Rata dobânzilor

Slovenia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Noțiunea de dobândă este definită la articolul 374 din Codul obligațiilor [Obligacijski zakonik (denumit în continuare „OZ”), publicat în Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia (Uradni list RS – denumit în continuare „UL RS”), numerele 97/07 – text consolidat oficial și 64/16 – decizie a Curții Constituționale] care prevede că debitorul, pe lângă principal, datorează dobândă atunci când legislația prevede astfel sau dacă se convine astfel între creditor și debitor.

Dacă debitorul întârzie în executarea unei obligații pecuniare, atunci, în temeiul articolului 378 alineatul (1) din OZ, acesta, pe lângă principal, datorează și dobândă

Dobânda contractuală este reglementată la articolul 382 din OZ care prevede că părțile contractante pot conveni ca debitorul să plătească dobândă contractuală pe lângă principal pentru perioada care începe de la data la care a luat naștere obligația pecuniară și până la data scadenței acesteia.

În Slovenia dobânda compusă este interzisă, ceea ce înseamnă că dobânda datorată, dar încă neplătită nu produce dobândă, dacă legea nu prevede altfel. În consecință, orice clauză contractuală care stabilește obligația de a plăti dobândă suplimentară pentru dobânda datorată neplătită este nulă și neavenită. Totuși, se poate stabili prin contract că rata dobânzii poate crește dacă debitorul nu plătește dobânda datorată la termen.

Cu toate acestea, articolul 27a din Legea privind protecția consumatorilor [Zakon o varstvu potrošnikov, publicată în UL RS nr. 98/04 - text oficial consolidat, 114/06 - Legea privind introducerea monedei euro (Zakon o uvedbi eura – denumită în continuare „ZUE”), 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 și 19/15] prevede că, fără a aduce atingere prevederilor generale privind obligațiile, în caz de întârziere în efectuarea unei plăți de către un consumator, părțile contractante nu pot conveni să aplice rate ale dobânzilor mai mari decât cele prevăzute de OZ.

În conformitate cu OZ, dacă rata dobânzii penalizatoare sau rata dobânzii contractuale convenite depășește cu peste 50 % rata dobânzii legale penalizatoare, contractul respectiv este considerat contract „cămătăresc”, cu excepția cazului în care creditorul poate demonstra că nu a profitat de dificultățile sau de situația financiară dificilă a debitorului, de experiența insuficientă, de lipsa de atenție sau de dependența acestuia sau că profitul pe care creditorul l­a obținut pentru sine sau pentru alții nu este în mod evident disproporționat în raport cu ceea ce a dat sau s-a angajat să dea ori să facă. Această presupunere nu se aplică în cazul contractelor comerciale, adică acele contracte încheiate între agenți economici (societăți comerciale și alte persoane juridice care desfășoară activități economice sau întreprinderi comerciale unipersonale).

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Articolul 378 alineatul (2) din OZ prevede că rata dobânzii penalizatoare este de 8 % pe an, dacă legea nu prevede altfel. În conformitate cu articolul 379 din OZ, un creditor și un debitor pot conveni cu privire la o rată a dobânzii penalizatoare mai mare sau mai mică decât rata dobânzii penalizatoare prevăzute de lege (rată a dobânzii convenită contractual). Așa cum s-a evidențiat deja, nu este posibil să se convină cu privire la o rată a dobânzii penalizatoare mai mare în caz de întârziere în efectuarea plăților de către un consumator care este parte contractantă.

O lege specială care reglementează rata dobânzii este Legea privind rata dobânzii legale penalizatoare [Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (denumită în continuare „ZPOMZO-1”), publicată în UL RS nr. 11/07 - text oficial consolidat]. Articolul 2 din această lege prevede că rata dobânzii legale penalizatoare, având în vedere articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (JO L 200, 8 august 2000, p. 35), este rata dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale. Rata dobânzii legale se aplică pentru o perioadă de șase luni, cu începere de la 1 ianuarie sau de la 1 iulie. Rata dobânzii de referință este rata dobânzii aplicată de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operațiuni de refinanțare efectuate înainte de prima zi calendaristică a perioadei relevante de șase luni. Ministerul Finanțelor publică rata dobânzii legale penalizatoare și modificările acesteia în Jurnalul Oficial al Republicii Slovenia. Rata dobânzii legale penalizatoare, în vigoare de la 1 ianuarie 2017 și valabilă pentru o perioadă de șase luni, este de 8 %.

Rata dobânzii contractuale este prevăzută la articolul 382 din OZ. Mai exact, în cazurile în care se convine cu privire la o dobândă contractuală, dar nu și cu privire la rata efectivă a dobânzii și la data scadenței, rata dobânzii anuale este de 6 %, iar data scadenței dobânzii este aceeași ca pentru principal. Dobânda contractuală încetează să fie datorată atunci când totalul dobânzii datorate neplătite încă depășește valoarea principalului.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Informații referitoare la ratele dobânzii de bază și cele ale dobânzii penalizatoare sunt disponibile și pe site-ul web al Băncii Sloveniei.

Un calcul indicativ al dobânzii se poate efectua pe site-ul web al Curții Supreme a Republicii Slovenia.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Codul obligațiilor al Republicii Slovenia

Legea privind rata dobânzii legale penalizatoare

Legea privind protecția consumatorilor

Ultima actualizare: 27/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.