Rata dobânzilor

Lituania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Dobânzile și penalitățile pentru întârzierea în efectuarea plăților sunt prevăzute de următoarele acte legislative:

Codul de procedură civilă al Republicii Lituania, volumul 6;

Legea Republicii Lituania privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăților în contractele comerciale.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

În conformitate cu articolul 6.37 din Codul civil, dobânzile pot fi stabilite prin lege sau printr­o convenție între părți în funcție de angajamentele asumate. De asemenea, debitorul este obligat la plata dobânzii legale pentru o sumă stabilită începând de la data introducerii acțiunii în instanță până la executarea integrală a hotărârii judecătorești.

La articolul 6.71 din Codul civil al Republicii Lituania se prevede că penalitatea înseamnă suma de bani stabilită prin lege, printr-o convenție sau printr-o hotărâre judecătorească pe care debitorul trebuie să o plătească creditorului în cazul neexecutării sau al executării incorecte a unei obligații (amendă, dobânzi penalizatoare). Penalitățile pot fi stabilite fie sub forma unei sume de bani specifice, fie sub forma unui procent din datoria subiacentă. Se pot stabili penalități în cazul neîndeplinirii la timp a unei obligații. Acestea se vor calcula în funcție de numărul de zile, săptămâni, luni etc. de depășire a termenului.

Articolul 6.210 din Codul civil prevede că debitorul care a depășit termenul de executare a unei obligații pecuniare trebuie să plătească o dobândă la o rată anuală de 5 % din suma datorată, mai puțin în cazul în care, prin lege sau printr-o convenție, se stabilește o rată diferită a dobânzii. Dacă cele două părți contractante sunt întreprinzători sau persoane juridice private, sunt datorate dobânzi la rata anuală de 6 % din suma datorată, mai puțin în cazul în care se stabilește o rată diferită a dobânzii prin lege sau printr-o convenție.

Legea lituaniană privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale are drept obiectiv stabilirea termenului de plată pentru bunurile vândute, serviciile prestate și lucrările efectuate în cadrul unui contract comercial, a cuantumului dobânzilor datorate în cazul întârzierii în efectuarea plăților, a modalităților de calcul al acestora, precum și a drepturilor creditorilor în cazul întârzierilor la plată. Legea menționată se aplică tuturor contractelor comerciale dintre entități economice sau între entități economice și entități publice în cadrul cărora se livrează bunuri, se prestează servicii sau se efectuează lucrări în schimbul unei remunerații, iar plățile sunt efectuate. Conform legii menționate, rata dobânzii pentru întârzierea la plată este cu 8 puncte mai mare decât rata dobânzii fixe aplicate de Banca Centrală Europeană pentru cea mai recentă operațiune de refinanțare principală, dacă operațiunea respectivă s-a desfășurat conform procedurii de licitație la rată fixă, sau este rata marginală dacă cea mai recentă operațiune de refinanțare principală organizată de Banca Centrală Europeană s-a desfășurat conform procedurii de licitație cu preț variabil.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Dacă este necesar, aceste informații sunt furnizate de către persoanele care acordă asistență juridică.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Da.

Ultima actualizare: 16/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.