Rata dobânzilor

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Există prevederi privind „dobândă legală” în statul membru în cauză? În caz afirmativ, cum este definită „dobândă legală” în acest stat membru?

Normele referitoare la dobândă sunt stabilite de Legea privind dobânda (räntelagen, 1975:635). Aceste norme se aplică în toate situațiile, cu excepția unor dispoziții contrare ale unui contract, ale unui acord sau ale unui alt act specific. Cu toate acestea, legea prevede ce termeni contractuali sunt nuli și neaveniți.

2 În caz afirmativ, care este nivelul/rata acesteia și temeiul său juridic? Dacă se prevăd rate diferite ale dobânzii legale, în ce cazuri și condiții se aplică?

Cereri de rambursare

În cazul în care se formulează o cerere de rambursare a unei plăți, de exemplu în temeiul încălcării unui contract, rata dobânzii este rata de referință (care, în februarie 2016, era de 0 %) plus două puncte procentuale. Dobânda trebuie plătită de la data la care a fost efectuată plata până la și incluzând data de rambursare sau, dacă rambursarea nu este efectuată la termen, până la și incluzând data de la care dobânda începe să curgă conform normelor privind creanțele neachitate.

Creanțe neachitate

Pentru creanțele neachitate, dobânda trebuie plătită la rata de referință (0 % în februarie 2016) plus opt puncte procentuale. Se aplică următoarele reguli generale:

(a) în cazul în care data scadenței a fost stabilită în avans, dobânda începe să curgă de la termenul de scadență fixat;

(b) în cazul în care creanța are drept temei răspunderea unei persoane pentru sumele pe care le-a primit de la un mandant sau de la un terț, dobânda începe să curgă de la data prezentării conturilor sau, dacă prezentarea conturilor nu a fost efectuată, de la data la care ar fi trebuit să fie efectuată prezentarea conturilor;

(c) pentru alte creanțe neachitate, regula generală este aceea că dobânda începe să curgă din cea de a treizecea zi de la data la care creditorul trimite o factură sau prezintă în alt mod o cerere pentru plata unei sume specificate, indicând că neplata va atrage o obligație de plată a dobânzii. Debitorul nu trebuie să plătească dobândă pentru perioada anterioară primirii facturii sau cererii.

În cazul în care există o creanță între comercianți în cadrul activității lor profesionale, dobânda trebuie să fie plătită indiferent dacă cererea de plată indică faptul că neplata va atrage o obligație de plată a dobânzii. Același lucru este valabil și în cazul în care un comerciant are, în cadrul activității sale profesionale, o creanță împotriva unei autorități publice sau a altei entități publice pentru bunuri sau servicii furnizate.

În cazul unei cereri pentru acordarea de despăgubiri (skadestånd) sau de compensații similare care nu pot fi stabilite fără investigații suplimentare, dobânda trebuie plătită pentru suma datorată din cea de a treizecea zi de la data la care creditorul solicită plata și prezintă o declarație referitoare la ceea ce poate solicita în mod rezonabil. Debitorul nu trebuie să plătească dobândă pentru perioada anterioară primirii cererii și declarației.

Indiferent de orice alte norme, dobânda pentru o creanță neachitată trebuie plătită în orice caz cel mai târziu de la data notificării cererii de somație de plată (betalningsföreläggande) sau a citației (stämning i mål) în cadrul unei acțiuni având ca obiect plata creanței.

În cazul în care creanța se referă la despăgubiri care rezultă dintr-o încălcare intenționată a legii și despăgubirile solicitate nu iau forma unei anuități viagere (livränta), dobânda trebuie plătită de la data la care a fost suferit prejudiciul.

Creanțele purtătoare de dobândă înainte de data scadenței

Dacă o creanță este purtătoare de dobândă la momentul la care devine scadentă și plata nu se efectuează la termen, se aplică în continuare rata dobânzii aplicabilă înainte de data scadenței. Cu toate acestea, rata dobânzii care trebuie plătită nu poate fi niciodată inferioară sumei care ar fi trebuit să fie plătită pentru o creanță neachitată care nu purta dobândă înainte de data scadenței.

Ajustarea ratei dobânzii

Dobânda poate fi ajustată dacă debitorul a fost împiedicat să facă plata la termen din cauza unei boli, a șomajului sau a altor împrejurări similare pe care nu le poate controla și ar fi nerezonabil să i se solicite să plătească întreaga dobândă pentru întârzierea rezultată.

3 În cazul în care este necesar, există mai multe informații disponibile cu privire la modul cum se calculează dobânda legală?

Nu.

4 Există acces online gratuit la temeiul juridic menționat anterior?

Puteți consulta online versiunea neoficială a Legii privind dobânda (räntelagen).

Ultima actualizare: 23/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.