al doilea semestru al anului la care se referă întârzierea, rata de referință este cea aplicabilă la data de 1 iulie a anului în cauză.

Tabel indicativ al evoluției ratei dobânzii în cazul întârzierii efectuării plăților, începând din 2010:

TABEL cu RATA DOBÂNZII APLICATE ÎN CAZUL ÎNTÂRZIERII EFECTUĂRII PLĂȚILOR în temeiul Decretului legislativ nr. 231/2002

astfel cum a fost modificat prin Decretul legislativ nr. 192/2012

Tranzacții încheiate înainte de 31.12.2012

de la

la

Rata
BCE

Majorare

Total

Rata totală

1.1.2010

30.6.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2010

31.12.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2011

30.6.2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2011

31.12.2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1.1.2012

30.6.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2012

31.12.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2013

30.6.2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1.7.2013

31.12.2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1.1.2014

30.6.2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1.7.2014

31.12.2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15%

1.1.2015

31.12.2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.1.2016

30.6.2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.7.2016

31.12.2016

0,00

8,00 %

8,00

7,00 %

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Există numeroase site-uri web care pun la dispoziție în mod gratuit programe informatice de calcul al dobânzilor legale și al dobânzilor în cazul întârzierii efectuării plăților.

Ultima actualizare: 22/01/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.